Folkhögskolan som särskild utbildningsform och didaktisk verkstad, 7.5 hp

The Folk High School: Institutional Characteristics and Pedagogical Practices, 7.5 credits

912G32

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Uppdragsutbildning

Examinator

Jonas Forsmark

Kursansvarig

Jonas Forsmark

Studierektor eller motsvarande

Sofia Nyström
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Kvartsfart, Blandad undervisningstid) VT 2023 202323-202406 Svenska Ortsoberoende

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • diskutera folkhögskolans framväxt, organisation, uppdrag och mål
  • genomföra, reflektera och värdera sin egen undervisningspraktik
  • identifiera och kritiskt granska folkhögskolans utmaningar i relation till aktuell folkbildningsforskning
  • beskriva och reflektera över innehåll och form i folkhögskolans undervisning i förhållande till folkbildningens grundläggande idéer och värden.

Kursinnehåll

I kursen introduceras folkhögskolan som särskild utbildningsform. För folkhögskolan centrala dokument som exempelvis förordningen om statsbidrag till folkbildning kommer att behandlas, tillsammans med aktuella idédokument och exempel på folkbildningsforskning. Deltagaren genomför en kortare fältstudie för att få ett vidgat perspektiv på utbildningsformen och folkhögskollärarens arbete. Därutöver behandlar kursen undervisning på folkhögskola utifrån didaktikens centrala frågeställningar. Deltagaren får identifiera och reflektera över det egna undervisningsämnets innehåll och karaktär, samt öva sig på att organisera undervisning. Kursdeltagaren får reflektera över undervisningen med särskild fokus på folkbildningens idéer och grundläggande värden till exempel vad gäller demokrati. 

Undervisnings- och arbetsformer

I kursen förkommer föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, grupparbeten samt korta fältstudier. 

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarier, aktivt deltagande i övningslektioner i grupp, genom individuella skriftliga redovisningar, samt inspelning och reflektion av egen undervisning. 

Kursdeltagare, vars examination underkänts, kan inom ramen för avtalsperioden, och om examinator så bedömer, komplettera.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Övrig information

Uppdragsutbildning är en utbildningsform som styrs av förordningen om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor (SFS 2002:760).

Planering och genomförande av kursen ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SRE2 Skriftlig redovisning utbildningsformens utmaningar 2.5 hp U, G
GRE4 Övningslektion i grupp med muntlig reflektion 2 hp U, G
OBL3 Aktivt deltagande i seminarier om undervisning och inlämning av seminarieunderlag 3 hp U, G
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.