Historia (16-30 hp), 15 hp

History (16-30 cr), 15 credits

91HI27

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Historia

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Studierektor eller motsvarande

Björn Ivarsson Lilieblad
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L17HI Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Historia 2 (VT 2016) Svenska Linköping

Huvudområde

Historia

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Historia

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs områdesbehörighet 6c och Hi A samt genomgångna kurser Allmändidaktik, 5 hp, Utveckling och lärande, 10 hp, Kunskapsbedömning och betyssättning, 7.5 hp, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund, 7.5 hp samt Historia (1-15 hp), 15 hp, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- redogöra för huvuddragen i den historiska utvecklingen från tidigmodern tid till nutid, särskilt ur ett västerländskt och nordiskt perspektiv.
- redogöra för förändringar som lett fram till vår tid utifrån politiska, ekonomiska, kulturella och sociala perspektiv.
- diskutera fakta och tolkningar av tidsperiodens historiska sammanhang.
- diskutera betydelsen av historiedidaktisk reflektion.
- redogöra för olika läromedel i vid bemärkelse och diskutera deras användbarhet i historieundervisningen i grundskolan.
- beskriva historieämnets struktur och centrala begrepp inom grundskolan.
- utforma en momentplanering avsedd för historieämnet i grundskolan.

Kursinnehåll

Tidigmodern tid
Studenten studerar, diskuterar och jämför händelser och samhällsutveckling, främst i ett europeiskt perspektiv, såsom framväxten av furstemakt, kolonialism, de kontinentala konflikterna, utvecklingen från feodalism till kapitalism samt ideologiska utvecklingslinjer. I kursen igår även att studenten studerar och skriver om Sverige ur ett nationellt och lokalt perspektiv.

Det långa 1800-talet och 1900-talet
Studenten studerar och skriver om händelser och samhällsutveckling, främst ur ett europeiskt perspektiv. Häri ingår det industriella genombrottet, demografins förändringar, demokratiseringsprocesser, liberalism, nationalism, fascism och socialism, 1900-talets väpnade konflikter, det kalla kriget, kapprustning och fredssträvanden samt koloniernas frigörelse.

Ämnesdidaktik
Parallellt med det ämnesteoretiska epokvisa kursmomentet genomförs en serie didaktiska seminarier där studenten studerar, skriver och diskuterar om förutsättningar för historieundervisning i gymnasieskolan såsom styrdokument, lärares och elevers relation till historia, historieämnets utveckling samt källmaterial och läromedel.

Undervisnings- och arbetsformer

Litteraturstudier, föreläsningar, seminarier samt genom gruppvisa diskussioner och självständiga studier.

OBLIGATORISKA MOMENT
Metodövningar och seminarier.

Examination

Kursen examineras genom muntlig redovisning i grupp, skriftlig salstentamen, hemtentamen och individuell skriftlig redovisning.

PROVKODER:
MRE3 Tidigmodern tid - muntlig redovisning                             0,5hp     U-G

STN3 Tidigmodern tid – hemtentamen                                         4,0hp     U-VG

STN4 Det långa 1800-talet – hemtentamen                               3,0hp     U-VG

MRE4 Det långa 1800-talet – muntlig redovisning               0,5hp       U-G

STN5 1900-talet – salstentamen                                    3,5hp     U-VG

MRE5 1900-talet – muntlig redovisning                     0,5hp     U-G

SRE2 Ämnesdidaktik – skriftlig redovisning                               3,0hp     U-VG

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Tidigmodern tid, 4,5 hp Hedenborg, S Kvarnström, L Det svenska samhället 1720-2014, Lund 2015 Ny upplaga Ågren, H, (red), Perspektiv på historia: Introduktion till historiestudier, Lund 2015 Gustafsson, Harald: Nordens historia Lund 2007 Lindqvist, T, Sjöberg, M. Det svenska samhället 800-1720 Lund 2015 McKay, Hill, Buckler, Ebrey, Beck: A History of World Societies, 9:e upplagan eller senare Seminarietexter LIU (A-huset) Det långa 1800-talet och 1900-talet, 7,5 hp Hedenborg S, Kvarnström, L: Det svenska samhället 1720-2014, Lund 2015 Ny upplaga Ågren, H, (red), Perspektiv på historia: Introduktion till historiestudier, Lund 2015 Gustafsson, Harald: Nordens historia, Lund 2007 McKay, Hill, Buckler, Ebrey, Beck: A History of World Societies, 9:e upplagan eller senare Kompendium LiU (A-huset) Litteraturlista för ämnesdidaktik, 3,0 hp Hermansson Adler, M; Historieundervisningens byggstenar – grundläggande pedagogik och ämnesdidaktik. Liber, Malmö 2009 (andra upplagan) Ludvigsson David (red): Kritiska perspektiv på historiedidaktiken (2013) LPO, LPF, www.skolverket.se Nu gällande och kommande kursplaner (2011) för historia, www.skolverket.se Kompendium LiU (A-huset) Ludvigsson David; Filmtexter i kompendium VFU Ytterligare texter kommer att delas ut i anslutning till de olika kursmomenten. Alla texter från Skolverket finns gratis att ladda ned som pdf. För att läsa och skriva ut dessa filer behöver du en pdf-läsare installerad i din dator, vilket kan laddas ned på följande länk: http://get.adobe.com/se/reader/otherversions/. De flesta nyare datorer har dock redan Adobe Reader istallerat som standard.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.