Fysiologi, patofysiologi och klinisk farmakologi inom kirurgisk vård, 7.5 hp

Physiology, Pathophysiology and Clinical Pharmacology in Surgical Care, 7.5 credits

8KVA12

Huvudområde

Omvårdnadsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Olof Hallböök, Ingela Thylén

Kursansvarig

Ingela Thylén

Studierektor eller motsvarande

Lena Hanberger
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
MAKV2 Masterprogrammet för avancerad specialistsjuksköterska med inriktning kirurgisk vård 1 (HT 2019) 201945-202002 Svenska Linköping O

Huvudområde

Omvårdnadsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Masterprogrammet för avancerad specialistsjuksköterska med inriktning kirurgisk vård

Särskild information

Kursen bygger på den specialistutbildade sjuksköterskans kunskaper och kompetens och utgör den andra kursen i Masterprogrammet för avancerad specialistsjuksköterska med inriktning mot kirurgi.

Kursen innehåller 6,5hp medicinsk vetenskap och 1hp omvårdnad.

Förkunskapskrav

För tillträde till masterprogrammet för avancerad specialistsjuksköterska med inriktning kirurgisk vård krävs godkända kunskaper i svenska och engelska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, t.ex. Svenska 3/B och Engelska 6/A.
Legitimation som sjuksköterska och specialistsjuksköterskeexamen med inriktning kirurgisk vård, eller motsvarande, samt minst ett års arbete som specialistsjuksköterska. Därtill krävs magisterexamen inom
omvårdnadsvetenskap/vårdvetenskap.
Dessutom krävs att den studerande under utbildningen har möjlighet att genomföra VFU och arbeta med patienter på den egna arbetsplatsen. Intyg från arbetsgivare/klinikchef, som styrker att arbete inom kirurgisk vård ingår i den sökandes arbetsuppgifter och kommer att göra det under hela utbildningstiden, krävs.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten, inom sitt ansvarsområde i samarbete med vårdteamet kunna:
Kunskap och förståelse
•Visa fördjupad förståelse för normal fysiologi och patofysiologi vid såväl akuta som långvariga tillstånd inom kirurgisk vård
•Tillämpa fördjupad kunskap om farmakologisk behandling i kirurgisk vård
•Bedöma och värdera en patients farmakologiska behandling, läkemedelsbiverkningar och interaktioner och dess betydelse för den kirurgiska behandlingen och vården
•Redogöra för aktuell forskning inom området

Färdighet och förmåga
•Självständigt kunna planera och genomföra de bedömningar och undersökningar som är relevanta för en patient inför kirurgisk vård och behandling
•Kritiskt värdera och ansvara för patienters sedering och smärtlindring inför och efter behandling inom kirurgi
•Bedöma behov av åtgärder vid förändringar av patientens tillstånd
• Bedöma, planera och utvärdera patientens pre-, peri- och postoperativa vårdbehov samt förebygga komplikationer
•Ansvara för att vård och behandling genomförs i överensstämmelse med författningar och riktlinjer.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
•Visa förmåga att med helhetssyn på patienten göra åtgärdsbedömningar tillsammans med andra yrkesgrupper i det kirurgiska teamet, patient och närstående
•Värdera kunskap för att välja adekvata handlingsalternativ inför och efter kirurgisk behandling Visa förmåga att reflektera över hur värderingar gällande etnicitet, kultur, ålder och kön kan påverka hur hälso- och sjukvårdspersonal agerar och bemöter individer.

Kursinnehåll

•Vätskebalans och nutrition
•Farmakologi
•Bedömning av patienters symtom och objektiva tecken vid kirurgisk vård
•Smärtlindring, sedering och sårläkning
•Betydelsen av sociokulturell tillhörighet
•Kommunikation
•Relevanta riktlinjer och författningar i relation till ansvarsområdet

Undervisnings- och arbetsformer

Vid Hälsouniversitetet bedrivs undervisning med Problembaserat lärande (PBL) som pedagogisk filosofi och metod. PBL innebär att studentens delaktighet i lärandet är i fokus. Studenten tar eget ansvar för att bedöma vad han/hon behöver lära sig, genom att analysera och hantera situationer som har anknytning till ämnesområdet. Studenten söker kunskap, sovrar, tillämpar och värderar denna, samt utvärderar sitt eget lärande. Att kunna söka och värdera ny kunskap och ompröva tidigare kunskap är viktigt under hela utbildningen. PBL skapar en grund för aktivt livslångt lärande som är nödvändig för det kirurgiska vårdområdet, där kunskapsutvecklingen sker i en snabb takt. Undervisningen är upplagd för att stimulera och stödja studentens utveckling av professionell kompetens och självständighet i lärande. Verklighets-/verksamhetsanknutna situationer används som underlag för problembearbetning och för att skapa motivation och meningsfullhet i studierna. Studenter arbetar tillsammans i mindre grupper, dels för att träna samarbete, dels för att bidra till varandras lärande. Lärare verkar i PBL dels som handledare genom att utmana, följa och återkoppla studenternas lärande, dels genom att bidra med kunskap på ett sätt som stimulerar och kompletterar.
I denna kurs utnyttjas undervisningsformerna: basgruppsarbete, seminarium och föreläsning.

Examination

Deltagande i obligatoriska moment är en förutsättning för godkänt på kursen. Obligatoriska moment är aktivt
deltagande i basgruppsarbete och seminarier.
Examination
Examinationen utgår från kursens lärandemål. Kursen examineras fortlöpande genom bedömning av individuella prestationer. Examination sker även i form av individuell skriftlig tentamen.
Omfattning av omtentamen
För omtentamen gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination. Detta gäller även bedömning av verksamhetsförlagd utbildning.
Vid underkänt av verksamhetsförlagd utbildning får student göra detta moment ytterligare endast en gång.
Salsskrivning, får skrivas ett obegränsat antal gånger, av de studenter som inte uppnått godkänt resultat.
Byte av examinator
Student som underkänts två gånger vid examination på kursen eller del av kursen har efter begäran rätt att få annan examinator vid förnyat examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar mot det.
Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination ska gå till.

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Kurslitteratur

Resurslista fastställs senast två månader före kursstart av programutskottet. Obligatorisk kurslitteratur finns ej.

Övrig information

Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna, programansvarig/studierektor och vid behov till grundutbildningsnämnden om det rör generell utveckling och förbättring.
Kursen bedrivs på ett sådant sätt att funktionshinder, etnicitet, genus och ålder framhålls som relevanta variabler för analys och diskussion.
Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom ett år, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Institution

Institutionen för medicin och hälsa
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
BASG Basgruppsfall x 2 1 hp U, G
EXA1 Individuell skriftlig studieuppgift (hem) 2.5 hp U, G
EXA2 Individuell skriftlig salstentamen (MEQ) 3.5 hp U, G
SEMA Seminarium 0.5 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.