Omvårdnad i samband med intensivvård under specifika förutsättningar, 15 hp

Nursing in Connection with Intensive Care under Specific Conditions, 15 credits

8INA12

Huvudområde

Omvårdnadsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Susanna Ågren

Kursansvarig

Carina Hjelm

Studierektor eller motsvarande

Katarina Berg
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
MASI3 Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård 2 (VT 2024) 202404-202423 Svenska Linköping, US O
MASI3 Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård 2 (VT 2024) 202404-202423 Svenska Jönköping O

Huvudområde

Omvårdnadsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Särskild information

Kursen bygger på den grundutbildande sjuksköterskans kompetens. Den utgör den tredje kursen i specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård.

Kursen ges för

 • Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård

Förkunskapskrav

 • Sjuksköterskeexamen 180hp inklusive examensarbete på fördjupningsnivå 15 hp
 • 12 månaders yrkeslivserfarenhet på heltid som sjuksköterska efter avlagd examen
 • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå
 • eller
 • Sjuksköterskeexamen 90-180 hp
 • Godkänd vetenskaplig metod på grundnivå 15 hp
 • 24 månaders yrkeslivserfarenhet på heltid som sjuksköterska efter avlagd examen
 • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • identifiera symtom hos individ vid akuta komplexa situationer inom intensivvård,
 • förklara risker för komplikationer och kunna visa olika handlingsalternativ för att förhindra att komplikationer uppstår,
 • förutse och förklara individers fysiska och psykiska reaktioner på skada, sjukdom eller ohälsa,
 • identifiera och redogöra för lagar och förordningar som styr verksamheten inom intensivvård.

 

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • identifiera utveckling och/eller förbättringsarbete grundat i evidens inom professionen,
 • planera för individens skiftande behov och förutsättningar i samband med specialiserad intensivvård utifrån en helhetssyn,
 • leda, planera, genomföra och utvärdera omvårdnad för individer vid akuta, specifika och komplexa situationer inom intensivvård,
 • förebygga komplikationer i samband med intensivvård hos patienter med svår sjukdom.

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • värdera betydelsen av ålders− och genusperspektiv inom intensivvård,
 • identifiera och analysera mänskliga rättigheter och medicinetiska principer i intensivvårdssituationer,
 • stödja patienters, närståendes och medarbetares mångfald ur ett samhällsperspektiv.

Kursinnehåll

Kursen inkluderar teoretiska studier och verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

 • Omvårdnad vid specifika akuta komplexa fysiska och psykiska tillstånd hos barn och vuxna
 • Stöd till patient och närstående under och efter komplex intensivvård
 • Patientsäkerhet
 • Arbetsledning
 • Medicinsk etik
 • Konflikthantering och våld i samhället

Undervisnings- och arbetsformer

Inom Medicinska fakulteten utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet grunden i undervisningen. Studenten tar ett eget ansvar för sitt lärande genom ett aktivt och bearbetande förhållningssätt till lärandeuppgifterna. Arbetsformerna utmanar studenterna att självständigt formulera frågor för lärande, att söka kunskap och att i dialog med andra bedöma och utvärdera uppnådd kunskap. Studenter arbetar tillsammans i grupper utifrån verklighetsanknutna situationer för att utveckla det egna lärandet, bidra till medstudenters lärande och för att träna samarbete. Lärarens roll är att stödja studenter i detta arbetssätt. Utbildningarna är upplagda i ämnesintegrerade teman, i teoretiska och praktiska moment som varvas under hela utbildningen. Medicinska fakultetens utbildningar samverkar under utbildningstiden i återkommande interprofessionella moment. Interprofessionellt lärande innebär att studenter från flera professioner lär med, om och av varandra. Denna arbetsform stimulerar och stödjer studentens utveckling av professionell kompetens, samt förbereder studenten för interprofessionellt lagarbete och samverkan i den kommande yrkesutövningen.

Arbetsformer i denna kurs är föreläsningar, basgrupp, seminarium, färdighetsträning, simulering och verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Examination

Kursen examineras genom individuell skriftlig tentamen samt aktivt deltagande i obligatoriska moment. Obligatoriska moment i denna kurs är basgrupp, seminarium samt VFU.

Examination av såväl teoretiska som verksamhetsförlagda studier sker individuellt. Förnyad examination vid frånvaro ska genomföras enligt instruktioner i studiehandledning.

Vid underkänt på VFU får student göra detta moment ytterligare endast en gång.

Övriga examinationsformer, t ex salsskrivning, får skrivas ett obegränsat antal gånger, av de studenter som inte uppnått godkänt resultat.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

 

Anmälan till examination/tentamen

Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till.

 

Omexamination

Datum för omexamination meddelas normalt senast vid det ordinarie provtillfället, härvid gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination. 

Detta gäller även bedömning av verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Tidpunkt bestäms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare, handledare och VFU-plats finns att tillgå. 

 

Examination för studenter med funktionsnedsättning

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. 

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål. 

 

Byte av examinator

Student som underkänts två gånger vid examination på kursen eller del av kursen har efter begäran rätt att få annan examinator vid förnyat examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar mot det.

 

Avbrytande av VFU 

En student kan komma att få avbryta den verksamhetsförlagda utbildningen i förtid och bli underkänd om det finns en påtaglig risk för att studenten på grund av grov oskicklighet riskerar att skada en person i verksamheten, t.ex. elev, patient eller motsvarande. Studenten får inte delta i den verksamhetsförlagda utbildningen på nytt innan examinator har kontrollerat och godkänt att studenten har de kunskaper och färdigheter som krävs för att inte riskera att skada en annan person. En student har rätt till maximalt två sådana kontrolltillfällen.

Under förutsättning att det finns tillräckligt underlag för bedömning av studentens prestationer under verksamhetsförlagd utbildning i relation till kursens mål får betyg sättas även om studenten har varit delvis frånvarande från den verksamhetsförlagda utbildningen eller avbrutit den i förtid. 

Betygsskala

Tvågradig skala, äldre version, U, G

Kurslitteratur

Litteraturlista fastställs senast två månader före kursstart av programutskottet för Specialistsjuksköterskeprogrammen, Avancerade specialistsjuksköterske-programmet i kirurgi och Barnmorskeprogrammet. Obligatorisk kurslitteratur finns ej.

Övrig information

Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna, programansvarig/studierektor och vid behov till nämnden för utbildning på grund- och avancerad nivå om det rör generell utveckling och förbättring.

Kursen bedrivs på sådant sätt att kunskaper om kön, könsidentitet/uttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder uppmärksammas, synliggörs och kommuniceras i utbildningen.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom/ i anslutning till de två terminer som följer, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Om det finns synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Institution

Institutionen för hälsa, medicin och vård
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
VFU2 VFU 6 hp U, G
SEM1 Seminarium förbättringsarbete 3 hp U, G
KLEX Klinisk examination 2.5 hp U, G
BAS1 Basgrupp 3.5 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.