Fysik och metodik inom magnetresonanstomografi, MRT, 7.5 hp

Physics and Methodology in Magnetic Resonance Tomography, MRT, 7.5 credits

8FA253

Huvudområde

Radiografi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Nils Dahlström, Mikael Forsgren

Kursansvarig

Mikael Forsgren

Studierektor eller motsvarande

Nils Dahlström

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) HT 2021 202145-202202 Svenska Linköping

Huvudområde

Radiografi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Särskild information

För att delta i kursen bör studenten ha anknytning till klinisk verksamhet med magnetresonanstomografi, i undantagsfall ordnas detta av kursledningen. Kursen är till stora delar nätbaserad. Obligatoriska moment på plats i Linköping är deltagande i introduktionsdagen samt en dag för seminarier.

Förkunskapskrav

  • 180 hp godkända varav 90 hp i ett huvudområde med relevans för medicinsk bildvetenskap
    eller
    äldre yrkesexamen (90-150 hp) som sjuksköterska, röntgensjuksköterska, laboratorieassistent, BMA eller sjukgymnast samt minst 5 års yrkeserfarenhet med relevans för medicinsk bildvetenskap
  • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
-Beskriva grunderna bakom magnetresonanstomografi (MRT) för att kunna avgöra det diagnostiska värdet för olika undersökningar
-Redogöra för hur kontrast uppstår i magnetresonansbilden (MR-bilden)
-Förklara hur en MR-bild rekonstrueras samt val av parametrar för en optimal bild
-Redogöra för säkerhetsåtgärder för patienter vid MR-undersökningar

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
-Bedöma hur olika metoder/pulssekvenser kan varieras för olika diagnoser
-Avgöra vilka fördelar och nackdelar olika metoder har för den enskilde patienten
-Avgöra vilken metod som kan användas för att undvika bildfel

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
-Visa insikt i vilka möjligheter och begränsningar det finns med olika MR-metoder
-Reflektera över och värdera metoder vid MR-diagnostik.

Kursinnehåll

Kursen innehåller fysikaliska moment för att förklara en MR-bilds innehåll och diagnostiska värde vilket belyses med bildmaterial från patientfall. Metodikdelen av kursen kommer att vara beskrivning, analys och värdering av medicinska bilder. Fysikdelen är ett verktyg för att kunna förklara och värdera de medicinska metoderna
-grundläggande MR-fysik
-kontrast i MR-bilden
-rekonstruktion av MR-bilden
-bildfel, artefakter
-kontrastmedel vid MR-undersökningar
-analys av patientfall
-patientsäkerhet vid MRT
-arbetsmiljö och säkerhet vid MR-kameror

Undervisnings- och arbetsformer

Inom Medicinska fakulteten utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet grunden i undervisningen. Studenten tar ett eget ansvar för sitt lärande genom ett aktivt och bearbetande förhållningssätt till lärandeuppgifterna. Arbetsformerna utmanar studenterna att självständigt formulera frågor för lärande, att söka kunskap och att i dialog med andra bedöma och utvärdera uppnådd kunskap. Studenter arbetar tillsammans i grupper utifrån verklighetsanknutna situationer för att utveckla det egna lärandet, bidra till medstudenters lärande och för att träna samarbete. Lärarens roll är att stödja studenter i detta arbetssätt. Utbildningarna är upplagda i ämnesintegrerade teman, i teoretiska och praktiska moment som varvas under hela utbildningen med interprofessionellt lärande, som innebär att studenter från flera professioner lär med, om och av varandra.

Arbetsformer i denna kurs är föreläsningar, basgruppsmöten, fältstudier och seminarier.

Examination

Kursen examineras med individuell skriftlig hemtentamen samt med individuell skriftlig rapport från fältstudier på MR-avdelning med efterföljande muntlig presentation.

Därutöver krävs aktivt deltagande i obligatoriska moment för att få godkänt på kursen. Obligatoriska moment är: datorlaboration, basgruppsmöten och seminarier.

Samtliga examinationsformer får skrivas ett obegränsat antal gånger av de studenter som inte uppnått godkänt resultat.

Datum för omexamination meddelas normalt senast vid det ordinarie provtillfället, härvid gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination.

Byte av examinator
Student som underkänts två gånger vid examination på kursen eller del av kursen har efter begäran rätt att få annan examinator vid förnyat examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar mot det.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till.

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Kurslitteratur

Litteraturlista fastställs senast två månader före kursstart av institutionsstyrelsen vid vid Institutionen för hälsa, medicin och vård. Obligatorisk kurslitteratur finns ej.

Övrig information

Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna, programansvarig/studierektor och vid behov till nämnden för utbildning på grund- och avancerad nivå om det rör generell utveckling och förbättring.

Kursen bedrivs på sådant sätt att kunskaper om kön, könsidentitet/uttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder uppmärksammas, synliggörs och kommuniceras i utbildningen.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom/ i anslutning till de två terminer som följer, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Institution

Institutionen för hälsa, medicin och vård
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SEMI Seminarier 0.5 hp U, G
BASG Basgruppsarbete 0.5 hp U, G
FÖDJ Fördjupningsarbete 3 hp U, G
HEMT Skriftlig hemtentamen 3 hp U, G
LABR Skriftlig laborationsrapport 0.5 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.