Aktivitetsperspektiv på hälsa och rehabilitering, 7.5 hp

An Occupational Perspective on Health and Rehabilitation, 7.5 credits

8MM139

Huvudområde

Arbetsterapi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Mathilda Björk

Kursansvarig

Annika Öhman

Studierektor eller motsvarande

Elin Ekbladh

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
MMIN2 Masterprogrammet i medicinsk vetenskap 1 (HT 2023) 202335-202344 Svenska Norrköping, Norrköping
MMIN2 Masterprogrammet i medicinsk vetenskap 3 (HT 2023) 202335-202344 Svenska Norrköping, Norrköping

Huvudområde

Arbetsterapi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Särskild information

Kursen vänder sig till arbetsterapeuter som vill fördjupa sina kunskaper om vad ett aktivitetsperspektiv innebär för/tillför synen på hälsa och rehabilitering.

Kursen syftar till att studenten ska tillägna sig fördjupade kunskaper om vad ett aktivitetsperspektiv innebär för hälsa och rehabilitering för att utveckla handlingsberedskapen i yrkesutövandet samt för att inom området kunna initiera och delta i forsknings- och utvecklingsarbete.

Kursen ges för

  • Masterprogrammet i medicinsk vetenskap

Förkunskapskrav

Kandidatexamen alternativt yrkesexamen med relevans för arbetsterapi, t ex arbetsterapeut, om minst 180 hp inklusive C−uppsats eller motsvarande fördjupningsarbete. Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå, vilket innebär Svenska minst 2 åk på gymnasiet/etapp 2 med delat betyg, Svenska B/Svenska 2B, godkänt TISUS eller motsvarande, samt Engelska minst 2 åk på gymnasiet/etapp 2/Engelska A, TOEFL (pappersbaserat, minst 500p/datorbaserat, minst 173p/internetbaserat, minst 61p), IELTS (totalt 5.0 och inget delmoment under 4.5) eller motsvarande.

Lärandemål

Den studerande ska efter fullgjord kurs kunna

  • Redogöra för och värdera bakgrunden till och utvecklingen av ett aktivitetsperspektiv inom arbetsterapi
  • Problematisera och analysera begreppet aktivitet i relation till andra väsentliga begrepp inom arbetsterapi
  • Tillämpa och värdera ett aktivitetsperspektiv på individ, grupp och samhällsnivå inom hälso- och sjukvården
  • Identifiera och kritiskt granska vetenskapliga studier som relaterar till ett aktivitetsperspektiv.

Kursinnehåll

  • Historisk bakgrund till och framväxt av aktivitetsvetenskap
  • Centrala begrepp inom området
  • Begreppet aktivitet ur ett individ, grupp och samhällsperspektiv
  • Evidens för ett aktivitetsperspektiv inom hälsa och rehabilitering
  • Aktuell forskning relaterat till ett aktivitetsperspektiv.

Undervisnings- och arbetsformer

Vid Medicinska fakulteten bedrivs undervisning med Problembaserat lärande (PBL) som pedagogisk filosofi och metod. PBL innebär att studentens delaktighet i lärandet är i fokus. Studenten tar eget ansvar för att bedöma vad han/hon behöver lära sig, genom att analysera och hantera situationer som har anknytning till ämnesområdet. Studenten söker kunskap, sovrar, tillämpar och värderar denna, samt utvärderar sitt eget lärande. Att kunna söka och värdera ny kunskap och ompröva tidigare kunskap är viktigt under hela utbildningen. PBL skapar en grund för aktivt livslångt lärande som är nödvändig för arbetsterapi området, där kunskapsutvecklingen sker i en snabb takt. Undervisningen är upplagd för att stimulera och stödja studentens utveckling av professionell kompetens och självständighet i lärande. 

Verklighets-/verksamhetsanknutna situationer används som underlag för problembearbetning och för att skapa motivation och meningsfullhet i studierna. Studenter arbetar tillsammans i mindre grupper, dels för att träna samarbete, dels för att bidra till varandras lärande. Lärare verkar i PBL dels som handledare genom att utmana, följa och återkoppla studenternas lärande, dels genom att bidra med kunskap på ett sätt som stimulerar och kompletterar.

Examination

Kursen examineras fortlöpande genom bedömning av obligatoriska moment som seminarier och studieuppgifter. Godkänd prestation i obligatoriska moment är en förutsättning för godkänt i kursen.

Slutexamination för kursen sker individuellt och är skriftlig.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

 

Anmälan till examination/tentamen

Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till.

 

Omexamination

Datum för omexamination meddelas normalt senast vid det ordinarie provtillfället, härvid gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination. 

 

Examination för studenter med funktionsnedsättning

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. 

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål. 

 

Byte av examinator

Student som underkänts två gånger vid examination på kursen eller del av kursen har efter begäran rätt att få annan examinator vid förnyat examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar mot det.

Betygsskala

Tvågradig skala, äldre version, U, G

Kurslitteratur

Litteraturlista fastställs av institution/motsvarande senast 2 månader före kursstart. Obligatorisk kurslitteratur finns ej.

Övrig information

Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna, programansvarig/studierektor och vid behov till nämnden för utbildning på grund- och avancerad nivå om det rör generell utveckling och förbättring.

Kursen bedrivs på sådant sätt att kunskaper om kön, könsidentitet/uttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder uppmärksammas, synliggörs och kommuniceras i utbildningen.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom/ i anslutning till de två terminer som följer, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Om det finns synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Institution

Institutionen för hälsa, medicin och vård
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SEM2 Seminarie 2 2 hp U, G
SEM1 Seminarie 1 1 hp U, G
EXA1 Examination 4.5 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.