Iscensätta lärande i hälso- och sjukvårdens professionsutbildningar, 7.5 hp

Learning and Teaching in Education for the Health Care Professions, 7.5 credits

8MM150

Huvudområde

Medicinsk pedagogik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Madeleine Abrandt Dahlgren

Kursansvarig

Annika Lindh Falk

Studierektor eller motsvarande

Elin Ekbladh

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
MMIN2 Masterprogrammet i medicinsk vetenskap 1 (HT 2023) 202345-202402 Svenska Linköping, US
MMIN2 Masterprogrammet i medicinsk vetenskap 3 (HT 2023) 202345-202402 Svenska Linköping, US

Huvudområde

Medicinsk pedagogik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Särskild information

Kursen behandlar pedagogiska processer som ligger till grund för formandet av professionell identitet och för professionsutövning inom hälso- och sjukvården. Kursen vänder sig framför allt till lärare och handledare inom hälso- och sjukvårdens professionsutbildningar. Kursen ingår som en del i en masterexamen i medicinsk pedagogik.

Kursen ges för

  • Masterprogrammet i medicinsk vetenskap

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs kandidatexamen, alternativt yrkesexamen med relevans för det huvudområde som examen kommer att tas ut i; t.ex. arbetsterapeut, logoped, audionom, sjukgymnast, sjuksköterska, folkhälsovetare, läkare, beteendevetare, dietist, psykolog, socionom, tandläkare, om minst 180 hp/120 p inklusive självständigt examensarbete om minst 15 hp (C−uppsats eller motsvarande fördjupningsarbete), samt godkänd i kursen Lärande och undervisning i hälso- och sjukvårdsutbildningar 7,5 hp Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

  • Analysera och problematisera lärandemål och lärandeteoriers konsekvenser för design av och undervisning i hälso- och sjukvårdens professionsutbildningar

 

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

  • Motivera val av lärandemål, undervisningsformer och examination vid kursdesign

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

  • Kritiskt reflektera över didaktiska val i samband med genomförande och utvärdering av undervisning i ett kursmoment

Kursinnehåll

Teorier om lärande, särskilt problembaserat lärande (PBL) och interprofessionellt lärande

  • Curriculum-design
  • Examination och bedömning
  • Lärarrollen i studentcentrerad utbildning

Undervisnings- och arbetsformer

Inom Medicinska fakulteten utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet grunden i undervisningen. Studenten tar ett eget ansvar för, bearbetar och utforskar aktuellt innehåll i utbildningen. Arbetsformerna utmanar studenterna att självständigt formulera frågor för lärande, att söka kunskap och att i dialog med andra bedöma och utvärdera uppnådd kunskap. Studenter arbetar tillsammans i grupper utifrån verklighetsanknutna situationer för att utveckla det egna lärandet, bidra till medstudenters lärande och för att träna samarbete. Lärarens roll är att stödja studenter i detta arbetssätt. Utbildningarna är upplagda i ämnesintegrerade teman, i teoretiska och praktiska moment som varvas under hela utbildningen. Medicinska fakultetens utbildningar samverkar i integrationsmoment där interprofessionellt lärande innebär att studenter från flera professioner lär med, om och av varandra. Arbetsformer och integrationsmoment stimulerar och stödjer studentens utveckling till professionell och interprofessionell kompetens samt förbereder studenten för samarbete i kommande yrkesliv.
I undervisningen på denna kurs förekommer olika arbetsformer som föreläsningar, seminarier och basgruppsarbete arbete i seminarieform och konstruktion av egna texter.

Examination

Kursen examineras genom seminarier och skriftliga individuella inlämningsuppgifter samt godkända obligatoriska moment vilka är seminarier och basgruppsarbete.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

 

Anmälan till examination/tentamen

Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till.

 

Omexamination

Datum för omexamination meddelas normalt senast vid det ordinarie provtillfället, härvid gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination. 

 

Examination för studenter med funktionsnedsättning

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. 

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål. 

 

Byte av examinator

Student som underkänts två gånger vid examination på kursen eller del av kursen har efter begäran rätt att få annan examinator vid förnyat examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar mot det.

Betygsskala

Tvågradig skala, äldre version, U, G

Kurslitteratur

Resurslista fastställs senast två månader före kursstart av programutskott. Obligatorisk 
kurslitteratur finns ej.

Övrig information

Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna, programansvarig/studierektor och vid behov till nämnden för utbildning på grund- och avancerad nivå om det rör generell utveckling och förbättring.

Kursen bedrivs på sådant sätt att kunskaper om kön, könsidentitet/uttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder uppmärksammas, synliggörs och kommuniceras i utbildningen.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom/ i anslutning till de två terminer som följer, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Om det finns synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Institution

Institutionen för hälsa, medicin och vård
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SLP1 Slutprov 4 hp U, G
OBL1 Obligatoriskt moment 3.5 hp U, G
Resurslista fastställs senast två månader före kursstart av programutskottet Obligatorisk kurslitteratur finns ej.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.