Kliniskt tillämpad genetisk vägledning, 30 hp

Clinically Applied Genetic Counselling, 30 credits

8GVA30

Huvudområde

Genetisk vägledning

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Rebecka Pestoff

Kursansvarig

Johanna Rantala

Studierektor eller motsvarande

Rebecka Pestoff
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
MMGV1 Masterprogrammet i genetisk vägledning 4 (VT 2025) 202504-202523 Svenska Linköping, US O/V

Huvudområde

Genetisk vägledning

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Särskild information

Kursen utgör programmets tredje eller fjärde termin och ges på helfart med möjlighet till individuell studieplan. I kursen ingår verksamhetsförlagd utbildning som kan vara förlagd till annan ort, vilket kan ge resekostnader eller boendekostnader för studenten. Verksamhetsförlagd utbildning sker inom en klinisk genetisk avdelning och kan med fördel arrangeras av studenten i samråd med kursledningen. Lämplighetsintyg och/eller brottsregisterutdrag kan komma att krävas av studenten.

Kursen ges för

 • Masterprogrammet i genetisk vägledning

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen Kliniskt tillämpad genetisk vägledning, 30 hp, krävs godkända kurser Etik, lagar och sociologi, 5 hp, Medicinsk genetik och genomik, del I, 5hp, Medicinsk genetik och genomik, del II, 7.5 hp och Psykosociala aspekter av genetisk utredning, 5 hp, samt godkända obligatoriska moment från kurserna Genetisk vägledningskunskap och -teknik, 15 hp, Praktisk orientering om sällsynta hälsotillstånd i vardagen, 5 hp, och Tillämpad genetisk vägledning, 10 hp. Dessutom krävs att tillträdeskrav till föregående kurser är uppfyllda.

Lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • Identifiera inverkan av ett genetiskt tillstånd på individen och familjen och
 • tillämpa kunskap om socialtjänst, andra kommunala verksamheter och andra relevanta aktörer för att informera om stöd för individer med genetiska tillstånd.

 

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • Tillämpa principer för hur man planerar, påbörjar, följer upp och avslutar ett patientfall avseende genetisk vägledning,
 • samverka inom ett multiprofessionellt team,
 • dokumentera på ett effektivt, tydligt och patientsäkert sätt,
 • på ett relevant och professionellt sätt kommunicera med patienter, vårdgivare och andra aktörer,
 • tillämpa uppförandekoden enligt EBMG (European Board of Medical Genetics) för genetiska vägledare,
 • konkretisera erfarenheterna av arbetet inom klinisk genetik,
 • tillämpa olika väglednings- och kommunikationstekniker,
 • identifiera och förbättra begränsningar av egen kompetens och kunskap och
 • sammanställa och presentera patientfall inför medicinsk rond.

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • Visa ett empatiskt förhållningssätt till patienterna och
 • arbeta självständigt som professionell genetisk vägledare inom ramen för uppförandekoden från EBMG och det multiprofessionella teamet.

Kursinnehåll

I kursen är verksamhetsförlagd utbildning vid en enhet för klinisk genetik i fokus. Studenten kommer att vara en del i ett multiprofessionellt team kring genetisk utredning, men också självständigt, under handledning, utveckla färdigheter i genetisk vägledning. Kursen innehåller främst tillämpning av följande:

 • Processen för genetisk utredning
 • Kommunikationsmetoder vid patientkontakt 
 • Patientbemötande och kulturell kompetens
 • Bemötande av personer med funktionsvariationer och barn 
 • Medicinsk dokumentation och journalföring
 • Samarbete i det multiprofessionella teamet 
 • Reflektion utifrån medicinsk-etiska principer

Undervisnings- och arbetsformer

Inom Medicinska fakulteten utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet grunden i undervisningen. Studenten tar ett eget ansvar för sitt lärande genom ett aktivt och bearbetande förhållningssätt till lärandeuppgifterna. Arbetsformerna utmanar studenterna att självständigt formulera frågor för lärande, att söka kunskap och att i dialog med andra bedöma och utvärdera uppnådd kunskap. Studenter arbetar tillsammans i grupper utifrån verklighetsanknutna situationer för att utveckla det egna lärandet, bidra till medstudenters lärande och för att träna samarbete. Lärarens roll är att stödja studenter i detta arbetssätt. Arbetsformer i denna kurs är verksamhetsförlagd utbildning (VFU), färdighetsträning, gruppdiskussioner och individuella inlämningsuppgifter.

Examination

Kursen examineras individuella skriftliga inlämningsuppgifter. Dessutom krävs aktivt deltagande i obligatoriska moment för godkänt på kursen och bedömning av dem sker kontinuerligt. Obligatoriska moment i denna kurs är verksamhetsförlagd utbildning, gruppdiskussioner och färdighetsträning.

Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får student göra detta moment ytterligare endast en gång. 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

 

Anmälan till examination/tentamen

Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till.

 

Omexamination

Datum för omexamination meddelas normalt senast vid det ordinarie provtillfället, härvid gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination. 

Detta gäller även bedömning av verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Tidpunkt bestäms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare, handledare och VFU-plats finns att tillgå. 

 

Examination för studenter med funktionsnedsättning

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. 

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål. 

 

Byte av examinator

Student som underkänts två gånger vid examination på kursen eller del av kursen har efter begäran rätt att få annan examinator vid förnyat examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar mot det.

 

Avbrytande av VFU 

En student kan komma att få avbryta den verksamhetsförlagda utbildningen i förtid och bli underkänd om det finns en påtaglig risk för att studenten på grund av grov oskicklighet riskerar att skada en person i verksamheten, t.ex. elev, patient eller motsvarande. Studenten får inte delta i den verksamhetsförlagda utbildningen på nytt innan examinator har kontrollerat och godkänt att studenten har de kunskaper och färdigheter som krävs för att inte riskera att skada en annan person. En student har rätt till maximalt två sådana kontrolltillfällen.

Under förutsättning att det finns tillräckligt underlag för bedömning av studentens prestationer under verksamhetsförlagd utbildning i relation till kursens mål får betyg sättas även om studenten har varit delvis frånvarande från den verksamhetsförlagda utbildningen eller avbrutit den i förtid. 

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Kurslitteratur

Litteraturlista fastställs senast två månader före kursstart av programutskottet för Masterprogrammet i Genetisk vägledning. Obligatorisk kurslitteratur finns ej.

Övrig information

Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna, programansvarig/studierektor och vid behov till nämnden för utbildning på grund- och avancerad nivå om det rör generell utveckling och förbättring.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom/ i anslutning till de två terminer som följer, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Om det finns synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Institution

Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
PLAN Skriftlig individuell lärandeplan 1 hp U, G
FÄRD Färdighetsträning 3 hp U, G
DISK Gruppdiskussion 3 hp U, G
SLUT Skriftlig slutrapport 3 hp U, G
VFU1 Verksamhetsförlagd utbildning 20 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.