Hälsa, kvalitet och interprofessionellt lärande, 7.5 hp

Health, Quality and Interprofessional Learning, 7.5 credits

8MM317

Huvudområde

Folkhälsovetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Elin Ekbladh

Kursansvarig

Karin Festin

Studierektor eller motsvarande

Elin Ekbladh

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
MMIN2 Masterprogrammet i medicinsk vetenskap 1 (HT 2023) 202335-202344 Svenska Linköping, US O

Huvudområde

Folkhälsovetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Masterprogrammet i medicinsk vetenskap

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp inklusive examensarbete om minst 15 hp i huvudområdet arbetsterapi, folkhälsovetenskap, fysioterapi, logopedi, medicinsk pedagogik, omvårdnadsvetenskap eller annat relevant huvudområde
  eller
  Yrkesexamen 180 hp inklusive examensarbete om minst 15 hp i huvudområdet arbetsterapi, folkhälsovetenskap, fysioterapi, logopedi, medicinsk pedagogik, omvårdnadsvetenskap eller annat relevant huvudområde
 • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • redogöra för hälso- och sjukvårdens mål i relation till kvalitet och resultat
 • förklara hur hälso- och sjukvården bedriver kvalitetsarbete, särskilt avseende kvalitetsregister
 • kritiskt bearbeta centrala begrepp som hälsa och sjukdom, hälsofrämjande, sjukdomsprevention, kvalitet och e-hälsa

 

Färdighet och förmåga

 • tillämpa ett problembaserat och interprofessionellt arbetssätt och lärande

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • värdera hälso- och sjukvårdens resultat avseende effekter på hälsa och sjukdom, samt skillnader mellan grupper med olika livsvillkor

Kursinnehåll

Kursen har fokus på den komplexa hälso- och sjukvården och med ett interprofessionellt arbetssätt fördjupar studenten kunskapen om:

 • hälso- och sjukvårdens uppgift och mål
 • hälso- och sjukvårdens struktur och organisation
 • hälso- och sjukvårdens kvalitetsarbete (inklusive patientsäkerhet)
 • hälso- och sjukvårdens resultat- och kvalitetsmått
 • register avseende hälso- och sjukvårdens kvalitet och resultat
 • teorier och centrala begrepp om hälsa, sjukdom, hälsoorienterad hälso-och sjukvård, e-hälsa, hälsofrämjande, sjukdomsförebyggande
 • etik ur respektive professionsperspektiv
 • genus- och mångfaldsperspektiv inom hälso- och sjukvården
 • problembaserat och interprofessionellt lärande

Undervisnings- och arbetsformer

Inom Medicinska fakulteten utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet grunden i undervisningen. Studenten tar ett eget ansvar för sitt lärande genom ett aktivt och bearbetande förhållningssätt till lärandeuppgifterna. Arbetsformerna utmanar studenterna att självständigt formulera frågor för lärande, att söka kunskap och att i dialog med andra bedöma och utvärdera uppnådd kunskap. Studenter arbetar tillsammans i grupper utifrån verklighetsanknutna situationer för att utveckla det egna lärandet, bidra till medstudenters lärande och för att träna samarbete. Lärarens roll är att stödja studenter i detta arbetssätt. Utbildningarna är upplagda i ämnesintegrerade teman, i teoretiska och praktiska moment som varvas under hela utbildningen.

Under utbildningen samverkar studenterna i återkommande interprofessionella moment. Interprofessionellt lärande innebär att studenter från flera professioner lär med, om och av varandra. Denna arbetsform stimulerar och stödjer studentens utveckling av professionell kompetens samt förbereder studenten för interprofessionellt lagarbete och samverkan i den kommande yrkesutövningen.

Undervisningsformerna i denna kurs är basgruppsarbete, föreläsningar, seminarier och portfolio.

Examination

Kursen examineras med individuell skriftlig inlämningsuppgift.

Basgruppsarbete och seminarium utgör obligatoriska moment på kursen och aktivt deltagande i dessa är en förutsättning för godkänt. Med aktivt deltagande menas att studenten bidrar med arbete, inspel och/eller egna reflektioner med relevans för uppgiften.

Individuell skriftlig inlämningsuppgift får examineras obegränsat antal gånger, av de studenter som inte uppnått godkänt resultat. 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

 

Anmälan till examination/tentamen

Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till.

 

Omexamination

Datum för omexamination meddelas normalt senast vid det ordinarie provtillfället, härvid gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination. 

 

Examination för studenter med funktionsnedsättning

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. 

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål. 

 

Byte av examinator

Student som underkänts två gånger vid examination på kursen eller del av kursen har efter begäran rätt att få annan examinator vid förnyat examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar mot det.

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Kurslitteratur

Litteraturlista fastställs senast två månader före kursstart av programutskott för Masterprogrammet i medicinsk vetenskap. Obligatorisk kurslitteratur finns ej.

Övrig information

Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna, programansvarig/studierektor och vid behov till nämnden för utbildning på grund- och avancerad nivå om det rör generell utveckling och förbättring.

Kursen bedrivs på sådant sätt att kunskaper om kön, könsidentitet/uttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder uppmärksammas, synliggörs och kommuniceras i utbildningen.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom/ i anslutning till de två terminer som följer, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Om det finns synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Institution

Institutionen för hälsa, medicin och vård
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
OBL1 Obligatoriska moment 3.5 hp U, G
SLP1 Slutprov 4 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.