Matematik: Geometri, 5 hp

Mathematics: Geometry, 5 credits

91MA12

Huvudområde

Matematik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Mats Aigner

Kursansvarig

Mats Aigner

Studierektor eller motsvarande

Jesper Thorén

Huvudområde

Matematik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå

samt 

områdesbehörighet 6c

samt 

Matematik 4

eller

Matematik D, eller motsvarande

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- läsa och tolka matematisk text inom geometri
- formulera och förklara grundläggande begrepp, räknelagar
och satser inom geometri
- lösa problem inom geometri genom att tillämpa centrala
begrepp, satser och metoder
- utföra standardmässiga beräkningar
- kontrollera resultat och delresultat, för att verifiera att dessa
är korrekta eller rimliga

Kursinnehåll

I kursen arbetar studenten utgående från grundläggande
definitioner och axiom och med hjälp av logiska resonemang och
bevis med färdighetsträning i form av såväl räkneövningar som
teoretiska resonemang, genom med att lösa uppgifter, välja
lämplig lösningsgång, undersöka och förklara matematiska
samband, samt illustrera och presentera lösningar inom klassisk geometri, speciellt kongruens och likformighet, grundläggande
geometriska satser som Pythagoras sats, sinus- och
cosinussatsen, randvinkelsatsen, kordasatsen, och bisektrissatsen. 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner, seminarier, samt
självständiga studier.                                                                                                                                           

Examination

Examinationen sker i form av skriftlig salstentamen.

PROVKODER:
STN1 Skriftlig tentamen: salstentamen Geometri, 5 hp (U,G,VG)

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Matematiska institutionen
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
STN1 Skriftlig tentamen: salstentamen Geometri 5 hp U, G, VG

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.
- Bergsten, C., & Fogelberg, G. Geometrins grunder. Kompendium, Matematiska institutionen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.