Biologisk funktion, 30.0 hp

Biological Function, 30.0 credits

8LAG21

Huvudområde

Medicin

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Studierektor eller motsvarande

Stergios Kechagias
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
MALA2 Läkarprogrammet 2 (VT 2017) Svenska Linköping, US O

Huvudområde

Medicin

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Läkarprogrammet

Särskild information

Kursen utgör läkarprogrammets andra kurs. 

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänt på momenten Professionalitet i hälso-och sjukvård, samt socialtjänsten, basgruppsarbete, strimma Läkarrollen och strimma Samtalskonst i kursen Läkarrollen och Biologisk funktion.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • Beskriva och förklara normal struktur och funktion på molekyl-, cell-, vävnads-, organ- och organsystemnivå beträffande huden, immunförsvaret, cirkulationsorganen, respirationsorganen, njurarna och urinvägarna, nervsystemet, sinnesorganen och rörelseapparaten,
 • förklara mekanismer som verkar för upprätthållande av homeostas hos den friska människan,
 • redogöra för embryologisk utveckling av huden, immunförsvaret, cirkulationsorganen, respirationsorganen, njurarna och urinvägarna, nervsystemet, sinnesorganen och rörelseapparaten,
 • identifiera normala humanbiologiska mekanismers betydelse för kompensation/normalisering beträffande huden, immunförsvaret, cirkulationsorganen, respirationsorganen, njurarna och urinvägarna, nervsystemet, sinnesorganen och rörelseapparaten.

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • Söka medicinsk information och kunna tillägna sig innehållet i vetenskapliga publikationer,
 • under handledning utföra kroppsundersökningar inriktade på normala fynd,
 • identifiera organ, strukturer och vävnader makro- och mikroanatomiskt och relatera dessa till normal funktion samt klassificera och identifiera mikroorganismer.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • Värdera processen för det egna och andra studenters lärande i basgruppen,
 • identifiera och reflektera över egna och andras värderingar och människosyn, samt människans villkor,
 • kommunicera i syfte att utforska patientens problem, upplevelse och livssituation,
 • identifiera och reflektera över egna och patienters reaktioner vid samtal,
 • visa omtanke och inlevelse gentemot patienter.

Kursinnehåll

Undervisningen bedrivs inom fyra av läkarprogrammets teman och innehåller:

Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

 • Cirkulationsorganen
 • Respirationsorganen
 • Njurarna och urinvägarna

Immun-Barriär-Infektion

 • Kroppens barriärfunktioner
 • Immunsystemets uppbyggnad och funktion
 • Mikrobiologi

Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

 • Nervsystemet
 • Sinnesorganen
 • Rörelseapparaten

Professionell utveckling

 • Samtalskonst – egna reaktioner, utforska patientens agenda
 • Läkarrollen – människosyn och människans villkor

Undervisnings- och arbetsformer

Inom Medicinska fakulteten utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet grunden i undervisningen. Studenten tar ett eget ansvar för sitt lärande genom ett aktivt och bearbetande förhållningssätt till lärandeuppgifterna. Arbetsformerna utmanar studenterna att självständigt formulera frågor för lärande, att söka kunskap och att i dialog med andra bedöma och utvärdera uppnådd kunskap. Studenter arbetar tillsammans i grupper utifrån verklighetsanknutna situationer för att utveckla det egna lärandet, bidra till medstudenters lärande och för att träna samarbete. Lärarens roll är att stödja studenter i detta arbetssätt. Utbildningarna är upplagda i ämnesintegrerade teman, i teoretiska och praktiska moment som varvas under hela utbildningen. Medicinska fakultetens utbildningar samverkar under utbildningstiden i återkommande interprofessionella moment.  Interprofessionellt lärande innebär att studenter från flera professioner lär med, om och av varandra. Denna arbetsform stimulerar och stödjer studentens utveckling av professionell kompetens, samt förbereder studenten för interprofessionellt lagarbete och samverkan i den kommande yrkesutövningen.

I undervisningen utnyttjas olika arbetsformer såsom arbete i basgrupper, föreläsningar, demonstrationer, laborationer, seminarier och färdighetsträning samt verksamhetsförlagd utbildning. 

Examination

Kursen examineras genom en individuell skriftlig salstentamen samt en individuell praktisk examination. Därutöver krävs aktivt deltagande i obligatoriska moment för godkänt på kursen. Med aktivt deltagande menas att studenten bidrar med arbete, inspel och/eller egna reflektioner med relevans för uppgiften.

Formativ bedömning sker kontinuerligt inom de obligatoriska momenten. Dessa är basgruppsarbete, färdighetsträning ”strimma Samtalskonst” och seminarier ”strimma Läkarrollen”.

Datum för omexamination meddelas normalt senast vid det ordinarie provtillfället, härvid gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination.

Detta gäller även bedömning av verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Tidpunkt bestäms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare, handledare och/eller VFU-plats finns att tillgå.

Resurskrävande praktisk examination är begränsad till fem gånger.

Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning, färdighetsträning ”strimma Samtalskonst”, får student göra detta moment ytterligare endast en gång. 

Byte av examinator
Student som underkänts två gånger vid examination på kursen eller del av kursen har efter begäran rätt att få annan examinator vid förnyat examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar mot det.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till.

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Kurslitteratur

Litteraturlista fastställs senast två månader före kursstart av programutskottet för läkarprogrammet. Obligatorisk kurslitteratur finns ej.

Övrig information

Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna, programansvarig och vid behov till utbildningsnämnden för grund- och avancerad nivå om det rör generell utveckling och förbättring.

Kursen bedrivs på sådant sätt att kunskaper om kön, könsidentitet/uttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder uppmärksammas, synliggörs och kommuniceras i utbildningen.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom/i anslutning till de två terminer som följer, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

I kursen ingår verksamhetsförlagd utbildning som kan vara förlagd till ort vilket kan ge resekostnader för studenten.

Institution

Medicinska fakulteten
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SKR2 Skriftligt prov 10 hp U, G
SAM2 Strimma Samtalskonst 3 hp U, G
LÄK2 Strimma Läkarrollen 2 hp U, G
IPRA Integrerat praktiskt prov 5 hp U, G
BGR2 Basgruppsarbete 10 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.