Lärande och stöd till lärande i grundutbildning - simulering och färdighetsträning, 1.5 hp

Learning and teaching in higher education - simulation and technical skills training, 1.5 credits

8UG017

Alla nedanstående kurstillfällen är inställda.

Huvudområde

Pedagogik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Uppdragsutbildning
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF Obs!
Fristående kurs (, ) VT 2020 202004-202023 Svenska Linköping INSTÄLLD

Huvudområde

Pedagogik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Förkunskapskrav

Examen från grundläggande högskoleutbildning och uppdrag som simuleringspedagog inom någon av utbildningarna vid Linköpings universitet. 

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs förväntas deltagaren kunna:

- förstå och tillämpa centrala begrepp och definitioner kopplade till medicinsk simulering och färdighetsträning,

- beskriva hur lärande i simulerade miljöer förhåller sig till pedagogisk teori,

- analysera lär- och grupp - processer i samband med simulering.

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs förväntas deltagaren kunna:

- ta ställning till användning av olika pedagogiska verktyg för att i deltagargruppen öka motivation, uppmuntra diskussion, återkoppla och utvärdera på effektivt sätt.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs förväntas deltagaren kunna:

- reflektera kring och kritiskt granska undervisning i simulerad miljö som stöd till lärande,

- reflektera kring etiska dilemman i olika handledningssituationer.

Kursinnehåll

Kursen är en introduktion till undervisning i medicinsk simulering och färdighetsträning inom vårdutbildningarna och läkarprogrammet där särskilt fokus läggs på lärprocesser, samt simuleringspedagogens funktion och roll.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen efterliknar det studiesätt som utmärker problembaserat lärande för att såväl teoretiskt som praktiskt kunna förstå, tillämpa och reflektera kring problembaserat lärande som pedagogisk modell i samband med undervisning i simulerad miljö.
Det innebär att olika arbets- och studieformer kommer att praktiseras inom kursens ram såsom basgruppsarbete, föreläsning, seminarium, egna studier och simulering.

 

Examination

Examination sker genom kontinuerlig bedömning av deltagarens aktiva deltagande i samtliga undervisningsmoment samt genom en avslutande muntlig examination i grupp med individuell bedömning. 

Omexamination
Examinationer är begränsade till 2 gånger (ett ordinarie tillfälle samt en omexamination). Datum för omexamination meddelas normalt senast vid det ordinarie provtillfället, härvid gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination.

Examination för studenter med funktionsnedsättning
Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Kurslitteratur

Kursgivaren kommer att tillhandahålla en förteckning över relevant litteratur före kursstart. Obligatorisk kurslitteratur finns ej.

Övrig information

Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna, programansvarig/studierektor och vid behov till nämnden för utbildning på grund- och avancerad nivå om det rör generell utveckling och förbättring.

Kursen bedrivs på sådant sätt att kunskaper om kön, könsidentitet/uttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder uppmärksammas, synliggörs och kommuniceras i utbildningen.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom/ i anslutning till de två terminer som följer, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Uppdragsutbildning är en utbildningsform som styrs av förordningen om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor (SFS 2002:760)

Institution

Institutionen för medicin och hälsa
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SEM1 Seminarium 1.5 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.