Traumafokuserad kognitiv beteendeterapi (TF-KBT), 7.5 hp

Trauma-focused cognitive behavioral therapy (TF- CBT), 7.5 credits

8UA029

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Uppdragsutbildning
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Kvartsfart, Dagtid) VT 2021 202115-202202 Svenska Ortsoberoende

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Särskild information

Deltagarna förutsätts arbeta inom verksamhet som bedriver barnpsykiatrisk vård och under utbildningen arbeta med behandling av barn och ungdomar med symtom på PTSD.

Om du blir antagen till kursen måste webbutbildningen TF-CBT WEB 2.0 vara avklarad innan kursstart: http//tfcbt2.musc.edu

Förkunskapskrav

 • Psykologexamen 
  Eller
  Läkarexamen
  Socionomexamen
  Annan motsvarande examen om minst 180 hp

För sökande med läkarexamen, socionomexamen eller annan motsvarande examen krävs även grundläggande utbildning i psykoterapi (Steg 1) med speciell inriktning mot beteendeterapi/ kognitiv terapi/ kognitiv beteendeterapi, eller på annat sätt har inhämtat motsvarande kunskaper

 • Minst ett års erfarenhet av behandlingsarbete med barn och familjerpå minst 50 %

Lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • Redogöra för TF-KBT-modellens olika komponenter och hur de olika behandlingskomponenterna används.

 

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • Bedöma symtom på PTSD hos barn och ungdomar,
 • sammanställa en individualiserad behandlingsplan för patienten och samt i en dialog med barnet och vårdnadshavare kunna förklara och planera behandlingen,
 • avgöra om behandling med TF-KBT är motiverad,
 • självständigt bedriva TF-KBT-behandling och
 • Värdera behandlingsutfall och utifrån dessa föreslå eventuella åtgärder.  

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • Reflektera över de tre parallella behandlingsprocesserna (barn, vårdnadshavare och familj) i en TF-KBT-behandling samt integrera dessa i terapiprocessen.

Kursinnehåll

TF-KBT:

 • Genomgång och kunskap om de olika delarna i TF-KBT
 • Praktisk kunskap i att användamodellen i behandling av barn och vårdnadshavare. 

 

Grundläggande kunskap om misshandel av barn:

 • Förekomst av våld, sexuella övergrepp ochannan utsatthet samtandra potentiellt traumatiserande händelser.

 

Grundläggande psykotraumatologi:

 • Risker för psykisk ohälsa vid exponering för olika potentiellt traumatiserande händelser
 • Förekomst av posttraumatiskt stressyndrom och komplext posttraumatiskt stressyndrom i ett befolkningsperspektiv
 • Riskfaktorer och motståndskraftfaktorer
 • Neurobiologi och belastningseffekter på den växandehjärnan i sambandmed posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)
 • Aktuell forskning
 • Normerade bedömningsinstrument, diagnostik och skapande av möjlig behandlingsstruktur

Undervisnings- och arbetsformer

Inom Medicinska fakulteten utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet grunden i undervisningen. Studenten tar ett eget ansvar för sitt lärandegenom ett aktivt och bearbetande förhållningssätt till lärandeuppgifterna. Lärarens roll är att stödja studenter i detta arbetssätt. 

 

Undervisnings- och arbetsformer i denna kurs är föreläsningar och seminarier samt handledning. Hela eller delar av undervisningen kan komma att ske online. 

Examination

Examinationen utgörs av en skriftlig tentamen gällande de teoretiska delarna. Handledning på eget patientarbete examineras genom en individuell inlämningsuppgift. Obligatorisk närvaro vid föreläsningar och aktivt deltagande vid seminarier och handledning krävs för godkänd kurs.  

 

Examinationer är begränsade till 2 gånger (ett ordinarie tillfälle samt en omexamination). Datum för omexamination meddelas normalt senast vid det ordinarie provtillfället, härvid gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination.

 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

 

Anmälan till examination/tentamen

Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till.

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Kurslitteratur

Litteraturlista fastställs senast två månader före kursstart av kursledning och examinator. Obligatorisk kurslitteratur finns ej.

Övrig information

Kursen bedrivs på sådant sätt att kunskaper om kön, könsidentitet/uttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder uppmärksammas, synliggörs och kommuniceras i utbildningen.

 

Uppdragsutbildning är en utbildningsform som styrs av förordningen om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor (SFS 2002:760).

Institution

Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SKIA Skriftligt individuellt arbete 2.5 hp U, G
HAPA Handledning/Patientärende/Behandlingsrapport 5 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.