Avancerad immunologi, 7.5 hp

Advanced Immunology, 7.5 credits

8FA221

Huvudområde

Medicinsk biologi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Maria Jenmalm

Kursansvarig

Johanna Raffetseder

Studierektor eller motsvarande

Jordi Altimiras

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) HT 2020 202045-202102 Engelska Linköping

Huvudområde

Medicinsk biologi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Förkunskapskrav

  • Kandidatexamen 180 hp inom huvudområde med relevans för studier inom medicinsk biologi. Detta kan innebära tidigare studier vid medicinsk, naturvetenskaplig, teknisk, odontologisk eller veterinärmedicinsk fakultet omfattande minst 90 högskolepoäng inom ämnen som biokemi, cellbiologi, molekylärbiologi, genetik, genteknik, mikrobiologi, immunologi, fysiologi, histologi, anatomi, patologi eller liknande.
  • Godkänd engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.
    Undantag för svenska.

Lärandemål

INLEDNING
Kursens mål är att studenten ska få fördjupad kunskap inom cellulär och molekylär immunbiologi och medicinsk immunologi. Särskilt fokus läggs på regleringen av immunsystemet och på hur defekter i regleringen kan leda till sjukdom.


LÄRANDEMÅL
Vid genomgången kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
-Sammanfatta och identifiera problem inom aktuell forskning inom området cellulär och molekylär immunologi
-Förstå hur immunsystemet normalt regleras och hur avvikelser i regleringen kan leda till immunologiska och inflammatoriska sjukdomar
-Förstå principer för immunmodulerande behandling och immunsystemets roll vid tumörutveckling

Färdighet och förmåga
-Planera och genomföra ett givet laborativt experiment för att undersöka immunsvar in vitro samt utvärdera och tolka data från detta

Värderingsförmåga och förhållningssätt
-Sammanfatta, presentera och värdera aktuell forskning inom immunologi för att kunna värdera nya hypoteser inom området

Kursinnehåll

-Allmän immunbiologi
-Immungenetik
-Immunpatologi
-Immunologiska metoder, särskilt mätningar av cytokiner och kemokiner med multiple bead array och ELISA
-Reglering av immunsystemet och homeostas
-Immunologiska sjukdomar: autoimmunitet, allergi, inflammation, infektioner och immunologiska aspekter på cancer
-Immunterapi

Undervisnings- och arbetsformer

Masterprogrammet i experimentell och medicinsk biovetenskap vid Linköpings universitet bedrivs med studentcentrerat lärande där Problembaserat Lärande (PBL) är en av de pedagogiska metoder som används. För att förbereda studenten för ett framtida yrkesliv är praktiskt, experimentellt arbete inom laboratorier en viktig del av utbildningsprogrammet i såväl kurser som individuella projekt.
I undervisningen på denna kurs utnyttjas föreläsningar, basgruppsarbete, seminarier och laborativt arbete.

Examination

Obligatoriska moment
Aktivt deltagande i obligatoriska moment är ett krav för att kunna bli godkänd på kursen och bedömning av dem sker kontinuerligt. I den här kursen är följande moment obligatoriska: Basgruppsarbete, laborationeroch seminarier.

Examination
Individuell skriftlig tentamen
Skriftlig laborationsrapport, genomförs i grupp med individuell bedömning.
Skriftlig rapport och muntlig presentation av litteraturstudie, genomförs i grupp med individuell bedömning.


Omfattning av omexamination
För omexamination gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till.

 

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Kurslitteratur

Litteratur-/resurslista fastställs senast två månader före kursstart av Programutskottet för utbildningarna i medicinsk biologi. Obligatorisk kurslitteratur finns ej.

Övrig information

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att funktionshinder, etnicitet, genus och ålder framhålls som relevanta variabler för analys och diskussion. Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna, programansvarig och vid behov till kvalitetskommittén om det rör generell utveckling och förbättring. Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom ett år, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället

Institution

Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
BAS1 Basgruppsarbete 1.5 hp U, G
EXAM Skriftlig tentamen 2.5 hp U, G, VG
LAB1 Laborationer 1.5 hp U, G
LIT1 Litteraturstudie 2 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.