Jämlik vård och välfärd, 7.5 hp

Equality in Health Care and Welfare Services, 7.5 credits

8MM225

Huvudområde

Folkhälsovetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Kursansvarig

Kristin Thomas

Studierektor eller motsvarande

Elin Ekbladh

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
MMIN2 Masterprogrammet i medicinsk vetenskap 1 (HT 2023) 202345-202402 Svenska Linköping
MMIN2 Masterprogrammet i medicinsk vetenskap 3 (HT 2023) 202345-202402 Svenska Linköping

Huvudområde

Folkhälsovetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Masterprogrammet i medicinsk vetenskap

Särskild information

Kursen omfattar fördjupade kunskaper om teorier, modeller och empirisk kunskap kring jämlikhet inom hälso- och sjukvård och välfärdssystem. Kursen utgör en valbar ämnesspecifik kurs för studenter i masterprogrammet i Arbetsterapi/Folkhälsovetenskap/Fysioterapi/Logopedi/Medicinsk pedagogik/Omvårdnadsvetenskap.

Förkunskapskrav

 • Yrkesexamen alternativt Kandidatexamen om minst 180hp med relevans för det huvudområde som examen kommer att tas ut i, t.ex:
  - arbetsterapeut
  - logoped
  - fysioterapeut
  - sjuksköterska
  - folkhälsovetare
  - läkare
  - beteendevetare
  - dietist
  - psykolog
  - socionom
  - tandläkare
  - biomedicinsk analytiker
  - kurator
 • Examensarbete på fördjupningsnivå 15 hp med relevans för det huvudområde som examen kommer att tas ut i
 • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

 • Identifiera olika diskrimineringsgrunder som kan påverka tillgången till och utnyttjandet av hälso- och sjukvård och andra välfärdsinsatser
 • Redogöra för relevant lagstiftning kring diskriminering
 • Redogöra för förklaringsmodeller för hur kombinationer av olika diskrimineringsgrunder kan förstärka ojämlikhet, och hur ojämlikhet uppstår och återskapas

Färdighet och förmåga

 • Analysera hur de svenska systemen för hälso- och sjukvård och välfärd fungerar för personer med olika bakgrund, t.ex. socioekonomisk position, kön, ålder, etnicitet, religion, sexualitet, funktionsnedsättningar.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Reflektera kring hur etiska principer inom hälso- och sjukvård och andra välfärdsorganisationer relaterar till bemötandet av människor med olika förutsättningar
 • Reflektera kring hur samhället genom organisationen av välfärdssystem kan bidra till att minska eller öka skillnader i hälsa

Kursinnehåll

Kursen omfattar följande innehåll:

 • Hur professionella inom hälso- och sjukvård och andra välfärdsorganisationer (t.ex. Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, socialtjänst) kan förhålla sig till ojämlika förhållanden mellan olika grupper i samhället, och hur bemötande och förhållningssätt relateras till etiska principer och normer i olika verksamheter.
 • Kunskap om olika diskrimineringsgrunder (t.ex. kön, ålder, etnicitet, religion, sexualitet, funktionsnedsättningar) och hur dessa relaterar till varandra.
 • Teorier om hur kombinationer av olika diskrimineringsgrunder kan förstärka ojämlikhet, och hur ojämlikhet uppstår och återskapas.

Undervisnings- och arbetsformer

Inom Hälsouniversitetet utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet grunden i undervisningen. Studenten tar ett eget ansvar för, bearbetar och utforskar aktuellt innehåll i utbildningen. Arbetsformerna utmanar studenterna att självständigt formulera frågor för lärande, att söka kunskap och att i dialog med andra bedöma och utvärdera uppnådd kunskap. Studenter arbetar tillsammans i grupper utifrån verklighetsanknutna situationer för att utveckla det egna lärandet, bidra till medstudenters lärande och för att träna samarbete. Lärarens roll är att stödja studenter i detta arbetssätt. Utbildningarna är upplagda i ämnesintegrerade teman, i teoretiska och praktiska moment som varvas under hela utbildningen.

Undervisningsformer i denna kurs utgörs av basgruppsarbete, seminarier och föreläsningar.

Examination

Kursen examineras genom en individuell skriftlig examination i rapportform, med efterföljande muntlig redovisning och granskning av en annan students arbete.

Aktivt deltagande i obligatoriska moment är en förutsättning för godkänt på kursen. Obligatoriska moment är basgrupper och seminarier.

Omfattning av omtentamen
Tidpunkt för omtentamen ska anges i början av varje termin. För omtentamen gäller att omfattningen 
ska vara densamma  som vid ordinarie examination.

Byte av examinator
Student som underkänts två gånger vid examination på kursen eller del av kursen har efter begäran 
rätt att få annan examinator vid förnyat examinationstillfälle,  om inte särskilda skäl talar mot  
det.

Anmälan  till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination ska gå  till.

Betygsskala

Tvågradig skala, äldre version, U, G

Kurslitteratur

Resurslista fastställs senast två månader före kursstart av programutskottet. Obligatorisk kurslitteratur finns ej.

Övrig information

Planering och genomförande av kursen ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna, programansvarig/studierektor och vid behov till grundutbildningsnämnden om det rör generell utveckling och förbättring.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att funktionshinder, etnicitet, genus och ålder framhålls som relevanta variabler för analys och diskussion.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom ett år, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället. Undervisningsspråket är svenska.

Institution

Institutionen för hälsa, medicin och vård
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SLP1 Slutprov 4 hp U, G
OBL1 Obligatoriska moment 3.5 hp U, G
Resurslista fastställs senast två månader före kursstart av programutskottet. Obligatorisk kurslitteratur finns ej.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.