Projektarbete i experimentell och medicinsk biovetenskap, 15 hp

Project in Experimental and Medical Biosciences, 15 credits

8MEA15

Huvudområde

Medicinsk biologi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Stefan Koch, Urban Friberg, Antonios Pantazis

Kursansvarig

Magalí Martí Generó, Urban Friberg, Stefan Koch, Antonios Pantazis

Studierektor eller motsvarande

Caroline Brommesson

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
MMEM1 Masterprogrammet i experimentell och medicinsk biovetenskap (internationell antagningsomgång) 1 (HT 2024) 202435-202503 Svenska/Engelska Linköping, US V
MMEM1 Masterprogrammet i experimentell och medicinsk biovetenskap (nationell antagningsomgång) 1 (HT 2024) 202435-202503 Svenska/Engelska Linköping, US V

Huvudområde

Medicinsk biologi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1E

Särskild information

En av kurserna Projektarbete i experimentell och medicinsk biovetenskap 15 hp och Projektarbete i experimentell och medicinsk biovetenskap 30 hp är obligatorisk på termin 1, 2 eller 3 inom Masterprogrammet i experimentell och medicinsk biovetenskap.

Kursen ges för

 • Masterprogrammet i experimentell och medicinsk biovetenskap

Förkunskapskrav

Kandidatexamen 180hp med huvudområde med relevans för studier inom medicinsk biologi omfattande minst 90 högskolepoäng inom följande ämnen: 

 • biokemi 
 • cellbiologi
 • molekylärbiologi
 • genetik
 • genteknik
 • mikrobiologi
 • immunologi
 • fysiologi
 • histologi
 • anatomi
 • patologi

eller liknande.

Godkänd engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå
(Engelska 6/B). (Undantag för svenska) 

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

 • Redogöra för grundläggande teori och metod inom ett biomedicinskt område

Färdighet och förmåga

 • Identifiera vetenskapliga frågeställningar inom ett väldefinierat område, samt formulera mål kopplade till dessa 
 • Planera och genomföra vetenskapliga, laborativa experiment och/eller datainsamling
 • Sammanfatta erhållna resultat i en skriftlig rapport, samt muntligen presentera och diskutera denna 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Analysera, tolka, och kritiskt granska erhållna resultat
 • Kritiskt granska och ge återkoppling på andra studenters rapporter och muntliga presentationer samt argumentera för och emot analyser och resultat

Kursinnehåll

I kursen ingår teoretiska, metodologiska och praktiska studier inom området medicinsk biologi. Under handledning arbetar studenten självständigt med ett väl definierat vetenskapligt projekt, och tillämpar och fördjupar inhämtad kunskap på en medicinsk frågeställning. I kursen ingår även mentorsträffar (i storgrupp samt individuellt) där fokus ligger på den professionella utvecklingen samt vetenskapligt förhållningssätt. Mer specifikt ingår:

 • Formulering av mål och planering av vetenskapliga experiment
 • Experimentellt arbete och/eller annan form av datainsamling
 • Analys, bearbetning, tolkning och kritisk granskning av erhållna resultat

Undervisnings- och arbetsformer

Inom Medicinska fakulteten utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet grunden i undervisningen. Studenten tar ett eget ansvar för sitt lärande genom ett aktivt och bearbetande förhållningssätt till lärandeuppgifterna. Arbetsformerna utmanar studenterna att självständigt formulera frågor för lärande, att söka kunskap och att i dialog med andra bedöma och utvärdera uppnådd kunskap. 

Undervisningsformerna i denna kurs är självständiga studier under handledning som leder fram till en projektrapport, presentation och försvar av densamma, seminarier och mentorsträffar.

Examination

Kursen examineras genom individuell skriftlig rapport samt muntlig presentation och försvar av densamma, individuell muntlig och skriftlig opponering, samt skriftlig redovisning av genomförda auskultationer.

Det krävs aktivt deltagande i obligatoriska moment för godkänt på kursen. Med aktivt deltagande menas att studenten bidrar med arbete, inspel och/eller egna reflektioner med relevans för uppgiften. De obligatoriska momenten är praktiskt, laborativt arbete eller annan relevant form av datainsamling.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

 

Anmälan till examination/tentamen

Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till.

 

Omexamination

Datum för omexamination meddelas normalt senast vid det ordinarie provtillfället, härvid gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination. 

 

Examination för studenter med funktionsnedsättning

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. 

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål. 

 

Byte av examinator

Student som underkänts två gånger vid examination på kursen eller del av kursen har efter begäran rätt att få annan examinator vid förnyat examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar mot det.

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Kurslitteratur

Litteratur-/resurslista fastställs senast två månader före kursstart av Programutskottet för utbildningarna i medicinsk biologi. Obligatorisk kurslitteratur finns ej.

Övrig information

Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna, programansvarig/studierektor och vid behov till nämnden för utbildning på grund- och avancerad nivå om det rör generell utveckling och förbättring.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom/ i anslutning till de två terminer som följer, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Om det finns synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Institution

Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
ORA1 Muntlig presentation 1 hp U, G
OPO1 Opposition 1 hp U, G
LAB1 Laborativa moment 7.5 hp U, G
EXA1 Examination uppsats 4.5 hp U, G
AUS1 Auskultation 1 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.