Folkhögskolan som särskild utbildningsform och didaktisk verkstad, del 2, 7.5 hp

The Folk high school: Institutional characteristics and pedagogical practices, part 2, 7.5 credits

912G34

Huvudområde

Pedagogiskt arbete

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Uppdragsutbildning

Studierektor eller motsvarande

Sofia Nyström
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Kvartsfart, Dagtid) HT 2022 202239-202309 Svenska Ortsoberoende

Huvudområde

Pedagogiskt arbete

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Förkunskapskrav

  • Godkänd ”Folkhögskolan som särskild utbildningsform och didaktisk verkstad del 1”, 7,5 hp

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna

  • applicera forskning med relevans för folkbildning och dess betydelse för yrkesutövningen
  • identifiera sina egna utvecklingsbehov
  • i ämnesövergripande grupper planera, genomföra och utvärdera tematisk undervisning i relation till det vidare folkbildningsuppdraget, egna ideal och undervisningens omständigheter
  • genomföra och reflektera över de former för bedömning av deltagares kunskaper som förekommer inom folkhögskolan
  • identifiera och analysera folkhögskolans utmaningar i relation till folkbildningsforskning.

Kursinnehåll

Kursen behandlar undervisning i folkhögskolan tillsammans med didaktikens centrala frågeställningar. Kursen behandlar folkhögskollärarens yrkesutövning, t.ex. folkhögskolans former för bedömning, yrkesetik och hantering av motsättningar. I kursen finns även ett särskild fokus på folkbildningens idéer och grundläggande värden vad gäller demokrati, jämlikhet, mångfald och hållbar utveckling. Kursen behandlar även normkritiska perspektiv på undervisning.

Undervisnings- och arbetsformer

I kursen förekommer föreläsningar, litteraturstudier, seminarier och grupparbete.

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarier, aktivt deltagande i grupparbeten, samt genom två individuella skriftliga redovisningar. Kursdeltagare, vars examination underkänts, kan inom ramen för avtalsperioden, och om examinator så bedömer, komplettera.

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Övrig information

Uppdragsutbildning är en utbildningsform som styrs av förordningen om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor (SFS 2002:760)

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
GRE1 Tematisk övningslektion 2 hp U, G
SEM1 Inspelad lektion med muntlig analys 1.5 hp U, G
OBL1 Litteraturseminarium om bedömning 1 hp U, G
SRE1 Skriftlig analys av en utmaning i folkhögskolan inklusive seminariebehandling 3 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.