Praktisk orientering om sällsynta hälsotillstånd i vardagen, 5 hp

Practical Orientation in Rare Conditions in Daily Life, 5 credits

8GVA21

Huvudområde

Genetisk vägledning

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Rebecka Pestoff

Kursansvarig

Cecilia Lidholm

Studierektor eller motsvarande

Rebecka Pestoff
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
MMGV1 Masterprogrammet i genetisk vägledning 2 (VT 2024) 202404-202408 Svenska Linköping, US O

Huvudområde

Genetisk vägledning

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Särskild information

Kursen utgörs till stor del av fältstudier som kan ske på tex särskild förskola/skola, sjukhusavdelning, patientförening, laboratorieverksamhet eller hos aktör för sällsynta genetiska tillstånd och kan med fördel arrangeras av studenten i samråd med kursledningen. Fältstudierna kan vara förlagda till annan ort och medföra resekostnader för studenten. Lämplighetsintyg och/eller brottsregisterutdrag kan komma att krävas av studenten.

Kursen ges för

 • Masterprogrammet i genetisk vägledning

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkända obligatoriska moment från kurserna Etik, lagar och sociologi, 5 hp, Medicinsk genetik och genomik, del I, 5hp, Medicinsk genetik och genomik, del II, 7.5 hp, samt Psykosociala aspekter av genetisk utredning, 5 hp. Dessutom krävs att förkunskapskraven till föregående kurser är uppfyllda enligt utbildningsplanen.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • Förstå viktiga samhällsfunktioner som berör individer med sällsynta hälsotillstånd,
 • identifiera inverkan av funktionsvariation på individen, familjen och samhället och
 • förstå hur professioner inom olika verksamheter kan informera, hjälpa och stödja individer med sällsynta hälsotillstånd.

 

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • Sammanställa information till individer med sällsynta hälsotillstånd,
 • dokumentera och reflektera över den egna upplevelsen i relation till de fältstudier som genomförs under kursen,
 • tillämpa rutiner inom sekretess
 • tillämpa relevant kunskap inom vård och social omsorg i de enskilda fallen och
 • identifiera och använda olika kommunikationstekniker.

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • Beskriva olika etiska dilemman som professioner kommer i kontakt med,
 • genomföra fältstudier inom ramen för uppförandekoden (EBMG) för genetiska vägledare och
 • identifiera och förstå egna begränsningar avseende kompetens och kunskap.

Kursinnehåll

Kursens innehåll syftar till att studenten, genom auskultation hos professioner inom tex särskild förskola/skola, patientförening, laboratorieverksamhet eller annan aktör, ska få en fördjupad förståelse och delaktighet i dagligt arbete med individer med sällsynta hälsotillstånd. Detta ger möjlighet till ökad insikt i individernas vardag och bidrar till ökad förmåga att reflektera över betydelsen av sällsynta ärftliga hälsotillstånd för individen och i samhället, vilka resurser som finns att tillgå samt vilka problem som kan uppstå. I kursen ingår

 • Det svenska välfärdsystemet
 • Ett empatiskt förhållningssätt
 • Social omsorg och ideella organisationer

Undervisnings- och arbetsformer

Inom Medicinska fakulteten utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet grunden i undervisningen. Studenten tar ett eget ansvar för sitt lärande genom ett aktivt och bearbetande förhållningssätt till lärandeuppgifterna. Arbetsformerna utmanar studenterna att självständigt formulera frågor för lärande, att söka kunskap och att i dialog med andra bedöma och utvärdera uppnådd kunskap. Studenter arbetar tillsammans i grupper utifrån verklighetsanknutna situationer för att utveckla det egna lärandet, bidra till medstudenters lärande och för att träna samarbete. Lärarens roll är att stödja studenter i detta arbetssätt. 

 

Arbetsformer i denna kurs är föreläsningar, upplevelsedagbok, fältstudier (verksamhetsförlagd utbildning), seminarier och inlämningsuppgifter.

Examination

Kursen examineras genom individuella, skriftliga inlämningsuppgifter och en muntlig presentation.  Dessutom krävs aktivt deltagande i obligatoriska moment för godkänt på kursen. Obligatoriska moment i denna kurs är fältstudier och seminarier.

 

Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning (fältstudier) får student göra detta moment ytterligare endast en gång.

 

Examinationsformerna individuella, skriftliga inlämningsuppgifter och muntlig presentation får genomföras ett obegränsat antal gånger, av de studenter som inte uppnått godkänt resultat.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

 

Anmälan till examination/tentamen

Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till.

 

Omexamination

Datum för omexamination meddelas normalt senast vid det ordinarie provtillfället, härvid gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination. 

Detta gäller även bedömning av verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Tidpunkt bestäms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare, handledare och VFU-plats finns att tillgå. 

 

Examination för studenter med funktionsnedsättning

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. 

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål. 

 

Byte av examinator

Student som underkänts två gånger vid examination på kursen eller del av kursen har efter begäran rätt att få annan examinator vid förnyat examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar mot det.

 

Avbrytande av VFU 

En student kan komma att få avbryta den verksamhetsförlagda utbildningen i förtid och bli underkänd om det finns en påtaglig risk för att studenten på grund av grov oskicklighet riskerar att skada en person i verksamheten, t.ex. elev, patient eller motsvarande. Studenten får inte delta i den verksamhetsförlagda utbildningen på nytt innan examinator har kontrollerat och godkänt att studenten har de kunskaper och färdigheter som krävs för att inte riskera att skada en annan person. En student har rätt till maximalt två sådana kontrolltillfällen.

Under förutsättning att det finns tillräckligt underlag för bedömning av studentens prestationer under verksamhetsförlagd utbildning i relation till kursens mål får betyg sättas även om studenten har varit delvis frånvarande från den verksamhetsförlagda utbildningen eller avbrutit den i förtid. 

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Kurslitteratur

Litteraturlista fastställs senast två månader före kursstart av programutskottet för Masterprogrammet i Genetisk vägledning. Obligatorisk kurslitteratur finns ej.

Övrig information

Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna, programansvarig/studierektor och vid behov till nämnden för utbildning på grund- och avancerad nivå om det rör generell utveckling och förbättring.

Kursen bedrivs på sådant sätt att kunskaper om kön, könsidentitet/uttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder uppmärksammas, synliggörs och kommuniceras i utbildningen.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom/ i anslutning till de två terminer som följer, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Om det finns synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Institution

Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
FÄLT Fältstudier 2 hp U, G
INLU Individuell inlämningsuppgift 1 hp U, G
SEMA Seminarium 2 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.