Fysioterapi, teamarbete och entreprenörskap, 6.0 hp

Physiotherapy, Team Work and Entrepreneurship, 6.0 credits

8FYG63

Huvudområde

Fysioterapi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Kajsa Johansson

Kursansvarig

Kajsa Johansson

Studierektor eller motsvarande

Annika Heslyk

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
MGFY3 Fysioterapeutprogrammet 6 (HT 2024) 202435-202502 Svenska Linköping, US O

Huvudområde

Fysioterapi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Särskild information

Kursen utgör del av termin 6 på fysioterapeutprogrammet. Innehållet är studier om teamarbete och entreprenörskap i relation till professionen fysioterapi.

Kursen ges för

  • Fysioterapeutprogrammet

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänt betyg från kursen Fysioterapi som medicinsk behandling vid funktionsnedsättning och funktionhinder, 30 högskolepoäng (termin 4) samt godkänt basgruppsarbete och verksamhetsförlagd utbildning från kursen Fysioterapi, folkhälsa och arbetsrelaterad ohälsa, 24 högskolepoäng (termin 5). Dessutom krävs att studenten har uppfyllt förkunskapskraven till föregående kurser enligt utbildningsplanen.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

  • Analysera relationen mellan den egna professionella kunskapen och teamets gemensamma kunskap för att identifiera, formulera och lösa problem i teamarbetet inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst,
  • förklara hur vårdkontexten och den omgivande miljön påverkar de entreprenöriella förutsättningarna.

 

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

  • I samråd med patienten och närstående bidra till vårdteamet i planering och genomförandet av vård, omsorg och rehabilitering,
  • tillämpa ett evidensbaserat arbetssätt för att säkerställa en säker och effektiv vårdprocess,
  • utföra en idékvalificering av en entreprenöriell idé.

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

  • Demonstrera en helhetssyn i relation till patientens och närståendes behov och kunnande,
  • bedöma kompetensbehovet för patientens vårdprocess utifrån gemensamma och unika kompetenser för respektive profession,
  • bedöma en idékvalificering med hänsyn taget till prioriteringar inom hälso- och sjukvården,
  • reflektera över entreprenörskap i relation till den fysioterapeutiska professionen.

Kursinnehåll

Kursens innehåll omfattar ämnesområdena fysioterapi (3 hp) och samhälls− och
beteendevetenskap (3 hp) vilka integreras utifrån ett medicinskt perspektiv.I denna kurs ingår ett interprofessionellt moment: ”Professionella perspektiv i
samverkan” (3 hp). Det interprofessionella momentet innebär att studenten gör
verksamhetsförlagd utbildning där den egna professionella kompetensen ska
synliggöras i samverkan med andra professioner inom hälso- och sjukvård samt
socialtjänst. I processen tillämpas kunskaper inom teamteori, kommunikation och
metoder i avsikt att uppnå en evidensbaserad verksamhet.Momenten med fokus på entreprenörskap innebär att studenten systematiskt
tränas i att identifiera, formulera samt framföra problem och lösningar med
anknytning till den professionella verksamheten. I denna process tillämpas
kunskaper om idékvalificering, innovationsarbete samt prioriteringar inom hälso- och
sjukvård.

Undervisnings- och arbetsformer

Inom Medicinska fakulteten utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet grunden i undervisningen. Studenten tar ett eget ansvar för sitt lärande genom ett aktivt och bearbetande förhållningssätt till lärandeuppgifterna.


Arbetsformerna utmanar studenterna att självständigt formulera frågor för lärande, att söka kunskap och att i dialog med andra bedöma och utvärdera uppnådd kunskap. Utbildningarna är upplagda i ämnesintegrerade teman, i teoretiska och praktiska moment som varvas under hela utbildningen.

Medicinska fakultetens utbildningar samverkar under utbildningstiden i återkommande interprofessionella moment. Interprofessionellt lärande innebär att studenter från flera professioner lär med, om och av varandra. Denna arbetsform stimulerar och stödjer studentens utveckling av professionell kompetens, samt förbereder studenten för interprofessionellt lagarbete och samverkan i den kommande yrkesutövningen.


I undervisningen på denna kurs utnyttjas olika arbetsformer såsom föreläsningar, teamarbete, studieuppgifter, seminarier och verksamhetsförlagd utbildning.

Examination

Deltagande i obligatoriska moment är en förutsättning för godkänt på kursen. Obligatoriska moment är studieuppgifter, seminarier och verksamhetsförlagd utbildning. Kursen examineras fortlöpande genom bedömning av individuella prestationer vid obligatoriska moment samt med individuell skriftlig portfolio.

Studieuppgifter, individuell skriftlig portfolio och seminarier får examineras obegränsat antal gånger, av de studenter som inte uppnått godkänt resultat.

Verksamhetsförlagd utbildning är så kallad resurskrävande examination och får genomföras maximalt två gånger.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

 

Anmälan till examination/tentamen

Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till.

 

Omexamination

Datum för omexamination meddelas normalt senast vid det ordinarie provtillfället, härvid gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination. 

Detta gäller även bedömning av verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Tidpunkt bestäms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare, handledare och VFU-plats finns att tillgå. 

 

Examination för studenter med funktionsnedsättning

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. 

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål. 

 

Byte av examinator

Student som underkänts två gånger vid examination på kursen eller del av kursen har efter begäran rätt att få annan examinator vid förnyat examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar mot det.

 

Avbrytande av VFU 

En student kan komma att få avbryta den verksamhetsförlagda utbildningen i förtid och bli underkänd om det finns en påtaglig risk för att studenten på grund av grov oskicklighet riskerar att skada en person i verksamheten, t.ex. elev, patient eller motsvarande. Studenten får inte delta i den verksamhetsförlagda utbildningen på nytt innan examinator har kontrollerat och godkänt att studenten har de kunskaper och färdigheter som krävs för att inte riskera att skada en annan person. En student har rätt till maximalt två sådana kontrolltillfällen.

Under förutsättning att det finns tillräckligt underlag för bedömning av studentens prestationer under verksamhetsförlagd utbildning i relation till kursens mål får betyg sättas även om studenten har varit delvis frånvarande från den verksamhetsförlagda utbildningen eller avbrutit den i förtid. 

Betygsskala

Tvågradig skala, äldre version, U, G

Kurslitteratur

Litteraturlista fastställs senast två månader före kursstart av programutskott vid 
fysioterapeutprogrammet. Obligatorisk kurslitteratur finns ej.

Övrig information

Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna, programansvarig/studierektor och vid behov till nämnden för utbildning på grund- och avancerad nivå om det rör generell utveckling och förbättring.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom/ i anslutning till de två terminer som följer, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Om det finns synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Institution

Institutionen för hälsa, medicin och vård
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
LEDA Ledarskap och entreprenörsskap, termin 6 3 hp U, G
KUAV Undervisningsavdelning, termin 6 3 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.