Flerspråkig utveckling och andraspråksinlärning, 7.5 hp

Multilingual development and second language acquisition, 7.5 credits

910G26

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Elisabeth Zetterholm

Kursansvarig

Elisabeth Zetterholm

Studierektor eller motsvarande

Ioanna Zengler

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) HT 2024 202434-202443 Svenska Ortsoberoende

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1F

Förkunskapskrav

 • Godkänd Svenska som andraspråk 15hp, varav 7,5hp grammatik i ett tvärvetenskapligt perspektiv

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • redogöra för teorier om andraspråksinlärning och flerspråkig utveckling
 • diskutera individuella faktorers såväl som modersmålets roll vid andraspråksutveckling
 • relatera inlärningsteorier till undervisning i det flerspråkiga klassrummet
 • diskutera skillnader mellan första- och andraspråksutveckling samt mellan barns och vuxnas andraspråksutveckling.

Kursinnehåll

I denna kurs studeras centrala teorier om andraspråkutveckling hos barn och vuxna som relateras till undervisning i det flerspråkiga klassrummet. Skillnader mellan första- och andraspråksutveckling samt mellan barns och vuxnas språkutveckling behandlas liksom påverkan av individuella faktorer. Lärares didaktiska överväganden samt modersmålets roll för andraspråkutvecklingen diskuteras.

Undervisnings- och arbetsformer

Skriftliga och muntliga uppgifter, seminarier, föreläsningar, gruppuppgifter och självständiga studier.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga och muntliga uppgifter, obligatoriska seminarier samt en skriftlig hemtentamen.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
 • Om undervisningsspråk är svenska/engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
STN1 Skriftlig tentamen: hemtentamen 4 hp U, G, VG
RAP1 Rapport: skriftlig redovisning 1.5 hp U, G
SEM1 Seminarium 0.5 hp U, G
SEM2 Seminarium 0.5 hp U, G
SEM3 Seminarium 0.5 hp U, G
SEM4 Seminarium 0.5 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.