Examensarbete i omvårdnadsvetenskap med inriktning specialistsjuksköterska med inriktning intensivvård, 15 hp

Master's Thesis in Nursing Science, Intensive Care, 15 credits

8INA41

Huvudområde

Omvårdnadsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Tiny Jaarsma

Kursansvarig

Carina Hjelm

Studierektor eller motsvarande

Katarina Berg
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
MASI3 Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård 1 (HT 2024) 202450-202523 Svenska Linköping, US V
MASI3 Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård 1 (HT 2024) 202450-202523 Svenska Jönköping V

Huvudområde

Omvårdnadsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1E

Särskild information

Kursen bedrivs på avancerad nivå och utgör det självständiga arbetet som krävs för magisterexamen i omvårdnadsvetenskap samt för yrkesexamen som specialistsjuksköterska med inriktning intensivvård. Kursen är en fördjupningskurs inom utbildningsprogrammet och fördelas på terminerna 1 och 2.

Kursen ges för

 • Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård

Förkunskapskrav

 • Sjuksköterskeexamen 180 hp inklusive examensarbete på fördjupningsnivå 15 hp
 • Legitimation som sjuksköterska
 • 12 månaders yrkeslivserfarenhet på heltid som sjuksköterska efter avlagd examen
 • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

eller

 • Sjuksköterskeexamen 90-180 hp
 • Legitimation som sjuksköterska
 • Godkänd vetenskaplig metod på grundnivå 15 hp
 • 24 månaders yrkeslivserfarenhet på heltid som sjuksköterska efter avlagd examen
 • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • visa fördjupad kunskap och förståelse inom ämnet omvårdnad mot specifik inriktning,
 • presentera aktuell forskning inom problemområdet och problematisera valt område, och
 • motivera val av vetenskaplig metod och dess relevans för den vetenskapliga frågeställningen.

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • integrera kunskap och analysera, bedöma och hantera komplexa frågeställningar,
 • formulera en vetenskaplig frågeställning utifrån aktuell forskning samt klargöra samband mellan syfte, teori, resultat och slutsatser,
 • planera, genomföra och rapportera ett vetenskapligt arbete, och
 • kritiskt granska, värdera och diskutera det egna och andras examensarbeten.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • visa medvetenhet över forskningsetiska aspekter,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
 • värdera och diskutera det egna arbetets betydelse för kunskapsutvecklingen inom problemområdet.

Kursinnehåll

Kursens huvudsakliga innehåll är tillämpning av vetenskapsteori, forskningsetik och forskningsmetodik i ett självständigt arbete med relevans för huvudområdet omvårdnadsvetenskap med inriktning mot specialistsjuksköterska, inriktning intensivvård. I kursen ingår även att på ett pedagogiskt sätt presentera det självständiga arbetet.

Undervisnings- och arbetsformer

Inom Medicinska fakulteten utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet grunden i undervisningen. Studenten tar eget ansvar för sitt lärande genom ett aktivt och bearbetande förhållningssätt till lärandeuppgifterna. Arbetsformerna utmanar studenterna att självständigt formulera frågor för lärande, att söka kunskap och att i dialog med andra bedöma och utvärdera uppnådd kunskap. Studenter arbetar tillsammans i grupper utifrån verklighetsanknutna situationer för att utveckla det egna lärandet, bidra till medstudenters lärande och för att träna samarbete. Lärarens roll är att stödja studenter i detta arbetssätt. 

Centralt för kursen är att studenterna parvis genomför det självständiga arbetet med stöd av handledare, men med hög grad av självständighet. Seminarier som idéseminarium och litteratur- och metodseminarium ingår. Handledning sker vid totalt sex tillfällen och i grupp. Handledning i grupp innebär ett samarbete mellan studenter och handledare där båda parter har såväl rättigheter som skyldigheter. I samband med framläggning av det självständiga arbetet avslutas handledningen.

Examination

Kursen examineras genom individuell bedömning av skriftlig rapport med respondent- och opponentskap. Därutöver krävs aktivt deltagande i obligatoriska moment för godkänt på kursen. Med aktivt deltagande menas att studenten bidrar med arbete, inspel och/eller egna reflektioner med relevans för uppgiften. De obligatoriska momenten är idé-, samt litteratur och metodseminarium, handledningstillfällen och examinationsseminarium. Varje student ska, utöver eget respondent- och opponentskap, delta i ytterligare fyra examinationsseminarier. 

Kursen kan helt eller delvis komma att examineras på engelska om studenter väljer att skriva det självständiga arbetet på engelska. 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

 

Anmälan till examination/tentamen

Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till.

 

Omexamination

Datum för omexamination meddelas normalt senast vid det ordinarie provtillfället, härvid gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination. 

 

Examination för studenter med funktionsnedsättning

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. 

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål. 

 

Byte av examinator

Student som underkänts två gånger vid examination på kursen eller del av kursen har efter begäran rätt att få annan examinator vid förnyat examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar mot det.

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Kurslitteratur

Litteraturlista fastställs senast två månader före kursstart av programutskottet för specialistsjuksköterskeprogrammen samt barnmorskeprogrammet. Obligatorisk kurslitteratur finns ej.

Övrig information

Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna, programansvarig/studierektor och vid behov till nämnden för utbildning på grund- och avancerad nivå om det rör generell utveckling och förbättring.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom/ i anslutning till de två terminer som följer, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Om det finns synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Institution

Institutionen för hälsa, medicin och vård
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
IDSM Idéseminarium, termin 1 0.5 hp U, G
EXA1 Examensarbete 1, termin 1 6 hp U, G
EXA2 Examensarbete 2, termin 2 5.5 hp U, G
FÖRV Försvar eget arbete, termin 2 0.5 hp U, G
MELS Metod- och litteraturseminarium, termin 1 1 hp U, G
OPPN Opponentskap, termin 2 0.5 hp U, G
SEMD Seminariedeltagande, termin 2 1 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.