Internationell Mobilitet, 3 hp

International Mobility, 3 credits

911G52

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Per-Olof Hansson

Kursansvarig

Per-Olof Hansson

Studierektor eller motsvarande

Mariana S Gustafsson

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Kvartsfart, Dagtid) VT 2021 202120-202136 Svenska Linköping

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Förkunskapskrav

Antagen till Förskollärar-, Grundlärar- Ämneslärar,- eller Yrkeslärarprogrammet, eller motsvarande samt vara nominerad till utlandsstudier vid LiU. 

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
- identifiera risker och designa ett eget riskanalysdokument för utlandsvistelsen

Färdighet och förmåga
- visa förmåga att använda sig av IKT-stöd i den egna läroprocessen

Värderingsförmåga och förhållningsätt
- reflektera över människors olika livsvillkor i en globaliserad värld i relation till intersektionalitet, rättigheter och hållbar utveckling
- reflektera över kulturmöten i relation till etiska och intersektionellt perspektiv
- beskriva och reflektera kring den egna läroprocessen och det egna förhållningssättet

Kursinnehåll

Kursen vänder sig till studenter som genomför VFU (verksamhetsförlagd utbildning) utanför Sverige i syfte att inhämta kunskap och förståelse för hur utbildning kan organiseras, planeras, genomföras och utvärderas i ett annat land. Kursen tar upp människors livsvillkor och kulturmöten i en globaliserad värld i relation till plikt- och konsekvensetiska perspektiv. Kursen behandlar ansvar, risker och säkerhetsaspekter vid vistelse i en främmande miljö inklusive design av ett eget riskanalysdokument. Vidare nyanseras de personliga erfarenheterna, reflektion av det egna förhållningssättet och den egna läroprocessen.  

Undervisnings- och arbetsformer

På kursen ges seminarier som ger möjlighet till diskussion och fördjupning av kursens innehåll. Studenten förväntas vara väl förberedd inför seminarierna. Användning av IKT är ett centralt stöd för studentens lärande under hela kursen. Moment som innebär examination är obligatoriska.

Examination

Kursen examineras med muntlig redovisning och skriftligt underlag i form av en portfolio i slutet av kursen.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

  • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska. 
  • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
  • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
MRE2 Muntlig redovisning med skriftligt underlag: portfolio 3 hp U, G

Böcker

Collste, Göran, (2016) Ethics and Communication : Global Perspectives London: Rowman & Littlefield.

ISBN: 9781783485970

Landin, S., (2016) Blir världen bättre?

E-bok. 

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.