Historia (1-30 hp), 30 hp

History (1-30 Credits), 30 credits

91HI13

Huvudområde

Historia

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Lasse Kvarnström

Kursansvarig

Lasse Kvarnström

Studierektor eller motsvarande

Lasse Kvarnström
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång historia, 270 hp (Ingång historia) 2 (VT 2019) 201904-201923 Svenska Linköping, Valla O
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång historia, 300 hp (Ingång historia) 2 (VT 2019) 201904-201923 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Historia

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs områdesbehörighet 6c och Hi A. Kursen förutsätter dessutom Allmändidaktik, 5 hp, Utveckling och lärande, 10 hp, Kunskapsbedömning och betygssättning, 7.5 hp samt Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund, 7.5 hp, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

- använda översiktlig kunskap om väsentliga historiska sammanhang och historiens huvudlinjer, genom studium av politiska, kulturella, ekonomiska och sociala tillstånd och processer i Sverige, Norden, Europa och globalt.

- använda elementär kunskap om grunderna i historisk metod och teori.
- analytiskt och kritiskt ordna fakta till förklarande beskrivningar av historiska sammanhang.
- demonstrera grundläggande medvetenhet om hur val av perspektiv utifrån klass, genus och mångfald påverkar förståelsen av det förflutna.
- diskutera betydelsen av historiedidaktisk reflektion.
- redogöra för historieämnets framväxt som skolämne och universitetsämne.
- identifiera huvuddragen i styrdokumenten rörande skolämnet historia i grundskolans årskurs 7-9 samt i gymnasieskolan.
- utforma en lektionsplanering avsedd för historieämnet i grundskolans årskurs 7-9 eller i gymnasieskolan.
- utforma en examinationsuppgift avsedd för historieämnet i grundskolans årskurs 7-9 eller i gymnasieskolan.

Kursinnehåll

Introduktion till historievetenskap
Kursen ges en allmän orientering i olika historiesyner, historiska teorier och perspektiv såsom genus, klass och etnicitet där studenten läser, strukturerar, skriver och diskuterar det aktuella kunskapsstoffet. Vidare ges en översikt av historievetenskapliga forskningsmetoder. Inom momentet belyses även historievetenskapens framväxt och hur historien används.

Antiken - medeltiden
Studenten studerar och jämför händelser och samhällsutveckling med utgångspunkt från de tidiga kulturerna i medelhavsområdet, den tidiga medeltidens feodala och kristna samhällen, Europas kris samt framväxten av en byråkratisk furstemakt. Huvuddragen i de nordiska ländernas historia från äldsta tid behandlas med betoning på Sverige.

Tidigmodern tid
Studenten studerar, diskuterar och jämför händelser och samhällsutveckling, främst i ett europeiskt perspektiv, såsom framväxten av furstemakt, kolonialism, de kontinentala konflikterna, utvecklingen från feodalism till kapitalism samt ideologiska utvecklingslinjer. I kursen igår även att studenten studerar och skriver om Sverige ur ett nationellt och lokalt perspektiv.

Det långa 1800-talet och 1900-talet
Studenten studerar och skriver om händelser och samhällsutveckling, främst ur ett europeiskt perspektiv. Häri ingår det industriella genombrottet, demografins förändringar, demokratiseringsprocesser, liberalism, nationalism, fascism och socialism, 1900-talets väpnade konflikter, det kalla kriget, kapprustning och fredssträvanden samt koloniernas frigörelse.

Ämnesdidaktik
Parallellt med det ämnesteoretiska epokvisa kursmomentet genomförs en serie didaktiska seminarier kring förutsättningar för historieundervisning i grundskolans årskurs 7-9 och i gymnasieskolan där studenten studerar och diskuterar styrdokument, elevers och lärares relation till historia, historieämnets utveckling samt källmaterial och läromedel.
 

Undervisnings- och arbetsformer

Litteraturstudier, föreläsningar, seminarier samt självständiga studier och diskussioner i grupp.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig individuell salstentamen, hemtentamen och skriftlig redovisning individuellt samt muntlig redovisning i grupp.
 

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG1 Uppgift Introduktion till historievetenskap 2 hp U, G
STN5 Skriftlig tentamen: salstentamen 1900-talet 4 hp U, G, VG
STN4 Skriftlig tentamen: hemtentamen Det långa 1800-talet 4 hp U, G, VG
STN3 Skriftlig tentamen: hemtentamen Tidigmodern tid 4 hp U, G, VG
STN2 Skriftlig tentamen: salstentamen Medeltiden 3 hp U, G, VG
STN1 Skriftlig tentamen: hemtentamen Antiken 3 hp U, G, VG
SRE2 Skriftlig redovisning Ämnesdidaktik 7.5 hp U, G, VG
MRE5 Muntlig redovisning 1900-talet 0.5 hp U, G
MRE4 Muntlig redovisning Det långa 1800-talet 0.5 hp U, G
MRE3 Muntlig redovisning Tidigmodern tid 0.5 hp U, G
MRE2 Muntlig redovisning Medeltiden 0.5 hp U, G
MRE1 Muntlig redovisning Antiken 0.5 hp U, G

Böcker

Valfri historisk atlas

Gustafsson, Harald, (2017) Nordens historia : en europeisk region under 1200 år Tredje upplagan Lund : Studentlitteratur, [2017]

ISBN: 9789144105369

Hedenborg, Susanna, Kvarnström, Lars, (2015) Det svenska samhället 1720-2014 : böndernas och arbetarnas tid 5., [rev. och uppdaterade] uppl. Lund : Studentlitteratur, 2015

ISBN: 9789144104966

Även tidigare upplagor går bra.

Hermansson Adler, Magnus, (2014) Historieundervisningens byggstenar. : grundläggande pedagogik och ämnesdidaktik 3. uppl. Stockholm : Liber, 2014 2013)

ISBN: 9789147106608

Karlsson, Klas-Göran, Zander, Ulf, (2014) Historien är närvarande : historiedidaktik som teori och tillämpning 1. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2014

ISBN: 9789144096384

Liljegren, Bengt, (2012) Att undervisa i historia : tusen och ett sätt att inspirera sina elever 1. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2012

ISBN: 9789144056821

Lindkvist, Thomas, Sjöberg, Maria, (2015) Det svenska samhället 800-1720 : klerkernas och adelns tid 5., [rev. och uppdaterade] uppl. Lund : Studentlitteratur, 2015

ISBN: 9789144104980

Även tidigare upplaga går bra.

McKay, John P., Hill, Bennett D., Buckler, John, Hill, Bennett D., Ebrey, Patricia Buckley, Beck, Roger B., Crowston, Clare Haru, Wiesner, Merry E., Dávila, Jerry, (2015) A history of world societies Tenth edition. Boston : Bedford/St. Martin's, [2015]

ISBN: 9781457685262

Finns upplaga från 2018.

Stolare, Martin, Wendell, Joakim, (2018) Historiedidaktik i praktiken: För lärare 4-6

ISBN: 9789140697141

Studentlitteratur

Ågren, Henrik, (2015) Perspektiv på historia : en introduktion till historiestudier 1. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2015

ISBN: 9789144097381

Åmark, Klas, (2018) Varför historia? : en ämnesintroduktion för nya studenter Upplaga 2 Lund : Studentlitteratur, [2018]

ISBN: 9789144125534

Artiklar

Artiklar tillkommer.

Webbsidor

Nu gällande kursplaner för historia, LPO samt LPF www.skolverket.se

Bedömningsstöd samt Kommentarmaterial till kursplanen i historia, www.skolverket.se

Kompendier

Kompendium LiU (A-huset)

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.