Matematik: Matematisk grundkurs, 6 hp

Mathematics: Foundation Course in Mathematics, 6 credits

91MA13

Huvudområde

Matematik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Jonas Bergman Ärlebäck

Kursansvarig

Jonas Bergman Ärlebäck

Studierektor eller motsvarande

Jesper Thorén
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Matematik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå

samt 

områdesbehörighet 6c

samt 

Matematik 4

eller

Matematik D

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
-Läsa och tolka matematisk text inom aritmetik, algebra och 
inledande funktionslära
-Formulera och förklara grundläggande begrepp, räknelagar 
och satser
-Lösa problem genom att tillämpa centrala begrepp, satser 
och metoder
-Utföra standardmässiga beräkningar
-Kontrollera resultat och delresultat, för att verifiera att dessa 
är korrekta eller rimliga

Kursinnehåll

Kursen behandlar allmän räknefärdighet, grundläggande 
matematiska begrepp, samt egenskaper hos elementära 
funktioneri, närmare bestämt följande: Räkning med numeriska 
och algebraiska uttryck, olikheter, absolutbelopp och komplexa tal. 
Ekvationslösning, algebraiska ekvationer, funktioner och grafer. 
Definition av, och grundläggande egenskaper hos, de elementära 
funktionerna. Grundläggande principer för logiska resonemang och 
bevisföring. Koordinatsystem i planet, polära koordinater, 
ekvationer för räta linjer och cirklar. Komplexa talplanet, komplexa 
tal i cartesisk och polär form, Eulers och de Moivres formler. 
Geometrisk och aritmetisk summa. Binomialsatsen. Talsystemen: naturliga, hela, rationella, reella och komplexa tal, positionssystemet. Polynom: delbarhet, nollställen och faktorsatsen, reella polynom, metoder för ekvationslösning.Utgående från grundläggande definitioner och axiom, och med 
hjälp av logiska resonemang och bevis samt färdighetsträning i form av såväl räkneövningar som teoretiska resonemang, arbetar studenten med att lösa uppgifter, välja lämplig lösningsgång, 
undersöka och förklara matematiska samband, samt illustrera och presentera lösningar.

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningar, lektioner och självständiga studier.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig tentamen och skriftlig 
redovisning.

PROVKODER:
STN1 Skriftlig tentamen: salstentamen Algebra del 1, 1,5 hp (U,G)
STN2 Skriftlig tentamen: salstentamen Algebra del 2, 3 hp (U,G)
STN3 Skriftlig tentamen:salstentamen Algebra, 4,5 hp (U,G,VG)
SRE1 Skriftlig redovisning: Inlämningsuppgifter Algebra 1,5 hp 
(U,G)
Antingen tenteras STN1 och STN2 eller den sammanfattande 
tentamen STN3.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Matematiska institutionen
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SRE1 Skriftlig redovisning: Inlämningsuppgifter 1.5 hp U, G
STN3 Skriftlig tentamen: salstentamen Algebra 4.5 hp U, G, VG
STN2 Skriftlig tentamen: salstentamen Algebra del 2 3 hp U, G
STN1 Skriftlig tentamen: salstentamen Algebra del 1 1.5 hp U, G

Kursen examineras genom skriftlig tentamen och skriftlig redovisning. Antingen tenteras STN1 och STN2 eller den sammanfattande tentamen STN3.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Böcker

G. Forsling, M. Neymark, Liber

Övrigt

Problem för envar (2018). Övningsmaterial producerat vid institutionen

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.