Engelska (1-27,5 hp), 27.5 hp

English (1-27,5 cr), 27.5 credits

91EN11

Kursen är nedlagd. Gavs sista gången VT 2022. Ersätts av 91EN13.

Huvudområde

Engelska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Lars Liljegren

Kursansvarig

Lars Liljegren

Studierektor eller motsvarande

Anna Watz
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång engelska, 270 hp (Ingång engelska) 2 (VT 2019) 201904-201923 Svenska Linköping, Valla O
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång matematik, 270 hp (Ingång matematik) 2 (VT 2019) 201904-201923 Svenska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång engelska, 300 hp (Ingång engelska) 2 (VT 2019) 201904-201923 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Engelska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå och områdesbehörighet 6c. Kursen förutsätter dessutom kurserna Kunskapsbedömning och betygssättning, 7.5 hp, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund, 7.5 hp, samt godkända kurser Allmändidaktik, 5 hp, Utveckling och lärande, 7,5 hp, Utbildningsvetenskaplig kärna 2: Verksamhetsförlagd utbildning, 1,5 hp, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- på engelska uttrycka sig språkligt korrekt med hänsyn tagen till grammatiska strukturer
och ett grundläggande formellt och akademiskt engelskt ordförråd
- språkligt korrekt hantera kontrastiva skillnader mellan engelska och andra språk
- behärska grundläggande grammatisk terminologi
- definiera och exemplifiera grundläggande lingvistiska begrepp
- demonstrera grundläggande förståelse för lingvistiska metoder
- uttala engelska ljud på ett korrekt sätt enligt företrädesvis amerikanska eller brittiska uttalsnormer
- demonstrera grundläggande kunskaper om och förståelse för samhällsstruktur och vardagsliv i Förenta staterna och Storbritannien
- på engelska, med utgångspunkt i grundläggande litteraturvetenskaplig metod, diskutera litterära texter som även belyser samhällsstruktur och vardagsliv i Förenta staterna och Storbritannien, samt göra jämförelser med svensk kultur och svenskt samhälle
- på engelska diskutera brittisk och amerikansk kultur utifrån aktuella tidningsartiklar och annan sakprosa
- behärska formaliahantering i användandet av källtexter i uppsatsskrivning där även källkritiska och forskningsetiska ställningstaganden ingår
- analysera konsekvenserna av skolans styrdokument för Engelska i gymnasieskolan
- relatera olika teorier om och perspektiv på kunskap och lärande till olika delar av engelskundervisningen i gymnasieskolan

Kursinnehåll

Kursens olika delmoment ska inte ses som isolerade moment utan som olika delar av en helhet, där didaktiken och ämnesstudierna integreras.

Lärarkompetens
Den studerande tillägnar sig aktuell forskning och teorier inom ramen för språkdidaktik och lär sig hur dessa teorier kan omsättas i praktiken i klassrumssituationen. Härigenom skaffar sig den studerande verktyg för bearbetning och analys av texter som berör didaktisk forskning och teori inom språkundervisning.

Språklig och kommunikativ kompetens
Den studerande tillägnar sig grundläggande grammatisk terminologi samt analyserar språk med hjälp av lingvistiska metoder och begrepp samt övar sina språkliga färdigheter inom delmomenten uttal, muntlig kommunikation, engelsk grammatik med tillämpningsövningar och uppsatsskrivning.
Den studerande analyserar sakprosa från kurslitteratur, Internetkällor och tidningstext inom valda områden med fokus på nutida amerikanskt och brittiskt samhällsliv samt analyserar litterära verk som belyser det amerikanska och brittiska samhället.

Vetenskaplig förmåga
Den studerande övar sig i hur vetenskaplig produktion går till genom analytiska studier av akademiska uppsatser

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, lektioner och övningar samt självständiga studier.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig hemtentamen, skriftlig salstentamen, muntlig tentamen samt muntlig och skriftlig redovisning.

 

PROVKODER:

ESS2 Essä: Litterär uppsats Written English Essay Högskolepoäng: 1.0

MN11 Muntlig tentamen Pronunciation Högskolepoäng: 1.0

MRE1 Muntlig redovisning Oral Proficiency in Cultural Högskolepoäng: 1.0

Studies

MTN6 Muntlig tentamen American Cultural Studies Högskolepoäng: 2.5

MTN7 Muntlig tentamen British Cultural Studies Högskolepoäng: 3.0

OBL1 Obligatorisk aktiv närvaro på Didactics Seminars Högskolepoäng: 2.0

STN1 Skriftlig tentamen: Salstentamen English Grammar Högskolepoäng: 3.0

STN2 Skriftlig tentamen: Salstentamen Written English Högskolepoäng: 4.0

STN3 Skriftlig tentamen: Salstentamen Language Studies Högskolepoäng: 3.0

STN4 Skriftlig tentamen: Hemtentamen Academic Writing Högskolepoäng: 0.5

STN6 Skriftlig tentamen: General Grammar Högskolepoäng: 1.0

STN7 Literature 1: Skriftlig tentamen, hemtentamen Högskolepoäng: 3.0

STN8 Literature 2: Skriftlig tentamen, hemtentamen Högskolepoäng: 2.5

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Böcker

Litteraturlista finns under Övriga dokument

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.