Hälsa och sjukdom 2, 30 hp

Health and Disease 2, 30 credits

8LAG42

Huvudområde

Medicin

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Christina Ekerfelt

Kursansvarig

Christina Ekerfelt

Studierektor eller motsvarande

Eva Tamas
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
MALA2 Läkarprogrammet 4 (HT 2021) 202135-202202 Svenska Linköping, US O

Huvudområde

Medicin

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

 • Läkarprogrammet

Särskild information

Kursen utgör läkarprogrammets fjärde kurs. 

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänt betyg på kurserna Läkarrollen och biologisk funktion och Biologisk funktion samt godkända moment basgruppsarbete, strimma Samtalskonst och strimma Läkarrollen på kursen Hälsa och sjukdom 1. Dessutom krävs att förkunskapskraven till föregående kurser är uppfyllda enligt utbildningsplanen.

Lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • Analysera och förklara mekanismer som orsakar störd struktur eller funktion på molekyl-, cell-, vävnads-, organ och organsystemsnivå beträffande immunsystemet, infektioner, huden, matsmältningsorganen, metabolismen, endokrina system och reproduktionsorganen, 
 • utifrån mekanismer förklara symtom, undersökningsfynd och förlopp vid vanligt förekommande eller principiellt viktiga sjukdomstillstånd i immunsystemet, huden, matsmältningsorganen, metabolismen, endokrina system och reproduktionsorganen, 
 • utifrån mekanismer förklara diagnostiska metoder, samt principer för farmakologisk och icke-farmakologisk behandling vid vanligt förekommande eller principiellt viktiga sjukdomstillstånd i immunsystemet, huden, matsmältningsorganen, metabolismen, endokrina system och reproduktionsorganen,
 • förklara mekanismer bakom individuella skillnader i sjukdomsmanifestationer i immunsystemet, huden, matsmältningsorganen, metabolismen, endokrina system och reproduktionsorganen, 
 • föreslå diagnostiska metoder och behandling vid vanliga symtom och sjukdomar i immunsystemet, huden, matsmältningsorganen, metabolismen, endokrina system och reproduktionsorganen och
 • förklara hur en avlidens kropp hanteras i sjukvården, syftet med kliniska obduktioner samt hur de genomförs.

 

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • Värdera och självständigt leda processen för det egna och basgruppens lärande, 
 • identifiera organ, strukturer och vävnader makro- och mikroanatomiskt och relatera dessa till normal och avvikande funktion i immunsystemet, huden, matsmältningsorganen, metabolismen, endokrina system och reproduktionsorganen och
 • med stöd av samtalsfärdigheter i möten med patienter leda och styra samtal. 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • På ett kritiskt sätt värdera och använda medicinsk information för att kunna tillägna sig innehållet relaterat till given uppgift, 
 • beakta patient-läkarrelationens betydelse för behandlingsresultat, 
 • värdera och analysera etiska problem i medicinsk verksamhet och kritiskt granska egna och andras etiska argument och
 • visa förmåga till reflektion vid möte med avlidnas kroppar vid klinisk obduktion.

Kursinnehåll

Undervisningen bedrivs inom ramen för fyra av läkarprogrammets teman och innehåller:

Immun-Barriär-Infektion
Patologiska tillstånd och principer för diagnostik och behandling inom:

 • Immunsystemet
 • Infektioner
 • Huden

 

Gastro-Nutrition-Metabolism
Patologiska tillstånd och principer för diagnostik och behandling inom:

 • Matsmältningsorganen
 • Metabolismen

 

Endokrin-Reproduktion-Livscykeln
Patologiska tillstånd och principer för diagnostik och behandling inom:

 • Endokrina system
 • Reproduktionsorganen

 

Professionell utveckling

 • Samtalskonst – styrning av samtal, hantering av affekter vid samtal
 • Läkarrollen – analys av etiska problem

 

I kursen ingår också undervisning om kliniska obduktioner.

Undervisnings- och arbetsformer

Inom Medicinska fakulteten utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet grunden i undervisningen. Studenten tar ett eget ansvar för sitt lärande genom ett aktivt och bearbetande förhållningssätt till lärandeuppgifterna. Arbetsformerna utmanar studenterna att självständigt formulera frågor för lärande, att söka kunskap och att i dialog med andra bedöma och utvärdera uppnådd kunskap. Studenter arbetar tillsammans i grupper utifrån verklighetsanknutna situationer för att utveckla det egna lärandet, bidra till medstudenters lärande och för att träna samarbete. Lärarens roll är att stödja studenter i detta arbetssätt. Utbildningarna är upplagda i ämnesintegrerade teman, i teoretiska och praktiska moment som varvas under hela utbildningen. Medicinska fakultetens utbildningar samverkar under utbildningstiden i återkommande interprofessionella moment. Interprofessionellt lärande innebär att studenter från flera professioner lär med, om och av varandra. Denna arbetsform stimulerar och stödjer studentens utveckling av professionell kompetens, samt förbereder studenten för interprofessionellt lagarbete och samverkan i den kommande yrkesutövningen.

 

I undervisningen utnyttjas olika arbetsformer såsom arbete i basgrupper, föreläsningar, demonstrationer, laborationer, seminarier och färdighetsträning.

Examination

Kursen examineras genom en individuell skriftlig salstentamen samt skriftliga individuella inlämningsuppgifter. Därutöver krävs aktivt deltagande i obligatoriska moment för godkänt på kursen. Med aktivt deltagande menas att studenten bidrar med arbete, inspel och/eller egna reflektioner med relevans för uppgiften.

Formativ bedömning sker kontinuerligt inom de obligatoriska momenten. Dessa är basgruppsarbete, obduktionsundervisning, färdighetsträning ”strimma Samtalskonst” och seminarier ”strimma Läkarrollen”.

 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

 

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till.

 

Omexamination
Datum för omexamination meddelas normalt senast vid det ordinarie provtillfället, härvid gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination.

 

Examination för studenter med funktionsnedsättning
Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinations/orm, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

 

Byte av examinator
Student som underkänts två gånger vid examination på kursen eller del av kursen har efter begäran rätt att få annan examinator vid förnyat examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar mot det. 

Betygsskala

Tvågradig skala, äldre version, U, G

Kurslitteratur

Litteraturlista fastställs senast två månader före kursstart av programutskottet för läkarprogrammet. Obligatorisk kurslitteratur finns ej.

Övrig information

Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna, programansvarig och vid behov till utbildnings-nämnden för grund- och avancerad nivå om det rör generell utveckling och förbättring.

 

Kursen bedrivs på sådant sätt att kunskaper om kön, könsidentitet/uttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder uppmärksammas, synliggörs och kommuniceras i utbildningen.

 

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom/i anslutning till de två terminer som följer, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Institution

Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SKR4 Skriftligt prov 15 hp U, G
SAM4 Strimma samtalskonst 3 hp U, G
OBDU Obduktion: rapport och patofysiologi 2 hp U, G
LÄK4 Strimma läkarrollen 2 hp U, G
BGR4 Basgruppsarbete 8 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.