Klinisk medicin 2, 30 hp

Clinical Medicine 2, 30 credits

8LAA70

Huvudområde

Medicin

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Anders Kald

Kursansvarig

Anders Kald

Studierektor eller motsvarande

Eva Tamas
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
MALA2 Läkarprogrammet 7 (VT 2023) 202304-202323 Svenska Linköping, US O
MALA2 Läkarprogrammet 7 (VT 2023) 202304-202323 Svenska Norrköping O
MALA2 Läkarprogrammet 7 (VT 2023) 202304-202323 Svenska Jönköping O
MALA2 Läkarprogrammet 7 (VT 2023) 202304-202323 Svenska Kalmar O

Huvudområde

Medicin

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Särskild information

Kursen utgör läkarprogrammets sjunde kurs. Kursen ges på en av följande huvudstudieorter: Jönköping, Kalmar, Linköping eller Norrköping. I kursen ingår verksamhetsförlagd utbildning, som kan vara förlagd till annan ort, vilket kan ge resekostnader för studenten. Verksamhetsförlagd utbildning kan ske under kvällar, nätter och helger. För uppfyllande av lärandemålen och för att adekvat bedömning av verksamhetsförlagd utbildning ska kunna göras behövs i regel aktivt deltagande under minst 24 timmar per vecka. 

Kursen ges för

 • Läkarprogrammet

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänd kurs Hälsa och sjukdom 3, 30 hp, samt godkända obligatoriska moment (15 hp) på kursen Klinisk medicin 1, 30 hp. Dessutom krävs att förkunskapskraven till föregående kurser är uppfyllda enligt utbildningsplanen.

Lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • identifiera, analysera och värdera riskfaktorer för uppkomst av sjukdomar och skador i matsmältningsorganen, rörelseapparaten, artärsystemet och urogenitala organ samt för uppkomst av maligna sjukdomar i olika organsystem på individ- och populationsnivå,
 • förklara den teoretiska basen för individ- och populationsinriktad prevention med tillämpning på maligna sjukdomar,
 • analysera och värdera symtom, undersökningsfynd och förlopp för maligna sjukdomar och för sjukdomar i matsmältningsorganen, rörelseapparaten, artärsystemet och urogenitala organ,
 • identifiera och analysera skillnader i symtom och sjukdomsmanifestationer beroende på individuella faktorer vid sjukdomar eller skador i matsmältningsorganen, rörelseapparaten, artärsystemet, urogenitala organ samt hos patienter med maligna sjukdomar, 
 • analysera och värdera undersökningsfynd samt användning av olika metoder för riskskattning, behandling och interventioner vid perioperativt omhändertagande och vid intensivvård, 
 • analysera och värdera användning av och risker med diagnostiska metoder och behandlingar för maligna sjukdomar och för sjukdomar i matsmältningsorganen, rörelseapparaten, artärsystemet och urogenitala organ,
 • förklara principer för insättande och genomförande av åtgärder och uppföljning av vanliga och principiellt viktiga sjukdomar och skador i matsmältningsorganen, rörelseapparaten, artärsystemet och urogenitala organ, vid maligna sjukdomar samt vid intensivvård, 
 • förklara skillnader i handläggning utifrån individuella faktorer hos patienter med malign sjukdom
 • förklara sambandet mellan åldrande och sjukdomar eller skador i matsmältningsorganen, rörelseapparaten, artärsystemet och urogenitala organ,
 • förklara betydelsen av multisjuklighet och åldrande för bedömning och behandling vid perioperativt omhändertagande och vid intensivvård,
 • redogöra för begrepp, termer och nomenklatur för behandlingsprinciper, behandlingssyfte och behandlingseffekt vid maligna sjukdomar, vid sjukdomar och skador i artärsystemet och urogenitala organ samt i samband med perioperativt omhändertagande och vid intensivvård,
 • förklara principerna för vårdplaner och hur dessa kan utformas,
 • förklara behov och effekter av standardiserad informationshantering inom hälso- och sjukvård och
 • beskriva former för arbetsmiljöinriktad prevention på individ- och organisationsnivå.

 

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • ta upp anamnes, genomföra fysikaliskt status och tolka basala fysikaliska fynd vid preoperativ bedömning, symtom och skador i matsmältningsorganen, rörelseapparaten, artärsystemet och urogenitala organ, vid misstanke om eller konstaterad malign sjukdom samt vid intensivvård,
 • dokumentera anamnes och fysikaliskt status i journal,
 • utifrån utredningsresultat redogöra för och klassificera tumörutbredningen vid maligna sjukdomar,
 • föreslå och motivera val av basala diagnostiska metoder vid sjukdomar och skador i matsmältningsorganen, rörelseapparaten, artärsystemet, urogenitala organ, vid maligna sjukdomar, vid preoperativt omhändertagande samt vid intensivvård,
 • formulera remiss för diagnostisk undersökning av sjukdomar och skador i matsmältningsorganen, rörelseapparaten, artärsystemet och urogenitala organ,
 • identifiera och tolka basala tecken på sjukdom och skada i matsmältningsorganen, rörelseapparaten, artärsystemet och urogenitala organ i bild- och funktionsmedicinskt samt endoskopiskt material,
 • föreslå behandling och rehabilitering vid sjukdomar i matsmältningsorganen, rörelseapparaten, artärsystemet, urogenitala organ, vid maligna sjukdomar, vid preoperativt omhändertagande samt vidintensivvård,
 • identifiera och föreslå handläggning och prevention av akuta, långvariga och sent uppkomna behandlingsrelaterade biverkningar vid maligna sjukdomar, i samband med perioperativt omhändertagande och vid intensivvård, 
 • medverka vid planering och genomförande av strålbehandling,
 • bedöma och dokumentera samband mellan funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning orsakad av sjukdom och
 • formulera och kommunicera en vetenskaplig forskningsplan inom ramen för kontrakt för självständigt arbete.

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • visa terapeutisk hållning och respektfullt bemötande samt utveckla förmåga till helhetssyn vid kontakt med patienter och anhöriga, 
 • reflektera över betydelsen av kommunikation och kunskapsutbyte med samt visa respektfullt bemötande av alla professioner inom hälso- och sjukvården,
 • reflektera över och tillämpa personcentrerat bemötande,
 • reflektera över resursfördelningsfrågor inom hälso- och sjukvård med särskilt fokus på prioriteringar, effektivitet och etiska principer för rättvisa och
 • analysera förutsättningar och former för rehabilitering och återgång till arbete efter sjukskrivning.

Kursinnehåll

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) genomförs inom kirurgisk/medicinsk gastroenterologi och hepatologi, urologi, kärlkirurgi, ortopedi, anestesi och intensivvård samt onkologi. Undervisningen avseende teori och färdigheter utöver VFU bedrivs inom ramen för sex av läkarprogrammets teman och innehåller: 

 

Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar 

 • perioperativ vård samt anestesi och intensivvård
 • diagnostik, värdering, behandling, uppföljning och prevention av vanliga och principiellt viktiga sjukdomar i artärsystemet och urogenitala organ

   

Gastro-Nutrition-Metabolism 

 • diagnostik, värdering, behandling, uppföljning och prevention av vanliga och principiellt viktiga sjukdomar i matsmältningsorganen 

 

Generalist 

 • diagnostik, värdering, behandling, behandlingskomplikationer, uppföljning och prevention av maligna sjukdomar

   

Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

 • diagnostik, värdering, behandling, uppföljning och prevention av vanliga och principiellt viktiga sjukdomar i rörelseapparaten

 

Professionell utveckling 

 • medicinska kunskaps- och beslutsstöd
 • patienter som aktiva medskapare av vård
 • försäkringsmedicin, arbetsinriktad rehabilitering och prevention
 • etisk princip: rättvisa

 

Vetenskapligt förhållningssätt

 • förberedelse och kontraktsskrivning inför självständigt arbete (examensarbete) i medicin

Undervisnings- och arbetsformer

Inom Medicinska fakulteten utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet grunden i undervisningen. Studenten tar ett eget ansvar för sitt lärande genom ett aktivt och bearbetande förhållningssätt till lärandeuppgifterna. Arbetsformerna utmanar studenterna att självständigt formulera frågor för lärande, att söka kunskap och att i dialog med andra bedöma och utvärdera uppnådd kunskap. Studenter arbetar tillsammans i grupper utifrån verklighetsanknutna situationer för att utveckla det egna lärandet, bidra till medstudenters lärande och för att träna samarbete. Lärarens roll är att stödja studenter i detta arbetssätt. Utbildningarna är upplagda i ämnesintegrerade teman, i teoretiska och praktiska moment som varvas under hela utbildningen. Medicinska fakultetens utbildningar samverkar under utbildningstiden i återkommande interprofessionella moment.  Interprofessionellt lärande innebär att studenter från flera professioner lär med, om och av varandra. Denna arbetsform stimulerar och stödjer studentens utveckling av professionell kompetens, samt förbereder studenten för interprofessionellt lagarbete och samverkan i den kommande yrkesutövningen. I undervisningen utnyttjas olika arbetsformer såsom arbete i basgrupper, föreläsningar, demonstrationer, seminarier, färdighetsträning och verksamhetsförlagd utbildning.  

Examination

Kursen examineras genom en individuell skriftlig salstentamen. Därutöver krävs aktivt deltagande i obligatoriska moment för godkänt på kursen. Med aktivt deltagande menas att studenten bidrar med arbete, inspel och/eller egna reflektioner med relevans för uppgiften. De obligatoriska momenten är verksamhetsförlagd utbildning inkluderande basgrupper. Därutöver är färdighetsträningar och inlämningsuppgifter obligatoriska moment.

 

Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får student göra detta moment ytterligare endast en gång. Salstentamen får skrivas ett obegränsat antal gånger av de studenter som ej uppnått godkänt resultat.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

 

Anmälan till examination/tentamen

Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till.

 

Omexamination

Datum för omexamination meddelas normalt senast vid det ordinarie provtillfället, härvid gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination. 

Detta gäller även bedömning av verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Tidpunkt bestäms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare, handledare och VFU-plats finns att tillgå. 

 

Examination för studenter med funktionsnedsättning

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. 

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål. 

 

Byte av examinator

Student som underkänts två gånger vid examination på kursen eller del av kursen har efter begäran rätt att få annan examinator vid förnyat examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar mot det.

 

Avbrytande av VFU 

En student kan komma att få avbryta den verksamhetsförlagda utbildningen i förtid och bli underkänd om det finns en påtaglig risk för att studenten på grund av grov oskicklighet riskerar att skada en person i verksamheten, t.ex. elev, patient eller motsvarande. Studenten får inte delta i den verksamhetsförlagda utbildningen på nytt innan examinator har kontrollerat och godkänt att studenten har de kunskaper och färdigheter som krävs för att inte riskera att skada en annan person. En student har rätt till maximalt två sådana kontrolltillfällen.

Under förutsättning att det finns tillräckligt underlag för bedömning av studentens prestationer under verksamhetsförlagd utbildning i relation till kursens mål får betyg sättas även om studenten har varit delvis frånvarande från den verksamhetsförlagda utbildningen eller avbrutit den i förtid. 

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Kurslitteratur

Litteraturlista fastställs senast två månader före kursstart av programutskottet för läkarprogrammet. Obligatorisk kurslitteratur finns ej.

Övrig information

Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna, programansvarig/studierektor och vid behov till nämnden för utbildning på grund- och avancerad nivå om det rör generell utveckling och förbättring.

Kursen bedrivs på sådant sätt att kunskaper om kön, könsidentitet/uttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder uppmärksammas, synliggörs och kommuniceras i utbildningen.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom/ i anslutning till de två terminer som följer, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Om det finns synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Institution

Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
KLFÄ Klinisk färdighetsträning 1.5 hp U, G
KOSA Kontrakt självständigt arbete 1.5 hp U, G
SKIN Skriftlig inlämningsuppgift 1 hp U, G
SKR7 Skriftligt prov 15 hp U, G
VFU7 Verksamhetsförlagd utbildning 11 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.