Självständigt arbete (examensarbete) inom fysioterapi, 15.0 hp

Degree Project in Physiotherapy, 15.0 credits

8FYG66

Huvudområde

Fysioterapi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Kajsa Johansson

Kursansvarig

Kajsa Johansson

Studierektor eller motsvarande

Annika Heslyk

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
MGFY3 Fysioterapeutprogrammet 5 (VT 2023) 202304-202402 Svenska Linköping, US O

Huvudområde

Fysioterapi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2E

Särskild information

Kursen ges under termin 5 och 6 på fysioterapeutprogrammet. 

Kursen ges för

 • Fysioterapeutprogrammet

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänt betyg från kursen Fysioterapi som medicinsk behandling vid funktionsnedsättning (termin 3) samt godkänt basgruppsarbete och verksamhetsförlagd utbildning från kursen Fysioterapi som medicinsk behandling vid funktionsnedsättning och funktionshinder (termin 4).

Dessutom krävs att studenten har uppfyllt förkunskapskraven till föregående kurser enligt utbildningsplanen.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • Redogöra för aktuell forskning och utveckling samt identifiera kunskapsluckor och utvecklingsområden med relevans för ett självständigt arbete inom huvudområdet fysioterapi,
 • förklara forskningsprocessens olika delar, samt argumentera för användningen av dessa, inom medicinsk vetenskap,
 • motivera val av vetenskapliga metoder inom medicinsk vetenskap.

 

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • Självständigt identifiera problem och formulera syfte och eventuella frågeställningar relevanta för ämnet fysioterapi ur ett identifierat kunskapsbehov,
 • tillämpa grundläggande forskningsetiska regler och riktlinjer inom medicinsk vetenskap vid genomförande av ett självständigt arbete inom huvudområdet fysioterapi,
 • självständigt söka, kritiskt granska och analysera relevant vetenskaplig litteratur inom huvudområdet fysioterapi samt närliggande ämnesområden inom medicinsk vetenskap,
 • tillämpa relevanta vetenskapliga metoder för att samla in, analysera och tolka data inom det medicinska området,
 • kritiskt granska använd vetenskaplig metod samt befintlig kunskap inom fysioterapi i relation till insamlad data för att därigenom formulera väl underbyggda slutsatser,
 • kommunicera ett självständigt arbete, såväl muntligt som skriftligt, i formen av ett vetenskapligt examensarbete på ett informativt och språkligt korrekt sätt med vetenskaplig noggrannhet, inom givna tidsramar.

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • Värdera grundläggande forskningsetiska regler och riktlinjer inom medicinsk vetenskap,
 • utifrån forskningsprocessen inom medicinsk vetenskap värdera metod, resultat och slutsats och utifrån denna värdering presentera, motivera och diskutera det egna, samt andras självständiga arbeten.

Kursinnehåll

Kursen omfattar 15 hp fysioterapi varav 6 hp i termin 5 och 9 hp i termin 6. Studenten genomför under handledning ett examensarbete med hög grad av självständighet och med relevans för ämnet fysioterapi. Kursens huvudsakliga innehåll omfattar tillämpning av forskningsprocessen utifrån frågeställningar inom huvudområdet fysioterapi inom medicinsk vetenskap.

 

Innehåll som bearbetas i kursen:

 • forskningsetik och vetenskapsteori inom medicinsk vetenskap
 • forskningsprocessen inom medicinsk vetenskap
 • fördjupning inom valt område i huvudområdet fysioterapi inom medicinsk vetenskap
 • forskningsmetodik omfattande olika analysmetoder med såväl kvalitativ- som kvantitativ ansats inom medicinsk vetenskap

Undervisnings- och arbetsformer

Inom Medicinska fakulteten utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet grunden i undervisningen. Studenten tar ett eget ansvar för sitt lärande genom ett aktivt och bearbetande förhållningssätt till lärandeuppgifterna. Arbetsformerna utmanar studenterna att självständigt formulera frågor för lärande, att söka kunskap och att i dialog med andra bedöma och utvärdera uppnådd kunskap.

I undervisningen på denna kurs utnyttjas olika arbetsformer såsom föreläsningar, resurstillfällen och seminarier.

Examination

Kursen examineras genom ett skriftligt självständigt arbete samt genom deltagande i obligatoriska moment. Obligatoriska moment är aktivt deltagande i seminarier samt respondent- och opponentskap. Kursen examineras fortlöpande genom bedömning av individens vetenskapliga kompetens utifrån individuella prestationer såväl skriftligen som muntligen vid obligatoriska moment.  

Efter examinationsseminariet reviderar studenten examensarbetet i enlighet med de av tentator beslutade korrigeringarna. Om revideringar inte har lämnats in och godkänts av tentator inom 6 månader, ska uppsatsen bedömas på nytt genom att ett nytt slutseminarium genomförs. Handledningstid kan dock endast erhållas under de 6 månaderna som ges för revidering efter första slutseminariet. Därefter blir studenten hänvisad till att på egen hand slutföra sitt examensarbete/självständiga arbete.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

 

Anmälan till examination/tentamen

Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till.

 

Omexamination

Datum för omexamination meddelas normalt senast vid det ordinarie provtillfället, härvid gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination. 

 

Examination för studenter med funktionsnedsättning

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. 

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål. 

 

Byte av examinator

Student som underkänts två gånger vid examination på kursen eller del av kursen har efter begäran rätt att få annan examinator vid förnyat examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar mot det.

Betygsskala

Tvågradig skala, äldre version, U, G

Kurslitteratur

Litteraturlista fastställs senast två månader före kursstart av programutskott vid fysioterapeutprogrammet. Obligatorisk kurslitteratur finns ej.

Övrig information

Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna, programansvarig/studierektor och vid behov till nämnden för utbildning på grund- och avancerad nivå om det rör generell utveckling och förbättring.

Kursen bedrivs på sådant sätt att kunskaper om kön, könsidentitet/uttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder uppmärksammas, synliggörs och kommuniceras i utbildningen.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom/ i anslutning till de två terminer som följer, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Om det finns synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Institution

Institutionen för hälsa, medicin och vård
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
LITT Litteratur och metod, termin 5 6 hp U, G
EXAM Examensarbete, termin 6 9 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.