Litteraturkurs med valbar inriktning inom fysioterapi, 7.5 hp

Literature Course within an Eligible Area in Physiotherapy, 7.5 credits

8MM232

Huvudområde

Fysioterapi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Paul Enthoven

Kursansvarig

Paul Enthoven

Studierektor eller motsvarande

Elin Ekbladh

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
MMIN2 Masterprogrammet i medicinsk vetenskap 1 (HT 2023) 202345-202402 Svenska Ortsoberoende, US
MMIN2 Masterprogrammet i medicinsk vetenskap 1 (HT 2023) 202335-202344 Svenska Ortsoberoende, US
MMIN2 Masterprogrammet i medicinsk vetenskap 3 (HT 2023) 202345-202402 Svenska Ortsoberoende, US
MMIN2 Masterprogrammet i medicinsk vetenskap 3 (HT 2023) 202335-202344 Svenska Ortsoberoende, US

Huvudområde

Fysioterapi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Särskild information

Kursen samläses med studenter som läser kursen som fristående kurs samt studenter som går sista terminen på fysioterapeutprogrammet.

 

Denna kurs kan komma att ges på engelska.

Kursen ges för

 • Masterprogrammet i medicinsk vetenskap

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp i fysioterapi inklusive självständigt examensarbete om 15 hp
  eller
  Fysioterapeutexamen 180 hp inklusive självständigt examensarbete om 15 hp
 • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • Beskriva aktuell forskning inom ett valt fördjupningsområde inom fysioterapi i förhållande till naturvetenskapliga, beteendevetenskapliga och samhälleliga aspekter,
 • förklara såväl teorier som praxis inom ett valt fördjupningsområde.

 

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:      

 • Välja och tillämpa litteraturgranskningsmetoder,
 • kommunicera den vetenskapliga forskningsprocessen genom ett skriftligt fördjupningsarbete.

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt                     
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • Utifrån forskningsprocessen värdera metod, resultat och slutsats samt utifrån denna värdering presentera och diskutera det egna och andras fördjupningsarbeten,
 • analysera och dra slutsatser grundat på insamlat material samt relatera resultat till såväl teori som praxis,
 • värdera aktuell forskning inom valt fördjupningsområde samt relatera det valda fördjupningsområdet till andra vetenskapsområden.

Kursinnehåll

Kursens huvudsakliga innehåll är en individuell litteraturfördjupning i fysioterapi. Litteraturfördjupningen sker inom ett område särskilt av intresse för studenten och resulterar i ett individuellt skriftlig fördjupningsarbete. Fokus är analys av kunskapsområdet och dess tillämpning där samspel mellan teori och praktik särskilt beaktas.

Undervisnings- och arbetsformer

Inom Medicinska fakulteten utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet grunden i undervisningen. Studenten tar ett eget ansvar för sitt lärande genom ett aktivt och bearbetande förhållningssätt till lärandeuppgifterna. Arbetsformerna utmanar studenterna att självständigt formulera frågor för lärande, att söka kunskap och att i dialog med andra bedöma och utvärdera uppnådd kunskap. Studenter arbetar tillsammans i grupper utifrån verklighetsanknutna situationer för att utveckla det egna lärandet, bidra till medstudenters lärande och för att träna samarbete. Lärarens roll är att stödja studenter i detta arbetssätt. Utbildningarna är upplagda i ämnesintegrerade teman, i teoretiska och praktiska moment som varvas under hela utbildningen. Medicinska fakultetens utbildningar samverkar under utbildningstiden i återkommande interprofessionella moment. Interprofessionellt lärande innebär att studenter från flera professioner lär med, om och av varandra. Denna arbetsform stimulerar och stödjer studentens utveckling av professionell kompetens, samt förbereder studenten för interprofessionellt lagarbete och samverkan i den kommande yrkesutövningen.


I undervisningen på denna kurs utnyttjas olika arbetsformer såsom seminarier och ett skriftligt fördjupningsarbete.

Examination

Deltagande i obligatoriska moment är en förutsättning för godkänt på kursen. Obligatoriska moment är seminarier. Kursen examineras fortlöpande genom bedömning av individuella prestationer vid seminarier samt ett skriftligt fördjupningsarbete med efterföljande respondent-och opponentskap.

Skriftligt individuellt fördjupningsarbete, studieuppgifter och seminarier får examineras obegränsat antal gånger, av de studenter som inte uppnått godkänt resultat.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

 

Anmälan till examination/tentamen

Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till.

 

Omexamination

Datum för omexamination meddelas normalt senast vid det ordinarie provtillfället, härvid gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination. 

 

Examination för studenter med funktionsnedsättning

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. 

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål. 

 

Byte av examinator

Student som underkänts två gånger vid examination på kursen eller del av kursen har efter begäran rätt att få annan examinator vid förnyat examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar mot det.

Betygsskala

Tvågradig skala, äldre version, U, G

Kurslitteratur

Litteraturlista fastställs senast två månader före kursstart av programutskott vid masterprogrammet i arbetsterapi/folkhälsovetenskap/fysioterapi/ logopedi/ medicinsk pedagogik/omvårdnadsvetenskap. Obligatorisk kurslitteratur finns ej.

Övrig information

Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna, programansvarig/studierektor och vid behov till nämnden för utbildning på grund- och avancerad nivå om det rör generell utveckling och förbättring.

Kursen bedrivs på sådant sätt att kunskaper om kön, könsidentitet/uttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder uppmärksammas, synliggörs och kommuniceras i utbildningen.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom/ i anslutning till de två terminer som följer, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Om det finns synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Institution

Institutionen för hälsa, medicin och vård
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXAM Examination 7.5 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.