Molekylär och medicinsk farmakologi, 7.5 hp

Molecular and Medical Pharmacology, 7.5 credits

8MEA08

Huvudområde

Medicinsk biologi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Eva Lindström

Kursansvarig

Eva Lindström

Studierektor eller motsvarande

Caroline Brommesson

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
MMEM1 Masterprogrammet i experimentell och medicinsk biovetenskap (internationell antagningsomgång) 2 (VT 2025) 202509-202513 Engelska Linköping, US V
MMEM1 Masterprogrammet i experimentell och medicinsk biovetenskap (internationell antagningsomgång) 4 (VT 2025) 202509-202513 Engelska Linköping, US V
MMEM1 Masterprogrammet i experimentell och medicinsk biovetenskap (nationell antagningsomgång) 2 (VT 2025) 202509-202513 Engelska Linköping, US V
MMEM1 Masterprogrammet i experimentell och medicinsk biovetenskap (nationell antagningsomgång) 4 (VT 2025) 202509-202513 Engelska Linköping, US V

Huvudområde

Medicinsk biologi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Särskild information

Målet med kursen är att studenten ska få fördjupad kunskap om läkemedels verkningsmekanismer, på molekylär och cellulärnivå, för att förstå den medicinska effekten vid läkemedelsbehandling. Kursen innehåller fördjupad kunskap i farmakodynamik (hur läkemedel fungerar) och aktuella forskningsområden inom farmkologi. Kursen är valbar på termin 2 eller 4 inom programmet Experimentell och medicinsk biovetenskap.

Kursen ges för

 • Masterprogrammet i experimentell och medicinsk biovetenskap

Förkunskapskrav

Kandidatexamen med huvudområde med relevans för studier inom medicinsk biologi. Detta kan innebära tidigare studier vid medicinsk, naturvetenskaplig, teknisk, odontologisk eller veterinärmedicinsk fakultet med minst 90 högskolepoäng inom ämnen som biokemi, cellbiologi, molekylärbiologi, genetik, genteknik, mikrobiologi, immunologi, fysiologi, histologi, anatomi, patologi eller liknande. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande engelska 6/B.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse

 • Förstå olika läkemedels verkningsmekanismer på molekylär, cellulär och fysiologisk nivå
 • Analysera läkemedels effekter på molekylär såväl som medicinsk nivå
 • Analysera avancerade modeller för läkemedel-receptor interaktioner

Färdighet och förmåga

 • Tillämpa fördjupad kunskap inom farmakologi för att designa och utföra laborativa studier och kritiskt tolka resultat från experimentellt arbete

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Utvärdera och analysera komplexa farmakologiska frågeställningar utifrån vetenskaplig litteratur

Kursinnehåll

 • Aktuella teorier och begrepp inom receptorfarmakologi
 • Cellulära mekanismer och medicinska effekter av läkemedel som interagerar med G-proteinkopplade receptorer
 • Läkemedel som interagerar med transmembrana proteiner
 • Läkemedel som påverkar intracellulära målproteiner
 • Läkemedel som påverkar neuron och neurotransmission
 • Farmakokinetik
 • Aktuell forskning inom utvalda områden inom farmakologi; farmakodynamik och farmakokinetik

Undervisnings- och arbetsformer

Masterprogrammet i experimentell och medicinsk biovetenskap vid Linköpings universitet bedrivs med studentcentrerat lärande där Problembaserat Lärande (PBL) är en av de pedagogiska metoder som används. För att förbereda studenten för ett framtida yrkesliv är praktiskt, experimentellt arbete inom laboratorier en viktig del av utbildningsprogrammet i såväl kurser som individuella projekt.
I undervisningen på denna kurs utnyttjas föreläsningar, basgruppsarbete, seminarier och laborativt arbete.

Examination

Obligatoriska moment

Aktivt deltagande i obligatoriska moment är ett krav för att kunna bli godkänd på kursen och bedömning av dem sker kontinuerligt. I den här kursen är följande moment obligatoriska: basgruppsarbete, laborativt arbete och seminarier.Examination

Individuell skriftlig tentamen.

Resurskrävande examinationer är begränsade till fem gånger. Övriga examinationsformer, t ex salsskrivning, får skrivas ett obegränsat antal gånger, av de studenter som inte uppnått godkänt resultat.

 

Betyg

På kursen ges betyget underkänd, godkänd eller väl godkänd. En sammanvägning av betygen på de laborativa momenten och den individuella skriftliga tentamen utgör underlag för kursens slutbetyg.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

 

Anmälan till examination/tentamen

Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till.

 

Omexamination

Datum för omexamination meddelas normalt senast vid det ordinarie provtillfället, härvid gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination. 

 

Examination för studenter med funktionsnedsättning

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. 

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål. 

 

Byte av examinator

Student som underkänts två gånger vid examination på kursen eller del av kursen har efter begäran rätt att få annan examinator vid förnyat examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar mot det.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Kurslitteratur

Litteratur-/resurslista fastställs senast två månader före kursstart av Programutskottet för utbildningarna i medicinsk biologi. Obligatorisk kurslitteratur finns ej.

Övrig information

Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna, programansvarig/studierektor och vid behov till nämnden för utbildning på grund- och avancerad nivå om det rör generell utveckling och förbättring.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom/ i anslutning till de två terminer som följer, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Om det finns synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Institution

Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXAM Skriftlig tentamen 3 hp U, G, VG
LIT2 Litteraturstudier 1.5 hp U, G
GRP2 Gruppuppgift 1.5 hp U, G
LAB2 Laborationer 1.5 hp U, G

På kursen ges betyget underkänd, godkänd eller väl godkänd. En sammanvägning av betygen på de laborativa momenten och den individuella skriftliga tentamen utgör underlag för kursens slutbetyg.

Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.