Avancerad kirurgisk vård, 7.5 hp

Advanced Surgical Care, 7.5 credits

8KVA11

Huvudområde

Omvårdnadsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Eva Jangland, Ingela Thylén

Kursansvarig

Ingela Thylén

Studierektor eller motsvarande

Lena Hanberger
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
MAKV2 Masterprogrammet för avancerad specialistsjuksköterska med inriktning kirurgisk vård 1 (HT 2019) 201935-201944 Svenska Linköping O

Huvudområde

Omvårdnadsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Masterprogrammet för avancerad specialistsjuksköterska med inriktning kirurgisk vård

Särskild information

Kursen bygger på den specialistutbildade sjuksköterskans kunskaper och kompetens och utgör den första kursen i Masterprogrammet för avancerad specialistsjuksköterska med inriktning mot kirurgi.

Kursen innehåller 5,5hp medicinsk vetenskap och 2hp omvårdnad

Förkunskapskrav

För tillträde till masterprogrammet för avancerad specialistsjuksköterska med inriktning kirurgisk vård krävs godkända kunskaper i svenska och engelska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, t.ex. Svenska 3/B och Engelska 6/A.
Legitimation som sjuksköterska och specialistsjuksköterskeexamen med inriktning kirurgisk vård, eller motsvarande, samt minst ett års arbete som specialistsjuksköterska. Därtill krävs magisterexamen inom omvårdnadsvetenskap/vårdvetenskap.
Dessutom krävs att den studerande under utbildningen har möjlighet att genomföra VFU och arbeta med patienter på den egna arbetsplatsen. Intyg från arbetsgivare/klinikchef, som styrker att arbete inom kirurgisk vård ingår i den sökandes arbetsuppgifter och kommer att göra det under hela utbildningstiden, krävs.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten, inom sitt ansvarsområde, kunna:

Kunskap och förståelse

 • Visa fördjupad kunskap och förståelse om evidensbaserade metoder vid planering, genomförande och uppföljning av kirurgisk behandling.
 • Visa fördjupad kunskap att i lämplig situation initiera, genomföra och utvärdera relevant medicinsk åtgärd


Färdighet och förmåga

 • Visa problemlösningsförmåga inom kirurgisk vård för att kunna planera vårdflöde och administrera, utveckla och leda arbetet inom kvalificerad kirurgisk behandling och vård.
 • Visa fördjupad förmåga att kommunicera kunskap genom att förklara patofysiologi, diagnostik och behandling till medarbetare, studerande, patienter och närstående
 • Visa fördjupad klinisk metodkunskap för att observera och bedöma symtom, föreslå och genomföra adekvata åtgärder, samt bedöma effekter av genomförda åtgärder vid patofysiologiska förändringar


Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Analysera och diskutera professionellt förhållningssätt i samband med ett utökat medicinskt ansvar
 • Visa fördjupad förmåga till interprofessionellt samarbete och att med ett kritiskt förhållningssätt identifiera sin egen roll i relation till andra i vårdteamet
 • Analysera och reflektera över betydelsen och värdet av att patienten är delaktig i sin behandling och vård
 • Analysera och reflektera över etiska aspekter i förhållande till yrkesrollen som avancerad specialistsjuksköterska
 • Värdera betydelsen av patentens ålder, kön och etnicitet i vård- och behandlingssituationer.

Kursinnehåll

 • Fördjupning av teoretisk och praktisk kunskap inom kirurgisk vård och behandling
 • Interprofessionellt arbete
 • Pedagogik
 • Arbetsledning
 • Etiskt förhållningssätt

Undervisnings- och arbetsformer

Vid Hälsouniversitetet bedrivs undervisning med Problembaserat lärande (PBL) som pedagogisk filosofi och metod. PBL innebär att studentens delaktighet i lärandet är i fokus. Studenten tar eget ansvar för att bedöma vad han/hon behöver lära sig, genom att analysera och hantera situationer som har anknytning till ämnesområdet. Studenten söker kunskap, sovrar, tillämpar och värderar denna, samt utvärderar sitt eget lärande. Att kunna söka och värdera ny kunskap och ompröva tidigare kunskap är viktigt under hela utbildningen. PBL skapar en grund för aktivt livslångt lärande som är nödvändig för det kirurgiska vårdområdet, där kunskapsutvecklingen sker i en snabb takt. Undervisningen är upplagd för att stimulera och stödja studentens utveckling av professionell kompetens och självständighet i lärande. Verklighets-/verksamhetsanknutna situationer används som underlag för problembearbetning och för att skapa motivation och meningsfullhet i studierna. Studenter arbetar tillsammans i mindre grupper, dels för att träna samarbete, dels för att bidra till varandras lärande. Lärare verkar i PBL dels som handledare genom att utmana, följa och återkoppla studenternas lärande, dels genom att bidra med kunskap på ett sätt som stimulerar och kompletterar.
I denna kurs utnyttjas undervisningsformerna basgruppsarbete, seminarier, och föreläsningar.

Examination

Deltagande i obligatoriska moment är en förutsättning för godkänt på kursen. Obligatoriska moment är aktivt
deltagande i basgruppsarbete och seminarier.
Examination
Examinationen utgår från kursens lärandemål. Kursen examineras fortlöpande genom bedömning av individuella prestationer. Examination sker även i form av individuell skriftlig tentamen.
Omfattning av omtentamen
För omtentamen gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination. Detta gäller även bedömning av verksamhetsförlagd utbildning.
Vid underkänt av verksamhetsförlagd utbildning får student göra detta moment ytterligare endast en gång.
Salsskrivning, får skrivas ett obegränsat antal gånger, av de studenter som inte uppnått godkänt resultat.
Byte av examinator
Student som underkänts två gånger vid examination på kursen eller del av kursen har efter begäran rätt att få annan examinator vid förnyat examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar mot det.
Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination ska gå till.

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Kurslitteratur

Resurslista fastställs senast två månader före kursstart av programutskottet. Obligatorisk kurslitteratur finns ej.

Övrig information

Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna, programansvarig/studierektor och vid behov till grundutbildningsnämnden om det rör generell utveckling och förbättring.
Kursen bedrivs på ett sådant sätt att funktionshinder, etnicitet, genus och ålder framhålls som relevanta variabler för analys och diskussion.
Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom ett år, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Institution

Institutionen för medicin och hälsa
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
BASG Basgruppsfall x 2 1 hp U, G
EXA1 Individuell skriftlig studieuppgift (hem) 2.5 hp U, G
EXA2 Individuell skriftlig studieuppgift (hem) 3 hp U, G
SEMA Seminarium 0.5 hp U, G
SEMB Seminarium 0.5 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.