International Course in Drama Communication A, 15 hp

International Course in Drama Communication A, 15 credits

918G33

Kursen är nedlagd. Gavs sista gången HT 2023. Ersätts av 918G34.

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Linda Kernell

Kursansvarig

Linda Kernell

Studierektor eller motsvarande

Birgitta Plymoth

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja

Kontaktinformation

Jennie Wallin, Study Counselor

Jennie Wallin, Study Counselor

Linda Kernell, Course Co-ordinator

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) VT 2023 202304-202323 Engelska Linköping, Valla
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) VT 2023 202304-202323 Engelska Linköping, Valla

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Förkunskapskrav

 • Godkända 60hp
  samt
 • Engelska 6 
  (Undantag för svenska)

Lärandemål

Efter avklarad kurs skall den studerande kunna
− relatera teorier i icke−verbala uttryckssätt till praktiska erfarenheter och beskriva möjliga tillämpningar av kunskapen i vardagssammanhang,
− redogöra för hur status och revir inverkar på den interpersonella kommunikationen,
− iscensätta och analysera kommunikativt problematiska situationer och genom att använda kunskaper i mellanmänsklig kommunikation finna handlingsalternativ,
− genom dramakommunikativa metoder använda sagan och myten som kunskapskälla

Kursinnehåll

Kursen innehåller grundläggande teori och praktik i dramakommunikation. I kursen ingår undervisningstillfällen där vi provar och tränar gruppbildande övningar, improvisation, övningar i kroppsspråk och status, verbalt kommunikativa övningar, att använda saga och myt som inspirationskälla, ledarskap samt gestaltning på scen. Denna kurs har ett tydligt kommunikativt innehåll, med fokus på mellanmänskliga relationer.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen har ett inlevelseorienterat arbetssätt för att kunna erövra djupare kunskaper i kursens samtliga moment. Studierna fokuseras på ett upplevelseorienterat skapande och reflekterande arbete i lärarledda och icke−lärarledda arbetsformer. Lektionerna präglas av praktiskt arbete och reflektion kring detta. Lärarledda teorigenomgångar är ett inslag, men till stor del inhämtar studenten teoretisk kunskap individuellt och i grupp. Av den studerande krävs förberedelser inför och deltagande i lektioner och grupparbeten, litteraturseminarier och examinationer. Undervisningsspråk: Engelska.

Examination

Studenten examineras under kursens gång, och formerna är sceniska, muntliga och skriftliga. Obligatoriska moment under kursen är examinationstillfällena och då studenten examineras fortlöpande är hög närvaro av största vikt.

Kursen examineras utifrån lärandemålen genom olika provkoder, varav två av dessa graderas utifrån en tvågradig betygsskala med underkänt eller godkänt och de två andra provkoderna examineras utifrån ECTS betyg: A-F. För att få ett kursbetyg måste alla examinerande moment vara minst godkända och då kursbetyget sätts utifrån en ECTS betygsskala vägs betygen samman.

Studenter som inte har nått godkänt på den ordinarie examinationsuppgiften blir erbjuden fyra nya möjligheter enligt denna kursplan, varav en blir schemalagd kort efter det ordinarie examinationsdatumet.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Kursen reviderad 2019-09-10; Dnr LiU-2019-02897

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
GRE3 Presentation av scenisk framställning 3.5 hp EC
GRE2 Presentation av muntlig och scenisk framställning 4 hp U, G
POR4 Portfölj med individuell skriftlig uppgift 4 hp EC
POR3 Portfölj med individuell skriftlig uppgift 3.5 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.