Att undervisa om våld mot barn i universitets- och högskolans utbildningar, 3 hp

Trainer course for university teachers on violence against children, 3 credits

8UA027

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Uppdragsutbildning

Examinator

Ann-Charlotte Münger

Kursansvarig

Ann-Charlotte Münger
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Kvartsfart, Dagtid) HT 2021 202135-202139 Svenska Linköping, US

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Förkunskapskrav

 • Högskoleexamen om minst 180hp.
 • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.

Lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs förväntas deltagare kunna:

 • Förklara och förstå olika perspektiv relaterade till våld mot barn.
 • Redogöra för inom området relevanta perspektiv, värderingar och attityder i relation till aktuell forskning och planeringen av en utbildningsinsats.

 

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs förväntas deltagare kunna:

 • Planera och genomföra utbildningsmoment som relaterar till våld mot barn.

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs förväntas deltagare kunna:

 • Reflektera över lagstiftning, etiska dilemman, barns rättigheter och barns bästa enligt barnkonventionen, i relation till barns våldsutsatthet.
 • Reflektera över vilka kunskaper och kunskapsformer studenter inom respektive universitets- och högskoleutbildning har behov av för att i sin yrkesutövning kunna förebygga, upptäcka och ha beredskap att agera mot våld mot barn.

Kursinnehåll

I kursen fördjupar sig deltagaren i kunskap i området våld mot barn och får färdigheter i att utbilda universitets- och högskolestudenter i området. Det huvudsakliga innehållet är:

 • Pedagogiska verktyg för utbildning och examination i området våld mot barn.
 • Våld i nära relationer med fokus på barn, epidemiologi, konsekvenser av våld mot barn, juridik och etik, barns rättigheter och myndighetssamverkan.
 • Diskussion och reflektioner kring attityder och värderingar inom området våld mot barn.
 • Tillgängliga resurser som kan användas i olika utbildningsinsatser.

Undervisnings- och arbetsformer

Inom Medicinska fakulteten utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet grunden i undervisningen. Kursdeltagaren tar ett eget ansvar för sitt lärande genom ett aktivt och bearbetande förhållningssätt till lärandeuppgifterna. Lärarens roll är att stödja deltagarna i detta arbetssätt. Undervisnings- och arbetsformer i denna kurs är: föreläsningar, seminarier och färdighetsträning.

Examination

Examinationen utgörs av en individuell, skriftlig inlämningsuppgift som lämnas in individuellt. Därutöver krävs aktivt deltagande i obligatoriska moment. De obligatoriska momenten i kursen är föreläsningar, seminarier och färdighetsträning. Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Examinationer är begränsade till 2 gånger (ett ordinarie tillfälle samt en omexamination).

Datum för omexamination meddelas normalt senast vid det ordinarie provtillfället, härvid gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination.

Anmälan till examination/tentamen:

Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till.

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Kurslitteratur

Litteraturlista fastställs senast två månader före kursstart av institutionsstyrelsen vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV). Obligatorisk kurslitteratur finns ej.

Övrig information

Kursen ges med anledning av examensmålet om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer i högskoleförordningen. Kursen vänder sig till den som har ansvar för, planerar eller kommer att genomföra utbildningsmoment inom ramen för detta examensmål på en av de aktuella universitets- eller högskoleutbildningarna.

Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen.

Kursen bedrivs på sådant sätt att kunskaper om kön, könsidentitet/uttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder uppmärksammas, synliggörs och kommuniceras i utbildningen.

Institution

Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXAM Skriftlig examination 1.5 hp U, G
OBLG Obligatoriskt moment 1.5 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.