Speciell förberedande kurs, 25.5 hp

Special Preparatory Course, 25.5 credits

8KULA4

Huvudområde

Medicin

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Anders Kalén

Kursansvarig

Ebo de Muinck

Studierektor eller motsvarande

Ingrid Rystedt
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
MKULA Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen 2 (VT 2023) 202302-202323 Svenska Linköping, US O

Huvudområde

Medicin

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Särskild information

Kursen utgör den fjärde kursen i programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen.

Kursen ges för

 • Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkända obligatoriska moment på kursen ”Allmän förberedande kurs del 2”.

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
Kunskap och förståelse

 • visa fördjupad kunskap om den vetenskapliga grunden inom olika ämnesområden definierade utifrån studentens individuella behov (såsom exempelvis barnmedicin, gynekologi, internmedicin, kirurgi eller psykiatri), kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen,
 • visa såväl bred som fördjupad kunskap inom olika ämnesområden definierade utifrån studentens individuella behov (såsom barnmedicin, gynekologi, internmedicin, kirurgi och psykiatri), och förståelse för förhållanden i samhället som påverkar hälsan för olika grupper och individer, såväl barn som kvinnor och män,
 • visa kunskap om ekonomi och organisation som är av betydelse för hälso- och sjukvården, och
 • visa kunskap om relevanta författningar

Färdighet och förmåga

 • visa fördjupad förmåga att självständigt diagnostisera de vanligaste sjukdomstillstånden hos patienter och i samverkan med patienten behandla dessa,
 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera och använda kunskap samt analysera och bedöma komplexa företeelser, frågeställningar och situationer,
 • visa förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper såväl inom hälso- och sjukvården som inom vård och omsorg,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för åtgärder och behandlingsresultat med berörda parter samt i enlighet med relevanta författningar dokumentera dessa,
 • visa fördjupad förmåga att på vetenskaplig grund diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar inom det medicinska området med olika grupper samt att kritiskt granska, bedöma och använda relevant information

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • visa självkännedom och empatisk förmåga,
 • visa förmåga till helhetssyn på patienten utifrån ett vetenskapligt och humanistiskt synsätt med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
 • visa förmåga till ett etiskt och professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens

Kursinnehåll

Innehållet i kursen är utformat delvis utifrån den enskilde individens behov av fördjupning och berör olika ämnesområden såsom barnmedicin, gynekologi, internmedicin, kirurgi och psykiatri. Vidare ingår allmän klinisk metodik, samtalskonst och speciell undersökningsteknik i kursen.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen omfattar åtta veckor verksamhetsförlagd utbildning och nio veckor teoriutbildning. Den verksamhetsförlagda kliniskt praktiska utbildningen sker enskilt och med klinisk handledare inom sjukvården.

Inom Medicinska fakulteten utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet grunden i undervisningen. Studenten tar ett eget ansvar för, bearbetar och utforskar aktuellt innehåll i utbildningen. Arbetsformerna utmanar studenterna att självständigt formulera frågor för lärande, att söka kunskap och att i dialog med andra bedöma och utvärdera uppnådd kunskap. Studenter arbetar tillsammans i grupper utifrån verklighetsanknutna situationer för att utveckla det egna lärandet, bidra till medstudenters lärande och för att träna samarbete. Lärarens roll är att stödja studenter i detta arbetssätt.

Övriga undervisnings- och arbetsformer i denna kurs är förutom basgruppsarbete, föreläsningar, temadagar, handledd videoassisterad samtalsträning, egen presentation och eget skriftligt fördjupningsarbete.

Examination

I slutet av kursen genomförs en examination som innehåller en skriftlig och en klinisk praktisk del – den senare innebär undersökning av patienter vid två utvärderingstillfällen. Den skriftliga delen är gemensam för två av kursorterna i Sverige (Linköpings universitet och Karolinska institutet), och resultaten bedöms gemensamt.

Den skriftliga tentamen är begränsad till fem tillfällen, den praktiska tentamen är begränsad till två tillfällen.

Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får student göra detta moment ytterligare endast en gång.

Godkänt resultat på kursen med godkänd skriftlig och praktisk examination ger underlag för att ansöka hos Socialstyrelsen om omprövning av beslut för att kunna påbörja AT-tjänstgöring eller läkarvikariat.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

 

Anmälan till examination/tentamen

Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till.

 

Omexamination

Datum för omexamination meddelas normalt senast vid det ordinarie provtillfället, härvid gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination. 

Detta gäller även bedömning av verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Tidpunkt bestäms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare, handledare och VFU-plats finns att tillgå. 

 

Examination för studenter med funktionsnedsättning

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. 

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål. 

 

Byte av examinator

Student som underkänts två gånger vid examination på kursen eller del av kursen har efter begäran rätt att få annan examinator vid förnyat examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar mot det.

 

Avbrytande av VFU 

En student kan komma att få avbryta den verksamhetsförlagda utbildningen i förtid och bli underkänd om det finns en påtaglig risk för att studenten på grund av grov oskicklighet riskerar att skada en person i verksamheten, t.ex. elev, patient eller motsvarande. Studenten får inte delta i den verksamhetsförlagda utbildningen på nytt innan examinator har kontrollerat och godkänt att studenten har de kunskaper och färdigheter som krävs för att inte riskera att skada en annan person. En student har rätt till maximalt två sådana kontrolltillfällen.

Under förutsättning att det finns tillräckligt underlag för bedömning av studentens prestationer under verksamhetsförlagd utbildning i relation till kursens mål får betyg sättas även om studenten har varit delvis frånvarande från den verksamhetsförlagda utbildningen eller avbrutit den i förtid. 

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Kurslitteratur

Obligatorisk kurslitteratur finns ej. Lista över rekommenderad kurslitteratur presenteras vid kursstart för ”Allmän förberedande kurs del I”.

Övrig information

Undervisningsspråket är svenska.

Praktisk klinisk tjänstgöring under kursen sker på flera sjukvårdsinrättningar i Östergötland, vilket kan medföra kostnader för pendlingsresor.

Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna, programansvarig/studierektor och vid behov till nämnden för utbildning på grund- och avancerad nivå om det rör generell utveckling och förbättring.

Kursen bedrivs på sådant sätt att kunskaper om kön, könsidentitet/uttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder uppmärksammas, synliggörs och kommuniceras i utbildningen.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom/ i anslutning till de två terminer som följer, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Om det finns synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Institution

Institutionen för hälsa, medicin och vård
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TRUT Teoretisk utvärdering 13.5 hp U, G
PRUT Praktisk utvärdering 12 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.