Hälsa och sjukdom 1, 30.0 hp

Health and Disease 1, 30.0 credits

8LAG31

Huvudområde

Medicin

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Studierektor eller motsvarande

Stergios Kechagias
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
MALA2 Läkarprogrammet 3 (HT 2017) Svenska O

Huvudområde

Medicin

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

 • Läkarprogrammet

Särskild information

Kursen utgör läkarprogrammets tredje kurs. 

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänt betyg på kursen Läkarrollen och biologisk funktion samt godkända moment basgruppsarbete, strimma Samtalskonst och strimma Läkarrollen på kursen Biologisk funktion.
Dessutom krävs att förkunskapskraven till föregående kurser är uppfyllda enligt utbildningsplanen.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • Beskriva de största folkhälsoproblemen och sjukvårdsbehoven i Sverige och globalt,
 • beskriva skillnader i hälsa mellan grupper i samhället särskilt utifrån kön, socioekonomisk situation och etnicitet,
 • beskriva och förklara de viktigaste orsakerna till skillnader i hälsa mellan människor med olika livsvillkor,
 • beskriva principerna för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder på befolkningsnivå,
 • beskriva principer för hur man med åtgärder, på olika nivåer i samhället, kan minska ojämlikhet i hälsa och läkarens roll i detta,
 • förklara principerna för läkemedels omsättning och effekt hos människa,
 • analysera och förklara mekanismer som orsakar störd struktur eller funktion på molekyl-, cell-, vävnads-, organ och organsystemsnivå beträffande allmän patologi, cirkulationsorganen, respirationsorganen, blodet, njurarna och urinvägarna,
 • analysera och förklara generella mekanismer vid carcinogenes och metastasering
 • utifrån mekanismer förklara symtom, undersökningsfynd och förlopp vid vanligt förekommande eller principiellt viktiga sjukdomstillstånd i cirkulationsorganen, respirationsorganen, blodet, njurarna och urinvägarna,
 • utifrån mekanismer förklara diagnostiska metoder, samt principer för farmakologisk och icke-farmakologisk behandling vid vanligt förekommande eller principiellt viktiga sjukdomstillstånd i cirkulationsorganen, respirationsorganen, blodet, njurarna och urinvägarna,
 • utifrån generella mekanismer vid carcinogenes relatera till symtom och förklara principer för farmakologisk och icke-farmakologisk behandling vid avancerad tumörsjukdom
 • föreslå diagnostiska metoder och behandling vid vanliga symtom och sjukdomar i cirkulationsorganen, respirationsorganen, blodet, njurarna och övre urinvägarna,
 • förklara mekanismer bakom individuella skillnader i sjukdomsmanifestationer i cirkulationsorganen, respirationsorganen, blodet, njurarna och urinvägarna.

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • Förklara processen för det egna och basgruppens lärande,
 • i samtal utforska patientens sammanhang och visa helhetssyn,
 • identifiera organ, strukturer och vävnader makro- och mikroanatomiskt inom cirkulationssystemet, respirationssystemet, blodet, njurarna och urinvägarna och relatera dessa till normal och avvikande funktion,
 • under handledning utföra kroppsundersökning inriktad mot patologiska fynd inom cirkulationsorganen och respirationsorganen.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • Värdera medicinsk information från olika källor för att kunna tillägna sig innehållet relaterat till en given uppgift,
 • identifiera och reflektera över egna och patienters reaktioner vid samtal och kroppsundersökning,
 • visa omtanke, empati och respekt gentemot patienter,
 • samarbeta respektfullt med medarbetare
 • reflektera över egna och andras värderingar, fördomar och människosyn, samt deras konsekvenser i hälso- och sjukvården,
 • reflektera över människans olika livsvillkor och de mänskliga rättigheterna samt deras konsekvenser för hälso- och sjukvårdens uppdrag,
 • identifiera och värdera etiska problem i medicinsk verksamhet och kritiskt granska egna och andras etiska argument.

Kursinnehåll

Undervisningen bedrivs inom ramen för tre av läkarprogrammets teman och innehåller:
Generalist

 • Allmän patologi
 • Tumörbiologi
 • Allmän farmakologi
 • Basala praktiska färdigheter
 • Introduktion till diagnostiska metoder

Professionell utveckling

 • Hälsoproblem och sjukvårdsbehov
 • Bestämningsfaktorer för hälsa och sjukdom
 • Jämlik hälsa
 • Sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande åtgärder
 • Samtalskonst - helhetssyn
 • Läkarrollen – identifiering av etiska problem

Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar
Patologiska tillstånd samt principer för diagnostik och behandling inom

 • Cirkulationsorganen
 • Respirationsorganen
 • Njurar och urinvägar
 • Blodet

Undervisnings- och arbetsformer

Inom Medicinska fakulteten utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet grunden i undervisningen. Studenten tar ett eget ansvar för sitt lärande genom ett aktivt och bearbetande förhållningssätt till lärandeuppgifterna. Arbetsformerna utmanar studenterna att självständigt formulera frågor för lärande, att söka kunskap och att i dialog med andra bedöma och utvärdera uppnådd kunskap. Studenter arbetar tillsammans i grupper utifrån verklighetsanknutna situationer för att utveckla det egna lärandet, bidra till medstudenters lärande och för att träna samarbete. Lärarens roll är att stödja studenter i detta arbetssätt. Utbildningarna är upplagda i ämnesintegrerade teman, i teoretiska och praktiska moment som varvas under hela utbildningen. Medicinska fakultetens utbildningar samverkar under utbildningstiden i återkommande interprofessionella moment. Interprofessionellt lärande innebär att studenter från flera professioner lär med, om och av varandra. Denna arbetsform stimulerar och stödjer studentens utveckling av professionell kompetens, samt förbereder studenten för interprofessionellt lagarbete och samverkan i den kommande yrkesutövningen.
I undervisningen utnyttjas olika arbetsformer såsom arbete i basgrupper, föreläsningar, laborationer, seminarier och färdighetsträning samt verksamhetsförlagd utbildning.

Examination

Kursen examineras genom en individuell skriftlig salstentamen. Därutöver krävs aktivt deltagande i obligatoriska moment för godkänt på kursen.Med aktivt deltagande menas att studenten bidrar med arbete, inspel och/eller egna reflektioner med relevans för uppgiften.

Formativ bedömning sker kontinuerligt inom de obligatoriska momenten. Dessa är basgruppsarbete, färdighetsträning ”strimma Samtalskonst” och seminarier ”strimma Läkarrollen”.

Datum för omexamination meddelas normalt senast vid det ordinarie provtillfället, härvid gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination. Detta gäller även bedömning av verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Tidpunkt bestäms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare, handledare och/eller VFU-plats finns att tillgå.

Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning, färdighetsträning ”strimma Samtalskonst”, får student göra detta moment ytterligare endast en gång.

Byte av examinator
Student som underkänts två gånger vid examination på kursen eller del av kursen har efter begäran rätt att få annan examinator vid förnyat examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar mot det.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till.

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Kurslitteratur

Litteraturlista fastställs senast två månader före kursstart av programutskottet för läkarprogrammet. Obligatorisk kurslitteratur finns ej.

Övrig information

Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna, programansvarig och vid behov till utbildningsnämnden för grund- och avancerad nivå om det rör generell utveckling och förbättring.

Kursen bedrivs på sådant sätt att kunskaper om kön, könsidentitet/uttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder uppmärksammas, synliggörs och kommuniceras i utbildningen.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom/i anslutning till de två terminer som följer, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

I kursen ingår verksamhetsförlagd utbildning som kan vara förlagd till ort vilket kan ge resekostnader för studenten. 

Institution

Medicinska fakulteten
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SKR3 Skriftligt prov 15 hp U, G
SAM3 Strimma samtalskonst 3 hp U, G
LÄK3 Strimma läkarrollen 2 hp U, G
BGR3 Basgruppsarbete 10 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.