Vuxenpedagogik, grundkurs, 15 hp

Adult Education, basic course, 15 credits

911G13

Huvudområde

Pedagogik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Helena Colliander

Kursansvarig

Martin Lundberg

Studierektor eller motsvarande

Sofia Nyström

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) HT 2024 202434-202503 Svenska Linköping, Valla

Huvudområde

Pedagogik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna: 

  • Beskriva vuxenutbildning och livslångt lärande i relation till övergripande samhälleliga förändringar
  • Resonera kring förutsättningar som hindrar och möjliggör deltagande och lärande i vuxenstudier
  • Resonera översiktligt kring olika perspektiv på kunskap och lärande i relation till utbildning för vuxna

Kursinnehåll

Kursen består av tre delar.
Livslångt lärande och vuxenutbildning i förändring - i denna del behandlas vuxnas lärande och livslångt lärande som policyområden samt vuxenutbildningens förändring över tid. Vidare problematiseras olika sammanhang för vuxnas lärande

Lärande i vuxenlivet - i denna del behandlas den vuxne studerande och dennes förutsättningar för livslångt lärande och deltagande i vuxenstudier. Inom kursen problematiseras betydelsen av den vuxnes vardagsliv, tidigare erfarenheter av studier, etnicitet, genus och funktionshinder för studier.

Perspektiv på kunskap, lärande och bildning – i denna del problematiseras olika perspektiv på kunskap, lärande och bildning kopplat till olika sammanhang för vuxnas lärande.

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningar varvas med seminarier och reflektion. Kursens innehåll bearbetas med varierade individuella och kollektiva arbetsformer.

Examination

Kursen examineras genom deltagande i seminarium, gruppuppgift samt individuell skriftlig hemtentamen.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tvågradig skala, äldre version, U, G

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

  • Om undervisningsspråk är svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
  • Om undervisningsspråk är svenska/engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
  • Om undervisningsspråk är engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
STN1 Individuell, skriftlig hemtentamen 7.5 hp U, G
OBL1 Deltagande i seminarium och inlämningar av seminarieunderlag 3 hp U, G
SRE1 Genomförande av gruppresentation och enskild skriftlig refle 4.5 hp U, G

Böcker

Fejes, Andreas, Muhrman, Karolina, Nyström, Sofia, (2020) Om vuxenutbildning och vuxnas studier : en grundbok. Upplaga 1 Lund : Studentlitteratur, [2020]

ISBN: 9789144133294

Larsson, Staffan, (2013) Vuxendidaktik : fjorton tankelinjer i forskningen om vuxnas lärande. 1. utg. Stockholm : Natur & kultur, 2013

ISBN: 9789127120006

Artiklar

Bjursell, C., Tre perspektiv på livslångt lärande. Encell rapport 1:2020 2020

Finns på Lisam.

http://hj.divaportal. org/smash/get/diva2:1389452/FULLTEXT01.pdf

Boeren. E., Gender differences in formal, non-formal and informal adult learning, Studies in Continuing Education, 33(3), s. 333-346. 2010

Finns på Lisam.

Cincinnato, S., De Wever, B., Van Keer, H., & Valcke, M., The influence of social background on participation in adult education: Applying the cultural capital framework. Adult Education Quarterly, 66(2), 143-168 2016

Finns på Lisam.

Colliander, H., Nordmark, S, Dahlstedt, M. & Fejes, A., Komvux i svenska för invandrare: möjliggörande eller begränsande för social inkludering? Centrum för kommunstrategiska studier 2022

Finns på Lisam.

Eriksson, L., Folkhögskolan i en globaliserad värld, Utbildning & Demokrati 11(2), s. 53-68. 2002

Finns på Lisam.

Fejes, A., Vad står begreppet livslångt lärande för? Hur ser den internationella diskussionen ut? s. 6-12. I Seminarium för livslångt lärande. Utbildningutskottet. 2019

Finns på Lisam.

https://data.riksdagen.se/fil/092CF544-1C7F-44F6-8C30-C99BCD940246

Flynn, S., Brown, J. Johnson, A. & Rodger, S., Barriers to Education for the Marginalized Adult Learner, Alberta Journal of the Educational Research 57(1), 43-58. 2011

Finns på Lisam.

Gustavsson, B., Vad är kunskap?: en diskussion om praktisk och teoretisk kunskap. Stockholm: Statens skolverk. (VALBAR) 2002

Finns på Lisam.

Hugo, M., Hedegaard, J., Folkhögskolans stödjande roll vid psykisk ohälsa: Ett deltagarperspektiv. Jönköping: Högskolan för lärande och kommunikation 2022

Finns på Lisam.

Hägerström, J., Genus, etnicitet och klass – inte det ena utan de andra, I Hägerström, J., Petersson, A., Plantin, H. och Yebibo, B. I Mångkulturalism i teori och praktik, s. 7-24. 2002

Finns på Lisam.

Merriam, S. B., Adult learning theory: Evolution and future directions. In Contemporary theories of learning (pp. 83-96). Routledge. 2018

Finns på Lisam.

Nilholm, C., Perspektiv på specialpedagogik. Lund: Studentlitteratur. s. 20-23. 2007

Finns på Lisam.

Ostrouch-Kaminska1, J. & Vieira, C. C., Gender Sensitive Adult Education: Critical Perspective, Revista Portuguesa de Pedagogia 50-51, s. 39-55. 2016

Finns på Lisam.

Paldanius, S., Att delta eller att inte delta, är det frågan. Larsson, S., & Olsson, L.-E. (2006). Om vuxnas studier. Lund: Studentlitteratur. 2006

Finns på Lisam.

Övrigt

Det kan eventuellt tillkomma någon ytterligare kortare text som går att komma åt via nätet eller delas ut vid träffarna.
Sjöström, J. & Tyson, R. (2022). Didaktik för lärande och bildning. Liber
Valbar litteratur

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.