Handledarutbildning i traumafokuserad kognitiv beteendeterapi, 7.5 hp

Supervisor training Trauma-Focused Cognitive Behavioral Therapy , 7.5 credits

8UA028

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Uppdragsutbildning
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Kvartsfart, Dagtid) HT 2022 202237-202312 Ortsoberoende

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Särskild information

En förutsättning för att delta i denna kurs är att man arbetar inom barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, eller inom annan verksamhet som bedriver barnpsykiatrisk vård för barn och unga i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen. Deltagarna i kursen förutsätts själva ordna en handledningsgrupp som de praktiserar på under utbildningen. Gruppen ska bestå av fyra deltagare som arbetar med behandling inom ovan beskrivna verksamheter och som tidigare har gått utbildning i traumafokuserad kognitiv beteendeterapi (TF-KBT).  

Förkunskapskrav

Behörig är den som uppfyller följande tre kriterier:


1. Förkunskaper från universitet/högskola eller motsvarande
Erforderliga teoretiska förkunskaper har den som

 • är legitimerad psykolog eller legitimerad psykoterapeut med inriktning mot beteendeterapi/ kognitiv terapi/ kognitiv beteendeterapi. 

 

2. Förkunskaper genom yrkesverksamhet
Erforderliga praktiska förkunskaper har den som, vid ansökningstillfället

 

 • genomgått grundkurs i TF-KBT med certifierad utbildare. Med grundutbildning avses genomförd webb-kurs, samt minst 2 dagars utbildning och 10 tillfällen handledning med certifierad utbildare. 

 

 • genomfört behandling med TF-KBT med ett minimum av 10 patienter, utbildningspatienter borträknade. I minst 7 av fallen skall föräldrar eller andra vuxna omsorgspersoner deltagit i behandlingen. 

 

3. Yrkesverksamhet under kursen
Deltagaren ska under kursen ha en grupp att handleda.  För behörighet krävs därför att den sökande kan uppvisa intyg från arbetsgivare eller uppdragsgivare om att hon/han under kurstiden kommer att:

 

 • arbeta med handledning för grupper med behandlare som genomfört grundkurs i TF-KBT med godkänt resultat. 

Lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs förväntas deltagaren kunna:

 • redogöra för hur behandlingen kan anpassas för målgrupper med särskilda behov och för särskilt komplexa ärenden,
 • redogöra översiktligt för generell handledningsteori och mer specifikt kunna beskriva och reflektera kring handledningsteori gällande TF-KBT och
 • redogöra för aktuell forskning om TF-KBT och TF-KBT handledning.

 

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs förväntas deltagaren kunna:

 • självständigt bedriva TF-KBT handledning för behandlare med avslutad TF-KBT utbildning,
 • tillämpa ny forskning i handledning, 
 • reflektera kring och avgöra när behandling ska ges eller inte, vilken omfattning behandling bör ha samt när den bör avslutas och
 • verka för ett lärstödjande klimat i handledningsgruppen och följsamhet till TF-KBT modellen. 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs förväntas deltagaren kunna:

 • reflektera över sina egna styrkor, svagheter och begränsningar som handledare,
 • identifiera och formulera eget behov av handledning och/eller fortbildning samt
 • uppvisa en förståelse av de etiska konsekvenserna av handledarrollen.

Kursinnehåll

Med TF-KBT menas den behandlingsmodell inom traumafokuserad kognitiv beteendeterapi som utvecklats särskilt för barn och ungdomar av dr Ester Deblinger, dr Anthony Mannorino och dr Judith Cohen. Denna kurs syftar till handledning i TF-KBT och är ingen generell handledarutbildning eller utbildning till utbildare i TF-KBT.

 

TF-KBT:

 • Fördjupad kunskap om bedömning och behandling av posttraumatiskt stressyndrom, PTSD, inklusive forskningsläget för andra behandlingsmetoder.
 • Fördjupad kunskap om TF-KBT för olika grupper av barn, olika trauman och olika kontexter.
 • Fördjupning i aktuell forskning inom TF-KBT.

 

Fördjupad kunskap om psykotraumatologi och kunskap om psykiatrisk samsjuklighet:

 • Fördjupad kunskap om teorier för uppkomsten av PTSD.
 • Aktuell forskning.
 • Fördjupning kring neurobiologi och belastningseffekter på den växande hjärnan i samband med trauma.

 

Handledning:

 • Grundläggande kunskaper om teorier kring handledning.
 • Fördjupad kunskap om handledning i TF-KBT.
 • Etik och lagstiftning gällande psykoterapi och handledning.
 • Handledning i det praktiska arbetet som den deltagande genomför med hjälp av filmning av handledningen.

 

Etik:

 • Etiska aspekter på psykoterapi med traumatiserade patienter generellt och med barn i synnerhet.
 • Etiska principer relaterat till handledning i TF-KBT.
 • Gränsdragning, beslutsfattande och effekter terapeuters attityder och beteenden.
 • Att förebygga möjliga iatrogena effekter av psykoterapi. 
   

Undervisnings- och arbetsformer

Inom Medicinska fakulteten utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet grunden i undervisningen. Deltagaren tar ett eget ansvar för sitt lärande genom ett aktivt och bearbetande förhållningssätt till lärandeuppgifterna. Lärarens roll är att stödja deltagaren i detta arbetssätt.

 

Undervisnings- och arbetsformer i denna kurs är föreläsningar och seminarier samt handledning i mindre grupper. 

 

Huvuddelen av undervisningen sker online på distans men fysiska träffar vid Campus US Linköpings universitet kan förekomma. 

Examination

För godkännande på kursen krävs ett aktivt deltagande i seminarier, arbete med egna handledningsgrupper och aktivt deltagande i handledning på handledning. Med aktivt deltagande menas att studenten bidrar med arbete, inspel och/eller egna reflektioner med relevans för uppgiften. Kursen examineras individuellt genom en skriftlig tentamen. 

 

Examinationer är begränsade till två gånger (ett ordinarie tillfälle samt en omexamination).

 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

 

Anmälan till examination/tentamen

Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till.

 

Omexamination

Datum för omexamination meddelas normalt senast vid det ordinarie provtillfället, härvid gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination. 

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Kurslitteratur

Litteraturlista fastställs senast två månader före kursstart av institutionsstyrelsen vid institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper. Obligatorisk kurslitteratur finns ej.

Övrig information

Kursen bedrivs på sådant sätt att kunskaper om kön, könsidentitet/uttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder uppmärksammas, synliggörs och kommuniceras i utbildningen.

 

Uppdragsutbildning är en utbildningsform som styrs av förordningen om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor (SFS 2002:760).

Institution

Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.