Laborativa tekniker för experimentell biovetenskap, 7.5 hp

Laboratory Techniques in Experimental Biosciences, 7.5 credits

8MEA06

Huvudområde

Medicinsk biologi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Frank Hernandez

Kursansvarig

Frank Hernandez

Studierektor eller motsvarande

Caroline Brommesson

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
MMEM1 Masterprogrammet i experimentell och medicinsk biovetenskap (internationell antagningsomgång) 1 (HT 2024) 202436-202444 Svenska/Engelska Linköping, Valla O
MMEM1 Masterprogrammet i experimentell och medicinsk biovetenskap (nationell antagningsomgång) 1 (HT 2024) 202436-202444 Svenska/Engelska Linköping, Valla O

Huvudområde

Medicinsk biologi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Särskild information

Kursen är obligatorisk på termin 1 inom Masterprogrammet experimentell och medicinsk biovetenskap.

Kursen ges för

 • Masterprogrammet i experimentell och medicinsk biovetenskap

Förkunskapskrav

Kandidatexamen 180hp med huvudområde med relevans för studier inom medicinsk biologi omfattande minst 90 högskolepoäng inom följande ämnen: 

 • biokemi 
 • cellbiologi
 • molekylärbiologi
 • genetik
 • genteknik
 • mikrobiologi
 • immunologi
 • fysiologi
 • histologi
 • anatomi
 • patologi

eller liknande.

Godkänd engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå
(Engelska 6/B). (Undantag för svenska) 

Lärandemål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

 • Beskriva och förklara teoretiska principer för vanliga metoder inom biomedicinsk forskning

Färdighet och förmåga

 • Redogöra för och tillämpa principerna för god laboratoriepraxis (GLP)
 • Planera, genomföra och utvärdera grundläggande biomedicinska laboratorieexperiment 
 • Kommunicera vetenskapliga resultat muntligt och skriftligt 
 • Tillämpa regler för akademiskt skrivande inklusive referenshantering och citeringsteknik 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Kritiskt granska, analysera och värdera laborativa tekniker och vetenskapliga protokoll 

Kursinnehåll

Kursen omfattar teoretisk och praktisk kunskap om vanligt förekommande experimentella metoder inom biomedicinsk forskning. Mer specifikt innehåller kursen grunderna i god laboratoriesed (GLP), säkerhetsföreskrifter och grundläggande laboratoriearbete, samt regler för akademiskt skrivande. Utöver detta ingår cellodling samt mikrobiologiska, molekylärbiologiska och immunologiska tekniker.

Undervisnings- och arbetsformer

Inom Medicinska fakulteten utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet grunden i undervisningen. Studenten tar ett eget ansvar för sitt lärande genom ett aktivt och bearbetande förhållningssätt till lärandeuppgifterna. Arbetsformerna utmanar studenterna att självständigt formulera frågor för lärande, att söka kunskap och att i dialog med andra bedöma och utvärdera uppnådd kunskap. Studenter arbetar tillsammans i grupper utifrån verklighetsanknutna situationer för att utveckla det egna lärandet, bidra till medstudenters lärande och för att träna samarbete. Lärarens roll är att stödja studenter i detta arbetssätt.

Praktiskt, experimentellt arbete en viktig del av utbildningen och i denna kurs utgörs detta av laborationer. I kursen ingår även föreläsningar och seminarier. 

Examination

Kursen examineras genom individuell skriftlig tentamen samt en skriftlig rapport och muntlig presentation av ett laborativt arbete som genomförs i grupp med individuell bedömning.

Aktivt deltagande i obligatoriska moment är ett krav för att kunna bli godkänd på kursen och bedömning av dem sker kontinuerligt. Med aktivt deltagande menas att studenten bidrar med arbete, inspel och/eller egna reflektioner med relevans för uppgiften. Obligatoriska moment i denna kurs är seminarier och laborationer.

Kursen examineras i sin helhet på engelska.

Betyg

På kursen ges betyget underkänd, godkänd eller väl godkänd. En sammanvägning av betygen på den individuella skriftliga tentamen och skriftlig rapport och muntlig presentation av laborativt arbete utgör underlag för kursens slutbetyg.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

 

Anmälan till examination/tentamen

Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till.

 

Omexamination

Datum för omexamination meddelas normalt senast vid det ordinarie provtillfället, härvid gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination. 

 

Examination för studenter med funktionsnedsättning

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. 

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål. 

 

Byte av examinator

Student som underkänts två gånger vid examination på kursen eller del av kursen har efter begäran rätt att få annan examinator vid förnyat examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar mot det.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Kurslitteratur

Litteratur-/resurslista fastställs senast två månader före kursstart av Programutskottet för utbildningarna i medicinsk biologi. Obligatorisk kurslitteratur finns ej.

Övrig information

Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna, programansvarig/studierektor och vid behov till nämnden för utbildning på grund- och avancerad nivå om det rör generell utveckling och förbättring.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom/ i anslutning till de två terminer som följer, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Om det finns synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Institution

Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SEM1 Seminarium 1 hp U, G, VG
LIT1 Litteraturuppgift 0.5 hp U, G, VG
LAB2 Laboratorium 4.5 hp U, G, VG
EXA1 Skriftlig tentamen 1.5 hp U, G, VG

På kursen ges betyget underkänd, godkänd eller väl godkänd. En sammanvägning av betygen på den individuella skriftliga tentamen och skriftlig rapport och muntlig presentation av laborativt arbete utgör underlag för kursens slutbetyg.

Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.