Självständigt arbete, avancerad specialistsjuksköterska inom kirurgi (masterexamen), 15 hp

Master Thesis - Advanced Specialist in Surgical Nursing, 15 credits

8KVA18

Huvudområde

Omvårdnadsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Tiny Jaarsma

Kursansvarig

Ingela Thylén

Studierektor eller motsvarande

Lena Hanberger
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
MAKV2 Masterprogrammet för avancerad specialistsjuksköterska med inriktning kirurgisk vård 2 (VT 2020) 202004-202123 Svenska Linköping O

Huvudområde

Omvårdnadsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A2E

Kursen ges för

 • Masterprogrammet för avancerad specialistsjuksköterska med inriktning kirurgisk vård

Särskild information

Kursen bedrivs på avancerad nivå och utgör det självständiga arbetet inom Masterprogrammet för avancerad specialistsjuksköterska med inriktning kirurgi.

Förkunskapskrav

För tillträde till masterprogrammet för avancerad specialistsjuksköterska med inriktning kirurgisk vård krävs utöver grundläggande behörighet:
Legitimation som sjuksköterska och specialistsjuksköterskeexamen med inriktning kirurgisk vård, eller motsvarande, samt minst ett års arbete som specialistsjuksköterska. Därtill krävs magisterexamen inom
omvårdnadsvetenskap/vårdvetenskap.
Därutöver krävs godkända kunskaper i svenska och engelska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, t.ex. Svenska 3/B och Engelska 6/A.
Dessutom krävs att den studerande under utbildningen har möjlighet att genomföra VFU och arbeta med patienter på den egna arbetsplatsen. Intyg från arbetsgivare/klinikchef, som styrker att arbete inom kirurgisk vård ingår i den sökandes arbetsuppgifter och kommer att göra det under hela utbildningstiden.

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

 • Visa fördjupad ämnes- och metodkunskap inom vald inriktning inom kirurgisk verksamhet
 • Visa fördjupad insikt i aktuellt forsknings-och utvecklingsarbete inom huvudområdet omvårdnadsvetenskap
 • Problematisera valt problemområde i relation till huvudområdet omvårdnadsvetenskap
 • Förklara forskningsetiska begrepp och teorier i relation till valt problemområde


Färdighet och förmåga

 • Visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap
 • Visa förmåga att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser och frågeställningar
 • Visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar
 • Planera och med adekvata metoder genomföra ett självständigt arbete
 • Argumentera för val av design och vetenskaplig metod med utgångspunkt från ett kliniskt forskningsproblem
 • Visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang kunna redogöra för och diskutera sin kunskap och de argument som ligger till grund för resultat.


Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Visa förmåga att inom huvudområdet omvårdnadsvetenskap göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
 • Visa medvetenhet och göra forskningsetiska överväganden
 • Visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar
 • Diskutera och värdera det egna arbetets kliniska relevans och betydelse för samhället.
 • Visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskapsutveckling

Kursinnehåll

Kursens huvudsakliga innehåll är fördjupad tillämpning av vetenskapsteori, etik, och forskningsmetodik i ett självständigt arbete med relevans för omvårdnad inom kirurgisk verksamhet.

Undervisnings- och arbetsformer

Inom Hälsouniversitetet utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet grunden i undervisningen. Studenten tar ett eget ansvar för, bearbetar och utforskar aktuellt innehåll i utbildningen. Arbetsformerna utmanar studenterna att självständigt formulera frågor för lärande, att söka kunskap och att i dialog med andra bedöma och utvärdera uppnådd kunskap. Studenten arbetar enskilt och självständigt med stöd av handledare.

Examination

Bedömning sker fortlöpande under kursens gång och grundas på samtliga ingående moment. Kursen examineras genom ett skriftligt självständigt arbete med efterföljande respondent- och opponentskap. Det självständiga arbetet skrivs antingen på engelska som manuskript för publicering i internationell vetenskaplig tidskrift eller på svenska i uppsatsformat, men ska då vid examinationsseminariet presenteras på engelska.

Aktivt deltagande i obligatoriska moment är en förutsättning för godkänt på kursen. Obligatoriska moment är: idéseminarium, upprättande av undersökningsplan, litteratur- och metodseminarium, samt examinationsseminarier.

Omfattning av omtentamen
Tidpunkt för omtentamen ska anges i början av varje termin. För omtentamen gäller att omfattningen ska vara densamma som vid ordinarie examination.

Övriga examinationsformer, t ex salsskrivning, får skrivas ett obegränsat antal gånger, av de studenter som inte uppnått godkänt resultat.

Byte av examinator
Student som underkänts två gånger vid examination på kursen eller del av kursen har efter begäran rätt att få annan examinator vid förnyat examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar mot det.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination ska gå till.

Betygsskala

Tvågradig skala, äldre version, U, G

Kurslitteratur

Resurslista fastställs senast två månader före kursstart. Obligatorisk kurslitteratur finns ej.

Övrig information

Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna, programansvarig/studierektor och vid behov till grundutbildningsnämnden om det rör generell utveckling och förbättring. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att funktionshinder, etnicitet, genus och ålder framhålls som relevanta variabler för analys och diskussion. Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom ett år, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället. Vissa utbildningsmoment genomförs på engelska

Institution

Institutionen för hälsa, medicin och vård
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXAA Grupphandledning 2 hp U, G
EXAB Grupphandledning 1.5 hp U, G
EXAC Individuell skriftlig studieuppgift, masterarbete 5.5 hp U, G
IDSE Idéseminarium 1 hp U, G
LITM Litteratur- och metodseminarium 2 hp U, G
OPPO Opponentskap 1 hp U, G
RESP Respondentskap 1 hp U, G
SEMA Deltagande i framläggningsseminarier x 4 1 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.