Självständigt arbete (examensarbete) i genetisk vägledning, 30 hp

Master´s Degree Thesis in Genetic Counselling, 30 credits

8GVE30

Huvudområde

Genetisk vägledning

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Kajsa Igelström

Kursansvarig

Kajsa Igelström

Studierektor eller motsvarande

Rebecka Pestoff
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
MMGV1 Masterprogrammet i genetisk vägledning 3 (HT 2024) 202435-202502 Svenska Linköping, US O/V

Huvudområde

Genetisk vägledning

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A2E

Särskild information

Kursen utgör programmets tredje eller fjärde termin och ges på helfart med möjlighet till individuell studieplan.

Kursen ges för

 • Masterprogrammet i genetisk vägledning

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkända kurser Etik, lagar och sociologi, 5 hp, Medicinsk genetik och genomik, del I, 5hp, Medicinsk genetik och genomik, del II, 7.5 hp, Psykosociala aspekter av genetisk utredning, 5 hp, och Vetenskaplig forskningsmetodik inom medicin, 7,5 hp, samt godkända obligatoriska moment från kurserna Genetisk vägledningskunskap och -teknik, 15 hp, Praktisk orientering om sällsynta hälsotillstånd i vardagen, 5 hp, och Tillämpad genetisk vägledning, 10 hp. Dessutom krävs att tillträdeskrav till föregående kurser är uppfyllda.

Lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • självständigt identifiera och formulera en vetenskaplig frågeställning med problemformulering och syfte
 • sammanfatta aktuell kunskap och pågående forskning inom valt ämnesområde 

 

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • analysera och tolka resultat från genetiska undersökningar och/eller identifiera samhälleliga och etiska problemställningar
 • självständigt planera och genomföra ett examensarbete inom givna tidsramar
 • välja begrepp och tillämpa en teori/modell och kunna motivera och argumentera för valet
 • tillämpa en forskningsmetod, genomföra en fördjupad analys och sammanställa ett resultat med logisk struktur i relation till syftet
 • redogöra muntligt och skriftligt för sina resultat och på en fördjupad nivå diskutera dessa i relation till aktuell forskning
 • formulera en populärvetenskaplig sammanfattning av examensarbetet och kommunicera muntligt och skriftligt till grupper som inte är bekanta med forskningsfältet

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • kritiskt granska, värdera och diskutera det egna och andras självständiga arbeten
 • visa insikt om etiska principer och kunna reflektera över dessa i relation till det egna självständiga arbetet
 • använda ett forskningsetiskt förhållningssätt under planering, genomförande och framskrivande av det självständiga arbetet

Kursinnehåll

Under kursen skall studenten under handledning självständigt arbeta med ett projekt och visa på fördjupning och tillämpning av teoretiska kunskaper för att lösa en frågeställning med relevans för Masterprogrammet i genetisk vägledning. I kursen ingår:

 • planering av det självständiga arbetet
 • data- och kunskapsinhämtande
 • analys, tolkning och kritisk värdering av erhållna resultat
 • kommunikation av resultat och frågeställningar till kollegor och icke-experter

Undervisnings- och arbetsformer

Inom Medicinska fakulteten utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet grunden i undervisningen. Studenten tar ett eget ansvar för sitt lärande genom ett aktivt och bearbetande förhållningssätt till lärandeuppgifterna. Arbetsformerna utmanar studenterna att självständigt formulera frågor för lärande, att söka kunskap och att i dialog med andra bedöma och utvärdera uppnådd kunskap. Undervisningsformerna i denna kurs är seminarier och självständiga studier under handledning som leder fram till ett examensarbete. Arbetet genomförs med mycket hög grad av självständighet och eget ansvar.

Examination

Kursen examineras genom ett individuellt skriftligt självständigt arbete inom huvudområdet genetisk vägledning med efterföljande respondent- och opponentskap. Seminarier utgör obligatoriska moment på kursen och aktivt deltagande i dessa är en förutsättning för godkänt. Med aktivt deltagande menas att studenten bidrar med arbete, inspel och/eller egna reflektioner med relevans för uppgiften.

Studenten får möjlighet att justera skriftligt självständigt arbete utifrån synpunkter från studenter och lärare innan det godkännes.

En student som inte blir färdig med det självständiga arbetet under kurstiden kan erbjudas handledning upp till sex månader efter kursens slut. Därefter kan tillgång till handledning inte garanteras varvid studenten på egen hand kan behöva slutföra det självständiga arbetet.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

 

Anmälan till examination/tentamen

Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till.

 

Omexamination

Datum för omexamination meddelas normalt senast vid det ordinarie provtillfället, härvid gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination. 

 

Examination för studenter med funktionsnedsättning

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. 

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål. 

 

Byte av examinator

Student som underkänts två gånger vid examination på kursen eller del av kursen har efter begäran rätt att få annan examinator vid förnyat examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar mot det.

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Kurslitteratur

Litteraturlista fastställs senast två månader före kursstart av programutskottet för Masterprogrammet i Genetisk vägledning. Obligatorisk kurslitteratur finns ej.

Institution

Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
PLAN Projektplan 2 hp U, G
HALV Halvtidsrapport 8 hp U, G
RAPP Skriftlig projektredovisning 12 hp U, G
MUNT Muntlig projektredovisning 2 hp U, G
OPPO Opposition på annan students arbete 3 hp U, G
SLUT Slutversion uppsats 3 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.