Grundläggande intensivvård, 15 hp

Basic Intensive Care, 15 credits

8INA13

Huvudområde

Omvårdnadsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Susanna Ågren

Kursansvarig

Carina Hjelm

Studierektor eller motsvarande

Katarina Berg
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
MASI3 Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård 1 (HT 2024) 202435-202449 Svenska Linköping, US O
MASI3 Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård 1 (HT 2024) 202435-202449 Svenska Jönköping O

Huvudområde

Omvårdnadsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Särskild information

Kursen ingår i Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård, termin 1.

Verksamhetsförlagd utbildning sker inom hela Östergötland vilket kan vara förenat med kostnader för resor.

 

Studiegrupp på annan ort kan förekomma. Merparten av kursens genomförande sker på aktuell studieort men vissa utbildningsmoment genomförs i Linköping och kräver resor till Linköping. Även vid utbildning på annan studieort kan verksamhetsförlagd utbildning innebära resor och kostnader för dessa.

Kursen ges för

 • Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård

Förkunskapskrav

 • Sjuksköterskeexamen 180 hp inklusive examensarbete på fördjupningsnivå 15 hp
 • Legitimation som sjuksköterska
 • 12 månaders yrkeslivserfarenhet på heltid som sjuksköterska efter avlagd examen
 • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

eller

 • Sjuksköterskeexamen 90-180 hp
 • Legitimation som sjuksköterska
 • Godkänd vetenskaplig metod på grundnivå 15 hp
 • 24 månaders yrkeslivserfarenhet på heltid som sjuksköterska efter avlagd examen
 • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • förklara och analysera hur kroppens celler och organ fungerar och samverkar i intensivvårdssituationen
 • värdera  patofysiologiska mekanismer, förändringar och dess konsekvenser i postoperativ vård och intensivvård
 • identifiera och förklara symtom och diagnostiska fynd av betydelse för intensivvård
 • beskriva och förklara grundläggande metoder och tekniker relevanta inom intensivvård
 • analysera hur klinisk handläggning styrs av vetenskap och beprövad erfarenhet
 • förklara farmakologiska verkningsmekanismer och icke farmakologiska metoder tillämpade inom postoperativ vård och intensivvård

 

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • initiera, genomföra och utvärdera relevant åtgärd utifrån olika kunskapsområden inom intensivvård
 • tillämpa och värdera hur grundläggande tekniker, metoder och utrustning används under det postoperativa förloppet och under intensivvård
 • analysera patientens postoperativa förlopp och intensivvårdssituation inklusive symtom och tecken på sviktande vitala funktioner, föreslå och genomföra adekvata åtgärder samt utvärdera dessa
 • handha och administrera vanligt förekommande läkemedel inom postoperativ vård och intensivvård samt observera, dokumentera och bedöma effekterna av dessa

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • värdera kunskap för att besvara teoretiska och kliniska frågeställningar och välja relevant handlingsalternativ
 • identifiera behov av ytterligare kunskap för att utveckla den egna kompetensen
 • söka, analysera och kritiskt granska evidensbaserad kunskap för att kunna förstå patientens situation och välja relevanta handlingsalternativ inom postoperativ vård och intensivvård

Kursinnehåll

Kursens fokus är fysiologi och patofysiologiska förändringar, farmakologi samt tekniker och metoder relaterade till intensivvårdssjuksköterskans kompetensområde. Kursens innehåll är:

 • cellen och dess metabolism
 • cirkulation
 • vätskebalans inklusive vätske/transfusionsterapi
 • respiration och ventilation
 • syra-basbalans
 • medicinsk teknik
 • smärtfysiologi
 • farmakologi relevant för postoperativ vård och intensivvård inklusive intoxikation
 • bedömning och behandling relaterat till intensivvårdspatienten
 • patofysiologi relevant för postoperativ vård och intensivvård
 • nutrition och elimination
 • EKG och rytmtolkning

Undervisnings- och arbetsformer

Inom Medicinska fakulteten utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet grunden i undervisningen. Studenten tar ett eget ansvar för sitt lärande genom ett aktivt och bearbetande förhållningssätt till lärandeuppgifterna. Arbetsformerna utmanar studenterna att självständigt formulera frågor för lärande, att söka kunskap och att i dialog med andra bedöma och utvärdera uppnådd kunskap. Studenter arbetar tillsammans i grupper utifrån verklighetsanknutna situationer för att utveckla det egna lärandet, bidra till medstudenters lärande och för att träna samarbete. Lärarens roll är att stödja studenter i detta arbetssätt.

Utbildningarna är upplagda i ämnesintegrerade teman, i teoretiska och praktiska moment som varvas under hela utbildningen. Medicinska fakultetens utbildningar samverkar under utbildningstiden i återkommande interprofessionella moment.  Interprofessionellt lärande innebär att studenter från flera professioner lär med, om och av varandra. Denna arbetsform stimulerar och stödjer studentens utveckling av professionell kompetens, samt förbereder studenten för interprofessionellt lagarbete och samverkan i den kommande yrkesutövningen.
Arbetsformer i denna kurs är basgrupp, seminarier, studieuppgifter, föreläsningar, verksamhetsförlagd utbildning och färdighetsträning.

Examination

Kursen examineras med individuell skriftlig salsexamination.

 

Basgruppsarbete, seminarier, färdighetsträning och verksamhetsförlagd utbildning utgör obligatoriska moment och aktivt deltagande är en förutsättning för godkänt. Med aktivt deltagande menas att studenten bidrar med eget arbete, inspel och/eller egna reflektioner med relevans för uppgiften.

 

Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får student göra detta moment ytterligare endast en gång. Om studieuppehåll begärs, fortsätter VFU:n från avbrottsdagen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

 

Anmälan till examination/tentamen

Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till.

 

Omexamination

Datum för omexamination meddelas normalt senast vid det ordinarie provtillfället, härvid gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination. 

Detta gäller även bedömning av verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Tidpunkt bestäms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare, handledare och VFU-plats finns att tillgå. 

 

Examination för studenter med funktionsnedsättning

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. 

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål. 

 

Byte av examinator

Student som underkänts två gånger vid examination på kursen eller del av kursen har efter begäran rätt att få annan examinator vid förnyat examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar mot det.

 

Avbrytande av VFU 

En student kan komma att få avbryta den verksamhetsförlagda utbildningen i förtid och bli underkänd om det finns en påtaglig risk för att studenten på grund av grov oskicklighet riskerar att skada en person i verksamheten, t.ex. elev, patient eller motsvarande. Studenten får inte delta i den verksamhetsförlagda utbildningen på nytt innan examinator har kontrollerat och godkänt att studenten har de kunskaper och färdigheter som krävs för att inte riskera att skada en annan person. En student har rätt till maximalt två sådana kontrolltillfällen.

Under förutsättning att det finns tillräckligt underlag för bedömning av studentens prestationer under verksamhetsförlagd utbildning i relation till kursens mål får betyg sättas även om studenten har varit delvis frånvarande från den verksamhetsförlagda utbildningen eller avbrutit den i förtid. 

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Kurslitteratur

Litteraturlista fastställs senast två månader före kursstart av programutskottet för barnmorske- och specialistsjuksköterskeprogrammen, avancerad nivå. Obligatorisk kurslitteratur finns ej.

Övrig information

Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna, programansvarig/studierektor och vid behov till nämnden för utbildning på grund- och avancerad nivå om det rör generell utveckling och förbättring.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom/ i anslutning till de två terminer som följer, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Om det finns synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Institution

Institutionen för hälsa, medicin och vård
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
BAS1 Basgrupp 3 hp U, G
STU1 Studieuppgift, Farmakologi/patientsäkerhet 0.5 hp U, G
STU2 Studieuppgift, Medicinsk vetenskap 0.5 hp U, G
TEN2 Tentamen 3.5 hp U, G
VFU1 VFU I+ Fältstudie 7.5 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.