Stamceller och tillämpad regenerativ medicin, 7.5 hp

Stem Cells and Applied Regenerative Medicine, 7.5 credits

8MEA11

Huvudområde

Medicinsk biologi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Jörg Cammenga

Kursansvarig

Jörg Cammenga, Emilia Wiechec

Studierektor eller motsvarande

Jordi Altimiras
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
MMEM1 Masterprogrammet i experimentell och medicinsk biovetenskap 3 (HT 2021) 202135-202143 Engelska Linköping, US V

Huvudområde

Medicinsk biologi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Masterprogrammet i experimentell och medicinsk biovetenskap

Särskild information

Stamcellsforskning och regenerativ medicin är nya, tvärvetenskapliga områden inom biomedicinsk vetenskap där målet är att kunna ersätta kroppsdelar eller celler. Målet med kursen är att introducera studenten till området regenerativ medicin och ge fördjupade kunskaper om stamceller. Kursen är valbar på termin 3 inom programmet Experimentell och medicinsk biovetenskap.

Förkunskapskrav

Kandidatexamen 180hp med huvudområde med relevans för studier inom medicinsk biologi omfattande minst 90 högskolepoäng inom följande ämnen: 

 • biokemi
 • cellbiologi
 • molekylärbiologi
 • genetik
 • genteknik
 • mikrobiologi
 • immunologi
 • fysiologi
 • histologi
 • anatomi
 • patologi

eller liknande.

Godkänd engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå
(Engelska 6). 

Undantag för svenska. 

Lärandemål

Den studerande skall efter fullgjord kurs kunna:
Kunskap och förståelse

 • Beskriva olika typer av stamceller hos människan och deras potential inom regenerativ medicin
 • Beskriva olika biomaterials användning inom regenerativ medicin och förklara hur de kan interagera med värdvävnad
 • Identifiera regenerativa och immunologiska interaktioner mellan värd och transplantat samt hur dessa kan påverkas av infektioner

Färdighet och förmåga

 • Redogöra för och diskutera regelverk kopplat till frågor som handlar om att överföra behandlingsmetoder från laboratorium till klinik
 • Tillämpa tekniker som används för att spåra transplanterade stamceller och deras derivat
 • Identifiera stamceller för att kunna separera och rena dem

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Kritiskt bearbeta och presentera en vetenskaplig frågeställning inom regenerativ medicin

Kursinnehåll

 • Klassificering, biologiska egenskaper och differentiering av stamceller
 • Stamceller och cancer
 • Interaktion mellan stamceller och biomaterial
 • Utveckling av material med bioteknologisk metodik inklusive genmanipulation
 • Interaktion mellan värd och transplantat kopplat till immunologi- och infektionsrelaterade frågor
 • Omprogrammering och spårning
 • Tekniker för visualisering in vivo av celler och vävnad
 • Överföring av behandlingsmetoder från laboratorium till klinik

Undervisnings- och arbetsformer

Masterprogrammet i experimentell och medicinsk biovetenskap vid Linköpings universitet bedrivs med studentcentrerat lärande där Problembaserat Lärande (PBL) är en av de pedagogiska metoder som används. För att förbereda studenten för ett framtida yrkesliv är praktiskt, experimentellt arbete inom laboratorier en viktig del av utbildningsprogrammet i såväl kurser som individuella projekt.
I undervisningen på denna kurs utnyttjas föreläsningar, seminarier, demonstrationer och laborativt arbete.

Examination

Obligatoriska moment
Aktivt deltagande i obligatoriska moment är ett krav för att kunna bli godkänd på kursen och bedömning av dem sker kontinuerligt. I den här kursen är följande moment obligatoriska: laborativt arbete, demonstrationer och seminarier.

Examination
Skriftlig rapport och muntlig presentation av laborativt arbete, genomförs i grupp med individuell bedömning.
Individuell skriftlig tentamen.

Omfattning av omtentamen
Tidpunkt för omtentamen skall anges i början av varje termin. För omtentamen gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination. 

Resurskrävande examinationer är begränsade till fem gånger. Övriga examinationsformer, t ex salsskrivning, får skrivas ett obegränsat antal gånger, av de studenter som inte uppnått godkänt resultat.

Byte av examinator
Student som underkänts två gånger vid examination på kursen eller del av kursen har efter begäran rätt att få annan examinator vid förnyat examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar mot det.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Kurslitteratur

Litteratur-/resurslista fastställs senast två månader före kursstart av Programutskottet för utbildningarna i medicinsk biologi. Obligatorisk kurslitteratur finns ej.

Övrig information

Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna, programansvarig/studierektor och vid behov till grundutbildningsnämnden om det rör generell utveckling och förbättring.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att funktionshinder, etnicitet, genus och ålder framhålls som relevanta variabler för analys och diskussion.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom ett år, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Institution

Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
LAB1 Muntlig och skriftlig presentation lab arbete 2 hp U, G, VG
GRP1 Gruppuppgift 1.5 hp U, G, VG
EXAM Skriftlig tentamen 4 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.