Självständigt arbete (examensarbete) i medicin, 30.0 hp

Degree Project in Medicine, 30.0 credits

8LAA08

Huvudområde

Medicin

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Peter Larsson

Kursansvarig

Peter Larsson

Studierektor eller motsvarande

Eva Tamas
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
MALA2 Läkarprogrammet 8 (HT 2023) 202334-202402 Svenska Linköping, US O
MALA2 Läkarprogrammet 8 (HT 2023) 202334-202402 Svenska Norrköping O
MALA2 Läkarprogrammet 8 (HT 2023) 202334-202402 Svenska Jönköping O
MALA2 Läkarprogrammet 8 (HT 2023) 202334-202402 Svenska Kalmar O

Huvudområde

Medicin

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Särskild information

Kursen utgör läkarprogrammets åttonde kurs. Kursen ges på en av följande huvudstudieorter: Jönköping, Kalmar, Linköping eller Norrköping. Examensarbetet är ett självständigt arbete som fördjupar teoretiska kunskaper och metodkunskaper. En avgränsad vetenskaplig studie genomförs under handledning.

Kursen ges för

 • Läkarprogrammet

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänd kurs Klinisk medicin 1, 30 hp, samt godkända obligatoriska moment (15 hp) på kursen Klinisk medicin 2, 30 hp. Dessutom krävs att förkunskapskraven till föregående kurser är uppfyllda enligt utbildningsplanen.

Lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • identifiera ett kunskapsbehov och på basen av detta formulera och avgränsa en problemformulering inom huvudområdet,
 • motivera val av metodik i relation till syftet med det självständiga arbetet
 • redogöra för forskningsetiska principer i relation till valt problemområde

 

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • på ett språkligt och metodologiskt optimalt och forskningsetiskt korrekt sätt genomföra samt muntligt och skriftligt framställa ett självständigt arbete
 • muntligt värdera, diskutera och försvara det självständiga arbetet
 • redovisa en avgränsad medicinsk frågeställnings vetenskapliga grund och visa särskild insikt i den forskningsfront som studentens självständiga arbete är baserat på
 • kritiskt granska samt värdera ett vetenskapligt arbete som annan student utfört

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • värdera innehållet i vetenskapliga publikationer
 • värdera egna medicinska forskningsresultat och diskutera i relation till publicerade forskningsresultat
 • värdera andra studenters medicinska forskningsresultat i relation till publicerade forskningsresultat

Kursinnehåll

Undervisningen bedrivs inom läkarprogrammets tema Vetenskapligt förhållningssätt och innehåller:

 • grundläggande forskningsmetodik och etik
 • medicinsk statistik
 • medicinsk litteratur- och informationssökning
 • praktisk generering av medicinska forskningsdata
 • analys, tolkning och diskussion av egna data i relation till publicerade forskningsresultat
 • skriftlig och muntlig kommunikation av egna data i relation till publicerade forskningsresultat

Undervisnings- och arbetsformer

Inom Medicinska fakulteten utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet grunden i undervisningen. Studenten tar ett eget ansvar för sitt lärande genom ett aktivt och bearbetande förhållningssätt till lärandeuppgifterna. Arbetsformerna utmanar studenterna att självständigt formulera frågor för lärande, att söka kunskap och att i dialog med andra bedöma och utvärdera uppnådd kunskap. I kursen ingår studier inom ett avgränsat forskningsområde, enligt upprättat individuellt kontrakt under kursen Klinisk medicin 2 (termin 7), genomförda under handledning av aktiv forskare. Arbetet genomförs med hög grad av självständighet och eget ansvar.

Examination

Kursen examineras genom

 • skriftlig halvtidskontroll
 • skriftlig vetenskaplig rapport
 • muntlig redovisning av det självständiga arbetet och diskussion av det egna arbetet
 • kritisk granskning och värdering av annan students självständiga arbete

En student som inte blir färdig med det självständiga arbetet under kurstiden kan erbjudas handledning upp till 6 månader efter kursens slut. Därefter kan tillgång till handledning inte garanteras varvid studenten på egen hand kan behöva slutföra det självständiga arbetet.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

 

Anmälan till examination/tentamen

Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till.

 

Omexamination

Datum för omexamination meddelas normalt senast vid det ordinarie provtillfället, härvid gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination. 

 

Examination för studenter med funktionsnedsättning

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. 

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål. 

 

Byte av examinator

Student som underkänts två gånger vid examination på kursen eller del av kursen har efter begäran rätt att få annan examinator vid förnyat examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar mot det.

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Kurslitteratur

Litteraturlista fastställs senast två månader före kursstart av programutskottet för läkarprogrammet. Obligatorisk kurslitteratur finns ej

Övrig information

Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna, programansvarig/studierektor och vid behov till nämnden för utbildning på grund- och avancerad nivå om det rör generell utveckling och förbättring.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom/ i anslutning till de två terminer som följer, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Om det finns synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Institution

Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
HALV Halvtidskontroll 10 hp U, G
MUNT Muntlig projektredovisning 2 hp U, G
OPPO Opposition på annan läkarstudents självständiga arbet 3 hp U, G
SKRI Skriftlig projektredovisning 15 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.