Omvårdnad inom thorax och kärlkirurgi, 7.5 hp

Nursing in thoracic and vascular surgery, 7.5 credits

8UA030

Huvudområde

Omvårdnadsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Uppdragsutbildning
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Kvartsfart, Dagtid) VT 2024 202407-202420 Svenska Linköping, US

Huvudområde

Omvårdnadsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Förkunskapskrav

 • Sjuksköterskeexamen 180 hp inklusive examensarbete på fördjupningsnivå 15 hp 
 • Legitimation som sjuksköterska  
 • Tolv månaders yrkeslivserfarenhet som sjuksköterska efter avlagd examen
 • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå
 • Yrkeslivserfarenhet inom Thorax- och kärlkirurgisk vård eller motsvarande. 

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas deltagaren kunna:

 

Kunskap och förståelse 

- analysera innebörd och kunskapsläge gällande omvårdnadsaspekter och kärnkompetenser inom thorax- och kärlkirurgisk verksamhet.

- förklara fysiologiska begrepp och deras betydelse för den thorax- och kärlkirurgiska patientens pre-, per- och postoperativa förlopp.

- förklara och motivera vanligt förekommande pre-per- och postoperativa monitorerings-, undersöknings- och behandlingsmetoder.

 

Färdighet och förmåga 

- utifrån den egna yrkesrollen värdera och applicera pre-per- och postoperativa omvårdnadsåtgärder för den thorax- och kärlkirurgiska patienten. 

- använda instrument för objektiv och subjektiv bedömning, som grund för omvårdnadsåtgärder

- värdera lämpliga åtgärder inom medicin och omvårdnad för att förebygga och behandla komplikationer hos den thorax- och kärlkirurgiska patienten

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

- analysera och kritiskt granska kunskap för att förstå patientens situation och skapa förutsättningar för personcentrerad vård och lika villkor. 

-analysera och värdera omvårdnadsåtgärder i det thoraxkärl-kirurgiska vårdförloppet

-motivera pedagogiska insatser för att öka egenvårdskapaciteten hos patienter och närstående i det pre- per- och postoperativa skedet. 

Kursinnehåll

I kursen behandlas thorax- och kärlkirurgisk omvårdnad, inkluderande hjärt-, kärl- och lungkirurgi samt olika faser av det pre, per- postoperativa förloppet. Vidare ingår i kursen psykologiska och fysiologiska faktorer inför kirurgiska ingrepp samt farmakologisk och icke-farmakologisk behandlingsåtgärd. Kursinnehållet kan preciseras enligt följande:

 

 • sjuksköterskans kärnkompetenser (personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, säker vård, förbättringskunskap, informatik).
 • pre-, per- och postoperativt thorax- och kärlkirurgiskt förlopp
 • komplikationer i thorax- och kärlkirurgiskt förlopp
 • bedömningsinstrument
 • hemodynamik
 • respirationsfysiologi
 • organsvikt
 • hjärtassister
 • farmakologisk, icke- farmakologisk behandling
 • stöd för ökad egenvårdskapacitet (egenvård och familjestöd)

Undervisnings- och arbetsformer

Inom Medicinska fakulteten utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet grunden i undervisningen. Deltagaren tar eget ansvar för sitt lärande genom ett aktivt och bearbetande förhållningssätt till studieuppgifterna. Arbetsformerna utmanar deltagarna att självständigt formulera frågor för lärande, att söka kunskap och att i dialog med andra, bedöma och utvärdera uppnådd kunskap. Deltagaren arbetar tillsammans i grupper utifrån verklighetsanknutna situationer för att utveckla det egna lärandet, bidra till andras lärande och för att träna samarbete. Lärarens roll är att stödja deltagaren i detta arbetssätt. 

 

Arbetsformer i denna kurs är föreläsningar, basgrupp, seminarier och färdighetsträning.

Examination

Kursen examineras genom en individuell skriftlig rapport med muntlig presentation.

För godkänt på kursen krävs dessutom aktivt deltagande i seminarier och basgruppsarbete.

Examinationer är begränsade till två gånger (ett ordinarie tillfälle samt en omexamination).

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Information om anmälan till och tidpunkt för examinationen lämnas vid kursintroduktionen och framgår skriftligt av studiehandledningen. 

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skär och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål. 

Den som med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid examination eller när en studieprestation annars ska bedömas kan underkännas på densamma.

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Kurslitteratur

En förteckning över rekommenderad litteratur kommer att tillhandahållas av kursledningen före kursstart. 

Övrig information

Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och återkopplar till deltagare, uppdragsgivare och övriga intressenter. 

 Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. 

 Om det finns synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

 Uppdragsutbildning är en utbildningsform som styrs av förordningen om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor (SFS 2002:760). 

Institution

Institutionen för hälsa, medicin och vård
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
BAS1 Basgrupp 4 hp U, G
SEM1 Artikelanalys seminarium 1 hp U, G
EXAM Individuell examination och seminarium 2.5 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.