Fysioterapi som medicinsk behandling vid funktionsnedsättning och funktionshinder, 30 hp

Physiotherapy as Medical Intervention for Functional Impairments and Disability, 30 credits

8FYG43

Huvudområde

Fysioterapi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Marlene Dufvenberg

Kursansvarig

Pia Ödman

Studierektor eller motsvarande

Annika Heslyk

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
MGFY3 Fysioterapeutprogrammet 4 (VT 2023) 202304-202323 Svenska Linköping, US O

Huvudområde

Fysioterapi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Särskild information

Kursen utgör termin 4 på fysioterapeutprogrammet.

Utbildningsmoment kan genomföras vid både Campus US och Campus Norrköping. Verksamhetsförlagd utbildning kan ske utanför studieorten och kan medföra kostnader för studenten. Vissa moment kan komma att genomföras på engelska.

Kursen ges för

 • Fysioterapeutprogrammet

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänt betyg från kursen Biomedicin, rörelsevetenskap och hälsa II, 30 högskolepoäng (termin 2) samt godkänt basgruppsarbete och verksamhetsförlagd utbildning från kursen Fysioterapi som medicinsk behandling vid funktionsnedsättning 30 högskolepoäng (termin 3).

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • Förklara patofysiologi och symtombild samt beskriva etiologi vid sjukdomar och skador i nervsystemet,
 • förklara hur olika syn på hälsa kan påverka val och genomförande av interventioner vid rehabilitering och habilitering,
 • förklara hur samverkan med annan hälso- och sjukvårdspersonal kan påverka val och genomförande av interventioner vid rehabilitering och habilitering,
 • beskriva hållbar utveckling och kulturell kompetens samt deras betydelse vid fysioterapeutisk yrkesutövning,
 • förklara begreppet entreprenörskap utifrån ett vård- och samhällsperspektiv.

 

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • Utföra fysioterapeutisk undersökning, bedömning och behandling vid funktionsnedsättningar och funktionshinder till följd av sjukdomar och skador i nervsystemet,
 • tillämpa ett kliniskt resonemang baserat på teori och aktuell forskning vid fysioterapeutisk bedömning, behandling och utvärdering av patienter med neurologiska funktionsnedsättningar och funktionshinder,
 • analysera och bedöma smärtproblematik vid neurologiska funktionsnedsättningar och funktionshinder,
 • tillämpa ett hälsofrämjande förhållningssätt vid möte med patient utifrån kunskaper om hur fysisk aktivitet och fysisk träning samt övriga levnadsvanor påverkar hälsa och kan förebygga ohälsa hos människor med funktionsnedsättningar och funktionshinder,
 • bedöma behov av och förskriva hjälpmedel i syfte att främja patienters autonomi,
 • tillämpa och reflektera över ergonomiska principer och med god patientsäkerhet utföra fysioterapeutisk undersökning och behandling med hänsyn till patientens förutsättningar,
 • redogöra för samt diskutera undersökning, behandling och behandlingsresultat med berörda parter samt dokumentera relevant information i enlighet med gällande lagar och regler,
 • utvärdera hälsofrämjande och fysioterapeutiska åtgärder med relevanta mätmetoder,
 • bedöma konsekvenser av att leva med långvarig funktionsnedsättning eller funktionshinder ur ett biopsykosocialt perspektiv,
 • samtala om sexuell hälsa och sexuell funktion utifrån ett professionellt förhållningssätt i patientmötet,
 • tillämpa kommunikationsstrategier utifrån ett professionellt förhållningssätt och med pedagogisk förmåga möta patienter med nedsatt kognitions- och kommunikationsförmåga,
 • tolka och tillämpa statistiska data samt värdera vetenskapliga resultat.

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • Värdera mätmetoder och utvärderingsinstrument relevanta inom fysioterapi,
 • värdera sin pedagogiska förmåga och sitt professionella förhållningssätt i undervisnings- och instruktionssituationer,
 • värdera vetenskapliga rön inom ämnet fysioterapi,
 • reflektera över och bearbeta etiska problemställningar ur ett mångfaldsperspektiv,
 • värdera betydelsen av att respektera patienters egenvärde och integritet utifrån ett professionellt förhållningssätt.

Kursinnehåll

Kursens innehåll är fokuserat på studier om människan i rörelse och aktivitet med utgångspunkt från funktionsnedsättning samt funktionshinder till följd av medfödda och förvärvade neurologiska sjukdomar och skador.

 

Kursens innehåll omfattar ämnesområdena fysioterapi (18hp), medicinsk vetenskap (7hp) samt samhälls- och beteendevetenskap (5hp).

 

Kursen genomförs integrerat utifrån ett medicinskt perspektiv och med följande huvudsakliga innehåll:

 • funktionsnedsättningar och funktionshinder till följd av medfödda och förvärvade sjukdomar och skador i centrala och perifera nervsystemet
 • neurobiologi och neuroanatomi
 • åldrande och demens
 • sexologi
 • neurogen/neuropatisk och muskuloskeletal smärta
 • utvecklingsstörning och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och funktionshinder
 • neuropsykologi med inriktning mot kognition, perception och motorik
 • motorisk utveckling, motorisk kontroll, postural kontroll samt motorisk inlärning
 • neurologisk undersökning
 • träning vid neurologiska funktionsnedsättningar
 • rörelseanalys och biomekanik
 • förflyttningsteknik
 • tal, språk och kommunikation
 • teorier och modeller för interaktion, kommunikation och motivation
 • etiska problemställningar
 • professionellt förhållningssätt och kulturell kompetens
 • hållbar utveckling
 • kvantitativa och kvalitativa forskningsansatser
 • granskning av vetenskapliga artiklar
 • tolkning av kvantitativa data och val av statistiska analysmetoder
 • entreprenörskap

 

I denna kurs ingår även verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Undervisnings- och arbetsformer

Inom Medicinska fakulteten utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet grunden i undervisningen. Studenten tar ett eget ansvar för sitt lärande genom ett aktivt och bearbetande förhållningssätt till lärandeuppgifterna. Arbetsformerna utmanar studenterna att självständigt formulera frågor för lärande, att söka kunskap och att i dialog med andra bedöma och utvärdera uppnådd kunskap. Studenter arbetar tillsammans i grupper utifrån verklighetsanknutna situationer för att utveckla det egna lärandet, bidra till medstudenters lärande och för att träna samarbete. Lärarens roll är att stödja studenter i detta arbetssätt. Utbildningarna är upplagda i ämnesintegrerade teman, i teoretiska och praktiska moment som varvas under hela utbildningen. Medicinska fakultetens utbildningar samverkar under utbildningstiden i återkommande interprofessionella moment.  Interprofessionellt lärande innebär att studenter från flera professioner lär med, om och av varandra. Denna arbetsform stimulerar och stödjer studentens utveckling av professionell kompetens, samt förbereder studenten för interprofessionellt lagarbete och samverkan i den kommande yrkesutövningen.

 

I undervisningen på denna kurs tillämpas olika arbetsformer såsom föreläsningar, färdighetsträningar, studieuppgifter, seminarier, basgruppsarbete och verksamhetsförlagd utbildning.

Examination

Deltagande i obligatoriska moment är en förutsättning för godkänt på kursen. Obligatoriska moment är basgruppsarbete, seminarier, studieuppgifter och verksamhetsförlagd utbildning. Kursen examineras fortlöpande genom bedömning av individuella prestationer vid obligatoriska moment samt i form av individuell skriftlig salstentamen och individuell muntlig praktisk tentamen.

 

Skriftlig individuell salstentamen, muntlig praktisk tentamen, studieuppgifter och seminarier får examineras obegränsat antal gånger av de studenter som inte uppnått godkänt resultat.

 

Verksamhetsförlagd utbildning får genomföras maximalt två gånger. Tidpunkt för omprövningen bedöms i varje enskilt fall men kan endast ske när lärare och handledare finns att tillgå.

 

Kursen kan delvis komma att examineras på engelska.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

 

Anmälan till examination/tentamen

Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till.

 

Omexamination

Datum för omexamination meddelas normalt senast vid det ordinarie provtillfället, härvid gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination. 

Detta gäller även bedömning av verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Tidpunkt bestäms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare, handledare och VFU-plats finns att tillgå. 

 

Examination för studenter med funktionsnedsättning

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. 

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål. 

 

Byte av examinator

Student som underkänts två gånger vid examination på kursen eller del av kursen har efter begäran rätt att få annan examinator vid förnyat examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar mot det.

 

Avbrytande av VFU 

En student kan komma att få avbryta den verksamhetsförlagda utbildningen i förtid och bli underkänd om det finns en påtaglig risk för att studenten på grund av grov oskicklighet riskerar att skada en person i verksamheten, t.ex. elev, patient eller motsvarande. Studenten får inte delta i den verksamhetsförlagda utbildningen på nytt innan examinator har kontrollerat och godkänt att studenten har de kunskaper och färdigheter som krävs för att inte riskera att skada en annan person. En student har rätt till maximalt två sådana kontrolltillfällen.

Under förutsättning att det finns tillräckligt underlag för bedömning av studentens prestationer under verksamhetsförlagd utbildning i relation till kursens mål får betyg sättas även om studenten har varit delvis frånvarande från den verksamhetsförlagda utbildningen eller avbrutit den i förtid. 

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Kurslitteratur

Litteraturlista fastställs senast två månader före kursstart av programutskottet för Fysioterapeutprogrammet. Obligatorisk kurslitteratur finns ej.

Övrig information

Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna, programansvarig/studierektor och vid behov till nämnden för utbildning på grund- och avancerad nivå om det rör generell utveckling och förbättring.

Kursen bedrivs på sådant sätt att kunskaper om kön, könsidentitet/uttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder uppmärksammas, synliggörs och kommuniceras i utbildningen.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom/ i anslutning till de två terminer som följer, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Om det finns synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Institution

Institutionen för hälsa, medicin och vård
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
BAS1 Basgrupp, termin 4 2.5 hp U, G
MUNE Muntlig examination, termin 4 5 hp U, G
OBL1 Obligatoriska moment del 1, termin 4 4 hp U, G
OBL2 Obligatoriska moment del 2, termin 4 4 hp U, G
SKRE Skriftlig examination, termin 4 6 hp U, G
VFU2 VFU, termin 4 8.5 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.