Samhälls- och författningskunskap, 4.5 hp

Community and Legislative Medicine, 4.5 credits

8KULA3

Huvudområde

Medicin

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Anders Kalén

Kursansvarig

Ebo de Muinck

Studierektor eller motsvarande

Ingrid Rystedt
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
MKULA Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen 2 (VT 2023) 202312-202319 Svenska Linköping, US O

Huvudområde

Medicin

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Särskild information

Kursen bedrivs på avancerad nivå och utgör den tredje kursen i programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen.

Kursen ges för

  • Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkända obligatoriska moment på kursen ”Allmänförberedande kurs, del II.”

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
Kunskap och förståelse

  • ekonomi och organisation som är av betydelse för hälso- och sjukvården
  • relevanta författningar

Färdighet och förmåga

  • tillämpa relevanta författningar gällande hälso- och sjukvårdspersonal
  • visa förmåga till lagarbete och samverkan med institutioner och myndigheter såväl inom hälso- och sjukvården som inom samhället i övrigt,
  • skriftligt tillämpa relevanta författningars krav på dokumentation, intyg, formulär och anvisningar

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • visa förmåga till helhetssyn på patienten utifrån ett medicinskt, samhälleligt och humanistiskt synsätt med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
  • visa förmåga till ett etiskt och professionellt förhållningssätt,
  • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens

Kursinnehåll

Kursen belyser hälso- och sjukvårdens organisation i Sverige med olika vårdgivare såsom landsting, kommuner, privat sjukvård samt dess tillsynsmyndigheter. Författningar och förvaltning i Sverige med grundlag, lagstiftning, och myndigheter genomgås. Hälso- och sjukvårdslagen och begrepp som vårdgivare, chef och PAL klargörs. Speciella lagar och förordningar gällande hälso- och sjukvårdspersonal vad gäller ansvar, skyldighet, delegering, avvikelse, anmälan och Lex Maria behandlas.

Procedurer kring patienträtt och klagomål avhandlas. Utbildning sker i sekretessfrågor inklusive journalföring och datasekretess. Undervisning sker också i att skriva intyg. Socialtjänstlagen och samverkan med socialtjänsten belyses liksom samverkan med äldrevård, missbruksvård och psykiatrisk vård. Specifik lagstiftning som berör psykiatri med tvångsvård, vårdintyg samt rättspsykiatri studeras. Kunskap om sjukförsäkringssystemet med bland annat sjuk- och föräldrapenning och andra försäkringar utvecklas genom samarbete med Försäkringskassan. Rättsmedicinala myndigheters verksamhet samt tillämpliga lagar inklusive obduktionslagstiftning studeras. Anmälningsplikt för läkare i anslutning till körkorts- och vapeninnehav berörs, liksom smittskyddslagen och lagar och förordningar kring kvinnosjukvård. Slutligen genomgås läkemedelslagstiftningen med hantering av läkemedel, apoteksväsendet och receptskrivning.

Undervisnings- och arbetsformer

Inom Medicinska fakulteten utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet grunden i undervisningen. Studenten tar ett eget ansvar för, bearbetar och utforskar aktuellt innehåll i utbildningen. Arbetsformerna utmanar studenterna att självständigt formulera frågor för lärande, att söka kunskap och att i dialog med andra bedöma och utvärdera uppnådd kunskap.

Arbetsformer som används i kursen är föreläsningar, seminarier, gruppövningar och gruppdiskussioner.

Examination

Kursen examineras genom obligatoriska gruppövningar och en skriftlig tentamen.

Den skriftliga tentamen är begränsad till fem gånger.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

 

Anmälan till examination/tentamen

Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till.

 

Omexamination

Datum för omexamination meddelas normalt senast vid det ordinarie provtillfället, härvid gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination. 

 

Examination för studenter med funktionsnedsättning

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. 

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål. 

 

Byte av examinator

Student som underkänts två gånger vid examination på kursen eller del av kursen har efter begäran rätt att få annan examinator vid förnyat examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar mot det.

Betygsskala

Tvågradig skala, äldre version, U, G

Kurslitteratur

Obligatorisk kurslitteratur finns ej. Lista över rekommenderad litteratur presenteras vid kursstart.

Övrig information

Undervisningsspråket är svenska.

Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna, programansvarig/studierektor och vid behov till nämnden för utbildning på grund- och avancerad nivå om det rör generell utveckling och förbättring.

Kursen bedrivs på sådant sätt att kunskaper om kön, könsidentitet/uttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder uppmärksammas, synliggörs och kommuniceras i utbildningen.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom/ i anslutning till de två terminer som följer, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Om det finns synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Institution

Institutionen för hälsa, medicin och vård
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TEU3 Teoretisk utvärdering 4.5 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.