Trä- och metallslöjd (31-37.5hp), 7.5 hp

Wood and Metal Craft (31-37.5 credits), 7.5 credits

919G54

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Anders Narbrink

Kursansvarig

Anders Narbrink

Studierektor eller motsvarande

Anders Narbrink

Kontaktinformation

Anders Narbrink, kursansvarig lärare

Carina Skoog, administratör

Jennie Wallin, studievägledare

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Kvartsfart, Dagtid) HT 2024 202434-202503 Svenska Linköping, Valla

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1F

Förkunskapskrav

 • 15 hp godkända inom trä- och metallslöjd, 1-30 hp varav momentet Planering i trä- och metallslöjd ska ingå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • planera ett avgränsat arbetsområde i trä- och metallslöjd utifrån gällande styrdokument och ämnesdidaktiska teorier och modeller
 • genomföra och leda planerad undervisning i trä- och metallslöjd och anpassa undervisningen till rådande förutsättningar och till elevernas behov
 • utvärdera och följa upp planerad och genomförd undervisning i trä- och metallslöjd och reflektera över elevernas lärande
 • diskutera dokumentation och bedömning av elevers kunskap och lärande i trä- och metallslöjd med handledaren
 • agera ansvarsfullt utifrån skolans värdegrund
 • ta initiativ i den pedagogiska verksamheten
 • visa självinsikt och lyhördhet för konstruktiv kritik.

Kursinnehåll

Den studerande genomför verksamhetsförlagd utbildning med praktisk tillämpning av olika lärarförmågor: övning på att planera, organisera och genomföra undervisning av ett avgränsat arbetsområde i trä- och metallslöjd och därvid anpassa undervisningen till elevernas ålder och förutsättningar. I utvärderingen av planeringen och undervisningen reflekterar den studerande tillsammans med handledaren över sin egen undervisning i relation till teorier och metoder inom didaktisk forskning inom undervisning och lärande i trä- och metallslöjd, slöjdundervisningens sociala dimensioner, elever med särskilda behov i slöjd samt arbetsformer och laborativa/tekniska hjälpmedel. Den studerande övar sig i lärarrollen att samarbeta och interagera med hänsyn taget till aspekter som jämlikhet och jämställdhet.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av verksamhetsförlagd utbildning och seminarier samt självstudier.

Examination

Kursen examineras individuellt genom uppvisande av tillämpade didaktiska och sociala lärarförmågor samt muntlig och visuell presentation. 

För VG på hel kurs krävs VG på samtliga VG-grundande provkoder.

Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

En student kan komma att få avbryta den verksamhetsförlagda utbildningen i förtid och bli underkänd om det finns en påtaglig risk för att studenten på grund av grov oskicklighet riskerar att skada en person i verksamheten, t.ex. elev, patient eller motsvarande. Studenten får inte delta i den verksamhetsförlagda utbildningen på nytt innan examinator har kontrollerat och godkänt att studenten har de kunskaper och färdigheter som krävs för att inte riskera att skada en annan person. En student har rätt till maximalt två sådana kontrolltillfällen.

Den verksamhetsförlagda utbildningen förutsätter en arbetsinsats motsvarande ca 40 timmar per vecka för en heltidsstuderande. Under förutsättning att det finns tillräckligt underlag för bedömning av studentens prestationer under verksamhetsförlagd utbildning i relation till kursens mål får betyg sättas även om studenten har varit delvis frånvarande från den verksamhetsförlagda utbildningen eller avbrutit den i förtid.

För alla kurser oavsett betygsskala gäller följande:

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

För kurser med tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid satstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
 • Om undervisningsspråk är svenska/engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TDLF Tillämpade didaktiska lärarförmågor 4.5 hp U, G, VG
TSLF Tillämpade sociala lärarförmågor 2 hp U, G
MRE1 Muntlig redovisning med visuell presentation 1 hp U, G, VG
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.