Klinisk medicin 4, 30 hp

Clinical Medicine 4, 30 credits

8LAA10

Huvudområde

Medicin

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Peter Bang

Kursansvarig

Peter Bang

Studierektor eller motsvarande

Eva Tamas

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
MALA2 Läkarprogrammet 10 (HT 2024) 202434-202502 Svenska Linköping, US
MALA2 Läkarprogrammet 10 (HT 2024) 202434-202502 Svenska Norrköping
MALA2 Läkarprogrammet 10 (HT 2024) 202434-202502 Svenska Jönköping
MALA2 Läkarprogrammet 10 (HT 2024) 202434-202502 Svenska Kalmar

Huvudområde

Medicin

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1F

Särskild information

Kursen utgör läkarprogrammets tionde kurs. Kursen ges på en av följande huvudstudieorter: Jönköping, Kalmar, Linköping eller Norrköping. I kursen ingår verksamhetsförlagd utbildning, som kan vara förlagd till annan ort än ovanstående, vilket kan ge resekostnader för studenten. Verksamhetsförlagd utbildning kan även förläggas under kvällar, nätter och helger. För uppfyllande av lärandemålen och för att adekvat bedömning av verksamhetsförlagd utbildning ska kunna göras behövs i regel aktivt deltagande under minst 24 timmar per vecka. I denna kurs ingår även ett valbart moment under fyra veckor vilket kan ge resekostnader för studenten.

Kursen ges för

 • Läkarprogrammet

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänd kurs Självständigt arbete i medicinsk vetenskap, 30 hp samt godkända obligatoriska moment på kursen Klinisk medicin 3. Dessutom krävs att förkunskapskraven till föregående kurser är uppfyllda enligt utbildningsplanen.

Lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • förklara den teoretiska basen för individ- och populationsinriktad prevention och screening inom kursens medicinska specialitetsområden obstetrik och gynekologi, pediatrik, infektionssjukdomar samt hud- och könssjukdomar,
 • redogöra för barn- och kvinnohälsovårdens uppgift och uppbyggnad i Sverige inklusive rådande lagstiftning samt relatera svenska förhållanden till barn- och kvinnohälsovård globalt,
 • analysera och värdera symtom, undersökningsfynd, förlopp, behandling och rehabilitering för vanliga akuta och kroniska samt ovanliga men allvarliga och potentiellt livshotande infektionssjukdomar i olika organ,
 • analysera och värdera symtom, undersökningsfynd, förlopp, behandling och rehabilitering för de vanligaste dermatoserna samt vid olika stadier av cancer i huden,
 • analysera och värdera symtom, undersökningsfynd, förlopp, behandling och rehabilitering för inflammatoriska sjukdomar, som bl.a. kan engagera rörelseapparaten,
 • analysera och värdera symtom, undersökningsfynd, förlopp, behandling och rehabilitering för sjukdomar och tillstånd i kvinnliga reproduktionsorgan,
 • analysera och värdera symtom, undersökningsfynd, förlopp, behandling och rehabilitering för sjukdomar hos barn och ungdomar med hänsyn tagen till individens normala psykomotoriska utveckling, tillväxt och pubertet,
 • analysera och värdera symtom, undersökningsfynd och förlopp under en normal graviditet och förlossning inklusive fosterövervakning samt identifiera och förklara avvikelser från det normala förloppet både vad gäller mor och barn,
 • förklara bakgrund till, och innebörd av, vanliga interkurrenta sjukdomar under graviditet,
 • förklara innebörden av oönskad graviditet och problem i sexuellt samliv, 
 • förklara skillnader i handläggning av samma sjukdom hos barn och ungdomar respektive vuxna,
 • förklara och tillämpa lagar och förordningar relaterade till kursens medicinska specialitetsområden och
 • förklara betydelsen av digitala informationsstrukturer för insamling och bearbetning av hälsodata samt förmedling till beslutsfattare och allmänhet (folkhälsoinformatik).

 

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • ta upp gynekologisk anamnes och sexualanamnes, genomföra adekvat undersökning innefattande inspektion och palpation av yttre och inre kvinnliga reproduktionsorgan hos gravid respektive icke-gravid kvinna,
 • belysa sexuell och reproduktiv hälsa i mötet med patienter,
 • tillämpa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer (psykiskt, fysiskt, och sexuellt) i förebyggande syfte,
 • ta upp en pediatrisk anamnes, genomföra adekvat undersökning med hänsyn tagen till individens psykomotoriska utveckling, tillväxt och pubertala utveckling,
 • tolka normala respektive patologiska undersökningsfynd hos gravid respektive icke-gravid kvinna samt hos barn i olika åldrar,
 • föreslå och genomföra basal utredning, undersökning och behandling inom obstetrik, gynekologi, pediatrik, infektionssjukdomar, hud- och könssjukdomar samt inom immunologiskt medierade sjukdomar,
 • följa en normal graviditet och förlossning och identifiera tecken på avvikande förlopp,
 • följa ett barns normala psykomotoriska utveckling, tillväxt och pubertet och identifiera tecken på avvikande förlopp och
 • visa förmåga att fördjupa eller bredda sin kunskap inom ett erbjudet specificerat valbart moment.

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • identifiera och analysera etiska, kulturella och legala frågeställningar i relation till gynekologi, obstetrik, pediatrik och klinisk genetik samt reflektera över egna ställningstaganden och förhållningssätt,
 • reflektera över hur våld i nära relationer och/eller utsatthet för sexuella övergrepp påverkar den vårdsökande,
 • reflektera över läkarens förhållningssätt till komplementär- och alternativmedicin (KAM)
 • visa terapeutisk hållning och respektfullt bemötande samt utveckla förmåga till helhetssyn vid kontakt med patienter och anhöriga och
 • reflektera över betydelsen av kommunikation och kunskapsutbyte med alla professioner inom hälso- och sjukvården, samt visa dessa respektfullt bemötande.

Kursinnehåll

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) genomförs inom obstetrik och gynekologi, pediatrik, infektionssjukdomar, samt inom hud- och könssjukdomar. I kursen ingår även ett valbart moment som kan innehålla VFU inom medicinsk specialitet som inte ryms inom den befintliga utbildningsplanen, fördjupad VFU inom en specialitet som innefattas i utbildningsplanen eller moment inom annat ämne med klinisk anknytning.

 

Undervisningen avseende teori och färdigheter utöver VFU och valbart moment bedrivs inom ramen för tre av läkarprogrammets teman och innehåller: 

 

Endokrin-Reproduktion-Livscykeln

 • Diagnostik, värdering, behandling, behandlingskomplikationer, uppföljning och prevention av vanliga pediatriska och gynekologiska tillstånd, 
 • normal och avvikande graviditet, förlossning och puerperium samt graviditets- och förlossningskomplikationer,
 • normal och avvikande psykomotorisk utveckling, tillväxt och pubertet hos barn och ungdomar och
 • preventiva åtgärder och screening inom gynekologi, obstetrik och pediatrik.

 

Immun-Barriär-Infektion

 • Diagnostik, värdering, behandling, behandlingskomplikationer, uppföljning och prevention av infektionssjukdomar, hud- och könssjukdomar samt reumatologiska sjukdomar.

 

Professionell utveckling

 • Barns och kvinnors hälsa,
 • sexologi och sexuell hälsa,
 • mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer,
 • bemötande av patienter med svåra och/eller oklara sjukdomstillstånd,
 • etiska, kulturella och legala frågeställningar inom gynekologi, obstetrik, pediatrik och klinisk genetik

Undervisnings- och arbetsformer

Inom Medicinska fakulteten utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet grunden i undervisningen. Studenten tar ett eget ansvar för sitt lärande genom ett aktivt och bearbetande förhållningssätt till lärandeuppgifterna. Arbetsformerna utmanar studenterna att självständigt formulera frågor för lärande, att söka kunskap och att i dialog med andra bedöma och utvärdera uppnådd kunskap. Studenter arbetar tillsammans i grupper utifrån verklighetsanknutna situationer för att utveckla det egna lärandet, bidra till medstudenters lärande och för att träna samarbete. Lärarens roll är att stödja studenter i detta arbetssätt. Utbildningarna är upplagda i ämnesintegrerade teman, i teoretiska och praktiska moment som varvas under hela utbildningen. Medicinska fakultetens utbildningar samverkar under utbildningstiden i återkommande interprofessionella moment. Interprofessionellt lärande innebär att studenter från flera professioner lär med, om och av varandra. Denna arbetsform stimulerar och stödjer studentens utveckling av professionell kompetens, samt förbereder studenten för interprofessionellt lagarbete och samverkan i den kommande yrkesutövningen.


I undervisningen tillämpas olika arbetsformer såsom grupparbete, föreläsningar, demonstrationer, seminarier, färdighetsträning och verksamhetsförlagd utbildning.

Examination

Kursen examineras genom en individuell skriftlig salstentamen. Dessutom examineras kursen genom en individuell skriftlig inlämningsuppgift relaterad till en problemställning under det valbara momentet. Därutöver krävs aktivt deltagande i obligatoriska moment för godkänt på kursen. Med aktivt deltagande menas att studenten bidrar med arbete, inspel och/eller egna reflektioner med relevans för uppgiften. De obligatoriska momenten är verksamhetsförlagd utbildning inkluderande VFU-typfall. Därutöver är färdighetsträningar obligatoriska moment.


Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får student göra detta moment ytterligare endast en gång.


Övriga examinationsformer, t ex salsskrivning, får skrivas ett obegränsat antal gånger, av de studenter som inte uppnått godkänt resultat.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

 

Anmälan till examination/tentamen

Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till.

 

Omexamination

Datum för omexamination meddelas normalt senast vid det ordinarie provtillfället, härvid gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination. 

Detta gäller även bedömning av verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Tidpunkt bestäms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare, handledare och VFU-plats finns att tillgå. 

 

Examination för studenter med funktionsnedsättning

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. 

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål. 

 

Byte av examinator

Student som underkänts två gånger vid examination på kursen eller del av kursen har efter begäran rätt att få annan examinator vid förnyat examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar mot det.

 

Avbrytande av VFU 

En student kan komma att få avbryta den verksamhetsförlagda utbildningen i förtid och bli underkänd om det finns en påtaglig risk för att studenten på grund av grov oskicklighet riskerar att skada en person i verksamheten, t.ex. elev, patient eller motsvarande. Studenten får inte delta i den verksamhetsförlagda utbildningen på nytt innan examinator har kontrollerat och godkänt att studenten har de kunskaper och färdigheter som krävs för att inte riskera att skada en annan person. En student har rätt till maximalt två sådana kontrolltillfällen.

Under förutsättning att det finns tillräckligt underlag för bedömning av studentens prestationer under verksamhetsförlagd utbildning i relation till kursens mål får betyg sättas även om studenten har varit delvis frånvarande från den verksamhetsförlagda utbildningen eller avbrutit den i förtid. 

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Kurslitteratur

Litteraturlista fastställs senast två månader före kursstart av programutskottet för läkarprogrammet. Obligatorisk kurslitteratur finns ej.

Övrig information

Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna, programansvarig/studierektor och vid behov till nämnden för utbildning på grund- och avancerad nivå om det rör generell utveckling och förbättring.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom/ i anslutning till de två terminer som följer, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Om det finns synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Institution

Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
VU10 Verksamhetsförlagd utbildning 11.5 hp U, G
KLFÄ Klinisk färdighetsträning 0.5 hp U, G
FMOM Fördjupningsmoment 5 hp U, G
10SK Skriftlig examination 13 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.