Tillämpad genetisk vägledning, 10 hp

Applied Genetic Counselling, 10 credits

8GVA22

Huvudområde

Genetisk vägledning

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Rebecka Pestoff

Kursansvarig

Cecilia Trinks

Studierektor eller motsvarande

Rebecka Pestoff
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
MMGV1 Masterprogrammet i genetisk vägledning 2 (VT 2024) 202409-202423 Svenska Linköping, US O

Huvudområde

Genetisk vägledning

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Särskild information

Kursen ges i huvudsak med obligatoriska träffar i Linköping. Vissa moment genomförs på distans.

Kursen ges för

 • Masterprogrammet i genetisk vägledning

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkända obligatoriska moment från kurserna Etik, lag och sociologi ,5hp, Medicinsk genetik och genomik, del I, 5hp, Medicinsk genetik och genomik, del II, 7,5 hp, Psykosociala aspekter av genetisk utredning och sjukdom, 5hp. Dessutom krävs att förkunskapskraven till föregående kurser är uppfyllda enligt utbildningsplanen.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • Beskriva processen och de olika stegen i en genetisk utredning,
 • söka fördjupad information i relevanta källor om olika genetiska variationer och sjukdomar och sammanfatta den,
 • identifiera inverkan av ett genetiskt tillstånd på individen och familjen och
 • identifiera olika kommunikationstekniker och pedagogiska aspekter vid olika typer av kontakt.

 

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • Visa förmåga att reflektera över den egna och andras upplevelser utifrån ett icke-diskriminerande perspektiv,
 • föreslå och tillämpa säker och effektiv hantering av patientfall vid en genetisk utredning,
 • producera tydligt och pedagogiskt informations- och undervisningsmaterial,
 • tillämpa uppförandekoden, i enlighet med European Board of Medical Genetics (EBMG) definition, för genetiska vägledare,
 • tillämpa olika vägledningstekniker.

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • Utveckla och visa ett empatiskt förhållningssätt till patienten och
 • urskilja och förstå begränsningar av egen kompetens och kunskap.

Kursinnehåll

I fokus på kursen är praktisk tillämpning av teoretisk kunskap, typfall och färdighetsträning med simulerade patienter. Kursen innehåller följande: 

 • Handläggning av patientfall
 • Patientbesök (med simulerade patienter)
 • Kommunikationsmetoder
 • Dokumentation och journalföring
 • Reflektion i grupp och individuellt

Undervisnings- och arbetsformer

Inom Medicinska fakulteten utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet grunden i undervisningen. Studenten tar ett eget ansvar för sitt lärande genom ett aktivt och bearbetande förhållningssätt till lärandeuppgifterna. Arbetsformerna utmanar studenterna att självständigt formulera frågor för lärande, att söka kunskap och att i dialog med andra bedöma och utvärdera uppnådd kunskap. Studenter arbetar tillsammans i grupper utifrån verklighetsanknutna situationer för att utveckla det egna lärandet, bidra till medstudenters lärande och för att träna samarbete. Lärarens roll är att stödja studenter i detta arbetssätt. Arbetsformer i denna kurs är basgrupp, studieuppgifter och färdighetsträning med simulerade patienter.

Examination

Kursen examineras i form av individuella skriftliga inlämningsuppgifter samt genom en individuell praktisk examination. Dessutom krävs aktivt deltagande i obligatoriska moment för godkänt på kursen och bedömning av dem sker kontinuerligt. Obligatoriska moment i denna kurs är basgruppsarbete och färdighetsträning.

 

Individuella skriftliga inlämningsuppgifter får examineras obegränsat antal gånger, av de studenter som inte uppnått godkänt resultat.  

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

 

Anmälan till examination/tentamen

Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till.

 

Omexamination

Datum för omexamination meddelas normalt senast vid det ordinarie provtillfället, härvid gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination. 

 

Examination för studenter med funktionsnedsättning

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. 

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål. 

 

Byte av examinator

Student som underkänts två gånger vid examination på kursen eller del av kursen har efter begäran rätt att få annan examinator vid förnyat examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar mot det.

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Kurslitteratur

Litteraturlista fastställs senast två månader före kursstart av programutskottet för Masterprogrammet i Genetisk vägledning. Obligatorisk kurslitteratur finns ej.

Övrig information

Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna, programansvarig/studierektor och vid behov till nämnden för utbildning på grund- och avancerad nivå om det rör generell utveckling och förbättring.

Kursen bedrivs på sådant sätt att kunskaper om kön, könsidentitet/uttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder uppmärksammas, synliggörs och kommuniceras i utbildningen.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom/ i anslutning till de två terminer som följer, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Om det finns synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Institution

Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
BAGR Basgrupper/Reflektion 4 hp U, G
SIMP Simulerad patientbedömning 4 hp U, G
INLU Individuell inlämningsuppgift 2 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.