Kliniska färdigheter för avancerad specialistsjuksköterska inom kirurgi, 22.5 hp

Clinical Skills for Advanced Specialist Nurse in Surgical Care, 22.5 credits

8KVA14

Huvudområde

Omvårdnadsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Olof Hallböök, Ingela Thylén

Kursansvarig

Ingela Thylén

Studierektor eller motsvarande

Lena Hanberger
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
MAKV2 Masterprogrammet för avancerad specialistsjuksköterska med inriktning kirurgisk vård 2 (VT 2020) 202004-202123 Svenska Linköping O

Huvudområde

Omvårdnadsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Masterprogrammet för avancerad specialistsjuksköterska med inriktning kirurgisk vård

Särskild information

Kursen är en fortsättningskurs inom masterprogrammet för avancerad specialistsjuksköterska med inriktning mot kirurgi och bygger på de kursfordringar som uppnåtts på magisternivå. En stor del av kursen innefattar verksamhetsförlagd utbildning och fokuserar det område inom kirurgisk vård där studenten ska uppnå specifik medicinsk kompetens och bli omvårdnadsexpert.

Förkunskapskrav

För tillträde till masterprogrammet för avancerad specialistsjuksköterska med inriktning kirurgisk vård krävs utöver grundläggande behörighet: Legitimation som sjuksköterska och specialistsjuksköterskeexamen med inriktning kirurgisk vård, eller motsvarande, samt minst ett års arbete som specialistsjuksköterska. Därtill krävs magisterexamen inom omvårdnadsvetenskap/vårdvetenskap. Dessutom krävs att den studerande under utbildningen har möjlighet att genomföra VFU och arbeta med patienter på den egna arbetsplatsen. Intyg från arbetsgivare/klinikchef, som styrker att arbete inom kirurgisk vård ingår i den sökandes arbetsuppgifter och kommer att göra det under hela utbildningstiden, krävs.
Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse
-analysera och värdera kompetensen i det kirurgiska vårdteamet för att leda och samordna den medicinska vården
-förklara hur patientsäkerhet och hälsoekonomiska prioriteringar relateras till behov av medicinsk vård och behandling.

Färdighet och förmåga
-visa medicinsk kunskap genom att analysera, bedöma och hantera symtom och undersökningsfynd samt föreslå, genomföra och utvärdera adekvata medicinska åtgärder
-visa förmåga att kritiskt och självständigt identifiera, planera och genomföra medicinsk vård och behandling för att tillgodose patienters och närståendes behov vid olika sjukdomsförlopp
-visa den färdighet som behövs för att självständigt tillgodose patienters behov av kontinuitet och tillgänglighet i vård och behandling
-självständigt ta anamnes och medicinskt status samt dokumentera i patientjournal.
-självständigt utföra en fullständig kroppsundersökning och identifiera relevanta avvikande medicinska fynd
-bedöma behov av, föreslå och genomföra pre- och postoperativ vård genom att integrera kunskap inom fysiologi, patofysiologi och psykologi
-bidra till kunskapsutvecklingen genom att värdera och utveckla den kliniska verksamheten med ett pedagogiskt förhållningssätt.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
-värdera medicinska forskningsresultat, och utifrån vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter bedöma hur de kan implementeras
-analysera och värdera orsaker till skillnader i sjukdomsmanifestation relaterade till ålder, kön och etnicitet
-utifrån patientens fysiska och psykiska status analysera och värdera förmåga till egenvård vid medicinsk behandling och rehabilitering.

Kursinnehåll

-Anamnes och kroppsundersökning
-Bedömning av patienters mentala och fysiska status
-Planering av pre- och postoperativa åtgärder
-Tolkning av röntgenbilder, EKG, remiss- och provsvar
-Bukstatus
-Medicinsk teknik inom specificerat område
-Genomförande, uppföljning och utvärdering av behandling och vård
-Arbetsledning och medicinsk pedagogik
-Förbättringsarbete och systematiskt patientsäkerhetsarbete
-Implementeringskunskap och hälsoekonomi
Verksamhetsförlagd utbildning omfattande 17 hp ingår i kursen.

Undervisnings- och arbetsformer

Inom Hälsouniversitetet utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet grunden i undervisningen. Studenten tar ett eget ansvar för, bearbetar och utforskar aktuellt innehåll i utbildningen. Arbetsformerna utmanar studenterna att självständigt formulera frågor för lärande, att söka kunskap och att i dialog med andra bedöma och utvärdera uppnådd kunskap. Studenter arbetar tillsammans i grupper utifrån verklighetsanknutna situationer för att utveckla det egna lärandet, bidra till medstudenters lärande och för att träna samarbete. Lärarens roll är att stödja studenter i detta arbetssätt. Utbildningarna är upplagda i ämnesintegrerade teman, i teoretiska och praktiska moment som varvas under hela utbildningen. Arbetsformer är caseseminarier, andra seminarier, föreläsningar och simuleringar på kliniskt träningscenter.

Examination

Deltagande i obligatoriska moment är en förutsättning för godkänt på kursen. Obligatoriska moment är aktivt
deltagande i basgruppsarbete, seminarier samt verksamhetsförlagd utbildning.
Examination utgår från kursens lärandemål. Kursen examineras fortlöpande genom bedömning av individuella prestationer i VFU, seminarier och basgruppsarbete. Examination sker även genom en skriftlig salsexamination.
Omfattning av omtentamen
För omtentamen gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination. Detta gäller även bedömning av verksamhetsförlagd utbildning.
Vid underkänt av verksamhetsförlagd utbildning får student göra detta moment ytterligare endast en gång.
Övriga examinationsformer, till exempel salsskrivning, får genomföras obegränsat antal gånger, av de studenter som inte uppnått godkänt resultat.
Byte av examinator
Student som underkänts två gånger vid examination på kursen eller del av kursen har efter begäran rätt att få annan examinator vid förnyat examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar mot det.
Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings universitet.

Betygsskala

Tvågradig skala, äldre version, U, G

Kurslitteratur

Resurslista fastställs senast två månader före kursstart av programutskottet. Obligatorisk kurslitteratur finns ej.

Övrig information

Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna, programansvarig/studierektor och vid behov till grundutbildningsnämnden om det rör generell utveckling och förbättring. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att funktionshinder, etnicitet, genus och ålder framhålls som relevanta variabler för analys och diskussion. Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom ett år, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Institution

Institutionen för hälsa, medicin och vård
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
CLI1 Kliniska övningar x 4 på Clinicum 2 hp U, G
CLI2 Kliniska övningar x 2 på Clinicum 1 hp U, G
OSCE Klinisk tentamen, OSCE 3 hp U, G
SEMA Seminarium 0.5 hp U, G
VFUA Verksamhetsförlagd utbildning 6 hp U, G
VFUB Verksamhetsförlagd utbildning 6 hp U, G
VFUC Verksamhetsförlagd utbildning 2 hp U, G
EXAA Individuell muntlig studieuppgift 2 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.